Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Európska únia Z domova

Poľnohospodárstvo je tehotné na zmenu

Matečná
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - konferencia SPP 2021 - 2027

Zborník z konferencie Strategický plán – príležitosť obnoviť lesk nášho poľnohospodárstva je v tlači. Z obsahu jednotlivých referátov sa dá vyčítať smerovanie podujatia, ktoré sa uskutoční už vo štvrtok 20. júna 2019 v Nitre. Spoločnou myšlienkou prednášajúcich a diskutujúcich je túžba po zmene.

„V novom programovom období máme možnosť nastaviť systém viac motivačne. Nemôžeme zostať na pol ceste. Musia sa u nás rozvinúť  na jednej strane silné a spolupracujúce spoločnosti so schopnosťou ponúknuť na celoslovenský až medzinárodný trh vlastný produkt, ktorý im prinesie viac pridanej hodnoty a stabilné príjmy,“ uvádza v zborníku Juraj Mačaj, najvýznamnejší slovenský producent zeleniny.

Ten si myslí, že tradičný poľnohospodársky podnik s pár extenzívnymi plodinami a nevýraznou živočíšnou výrobou sa musí prispôsobiť novej realite lebo neprežije.

„Je treba koncentrovať kapitál a zdieľať investície. Posunúť sa vo vertikále vyššie, spojením prvovýrobcov, prípadne aj v spolupráci so spracovateľským priemyslom. Na druhej strane budú farmy pracujúce lokálne s cieľom ponúknuť produkty a služby v rámci agroturistiky, alebo lokálnej klientely vyhľadávajúcej BIO produkty. Takéto farmy majú priestor po celom Slovensku, tak v hornatých oblastiach, kde je aj potenciál turistiky ako aj v nížinách, kde je dopyt kúpyschopného obyvateľstva po zdravých potravinách,“ informuje Juraj Mačaj.

Na poľnohospodárstvo tehotné na zmenu bude musieť reagovať nová Spoločná poľnohospodárska politika. SPPK vo svojom referáte uvádza, že všetci, ktorí môžeme, si budeme musieť v najbližšom roku až dvoch vysúkať rukávy a pokúsiť sa ovplyvniť výslednú podobu SPP na roky 2021 – 2027 v Bruseli, ale aj v Bratislave tak, aby bola skutočne príležitosťou na obnovu lesku nášho poľnohospodárstva, ktorú Slovenská republika nepremárni.

SWOT analýza hovorí o smerovaní sektoru a potrebe jeho financovania

Referát ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej hovorí o krokoch, ktoré rezort pod jej vedením v súvislosti novou SPP 2021 – 2027 realizuje.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka reagovalo na návrhy Európskej komisie prostredníctvom Riadneho predbežného stanoviska, ktoré požaduje stropovanie na báze dobrovoľnosti, nestropovanie ekologických platieb, dobrovoľnú implementáciu nástrojov na riadenie rizika, stanovenie pevnej miery národného spolufinancovania II. piliera, zvýšenie alokácií na viazanú podporu, zvýšenie tempa externej konvergencie a vypustenie požiadaviek na kondicionalitu, na ktorú nemá poľnohospodár dosah,“ vymenúva Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva.

Posledný bod s názvom kondicionalita informuje o súbore podmienok, ktoré musí poľnohospodár spĺňať na poskytovanie priamych platieb.

Ministerka ďalej uvádza, akým spôsobom prebieha vývoj rokovaní. Pri hlavnej téme Strategického plánu dochádza podľa rezortnej šéfky k pripomienkovaniu SWOT analýzy, ktorú pripravilo pracovisko NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

„SWOT analýza hovorí o ďalšom smerovaní sektoru a potrebe jeho financovania. Každú analýzu sme pripravili na základe deviatich cieľov. Ku každému bol vypracovaný samostatný dokument. Predpokladám, že tam kde bude najväčšie prikrývanie silných, ale naopak aj slabých stránok nášho sektora, na to sa vedenie rezortu zameria v rámci prípravy Strategického plánu,“ hovorí Štefan Adam, riaditeľ NPPC – VÚEPP.

Výskumný ústav vypracoval celkovo tri materiály v podobe analýzy súčasnej situácie, kontextových ukazovateľov a spomínanej SWOT analýzy. Spolu s dokumentom Identifikácia potrieb ide o východiskovú bázu pre prípravu slovenského Strategického plánu SPP na roky 2021 – 2027.

Banky majú zdroje na štrukturálne zmeny

„Je dôležité vypracovať kvalitný Strategický plán na roky 2021 – 2027 za účasti všetkých zúčastnených – ministerstva, poľnohospodárskych samospráv a bánk. Banky majú zdroje ktoré dokážu zafinancovať štrukturálne zmeny nášho poľnohospodárstva. Na to je ale potrebné vypracovať spoločné sofistikované systémy a záručné programy. Pokiaľ však Strategický plán bude obsahovať len prerozdelenie zdrojov z EÚ, bez doplnenia národných zdrojov na tieto zmeny, potenciál ktorý sme mohli využiť nebude naplnený,“ uvádza v zborníku Peter Horný, vedúci oddelenia agrobiznisu v UniCredit Bank.

Marián Kohút, zástupca rodinnej farmy verí, že po aktuálnom programovacom období, ktoré bolo podľa neho zacielené na ekonomické posilnenie veľkých fariem a malých začínajúcich poľnohospodárov, sa záujem otočí na stredné podniky.

„Sformulovali sme šesť základných priorít, ktorým by sme mali venovať pozornosť nielen pri príprave Strategického plánu, ale hlavne kvôli potrebe rozvoja poľnohospodárskej krajiny a vidieka,“ informuje Marián Kohút, predseda Slovenského zväzu agropodnikateľov a rodinných fariem.

S konkrétnymi požiadavkami a prepracovaným materiálom vystúpi aj zástupca mladých farmárov Milan Jurky.

Konferencia k Strategickému plánu je rozdelená na dve časti. Pokiaľ prvá hovorí o rámcoch novej agrárnej politiky a Strategickom pláne z pohľadu jeho prípravy, v druhej čaká účastníkov konferencie diskusia. Vystúpenie poľnohospodárov je naplánované formou diskusie s ministerkou a šéfom sekcie rozvoja vidieka. Cieľom je hovoriť o konkrétnych opatreniach, ktoré od Strategického plánu očakávajú.

Konferenciu Strategický plán – príležitosť obnoviť lesk nášho poľnohospodárstva realizuje spoločnosť Poľnoprojekt Nitra – prevádzkovateľ portálu poľnoinfo.sk. Spoluorganizátorom podujatia je SPPK. Možnosť prihlásiť sa na konferenciu je do 18. júna 2019, alebo do naplnenia kapacity prednáškovej sály.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - konferencia SPP 2021 - 2027

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments