Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Poľnohospodári chcú vyrábať mlieko, mäso a zemiaky. Strategický plán na to nie je pripravený

Poľnohospodári chcú vyrábať mlieko, mäso a zemiaky. Strategický plán na to nie je pripravený
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - zrekonštruovaný kravín

Slovenskí poľnohospodári chcú zvyšovať výrobu a investovať. Dôkazom je záujem o čerpanie sektorových intervencií, ktoré v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027 podporujú investície odbytových organizácií. Už na začiatku programového obdobia je zrejmé, že odhad vyčlenených finančných prostriedkov bol nesprávny a mlieko, mäso a zemiaky nebudú podporené dostatočne. Žiadateľov o tom informujú rozhodnutia, ktoré im v týchto dňoch doručuje Pôdohospodárska platobná agentúra.

Podcenený záujem?

Celkovo je na podporu sektorových intervencií vyčlenených v aktuálnom programovom období 25 miliónov eur, ak do sumy nezapočítavame povinne podporované sektory ovocia a zeleniny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka portál poľnoinfo.sk informovalo, že požadovaná pomoc zo strany schválených odbytových organizácií je 51,5 milióna eur.

Celkovo môže členský štát vyčleniť na podporu sektorových intervencií 3 percentá z rozpočtu priamych platieb. Vzhľadom na to, že Slovensko v aktuálnom programovom období vyplatí poľnohospodárom 2,045 miliardy eur priamych platieb, aktuálna alokácia sektorových intervencií je na úrovni 1,2 percenta ich objemu.

Ak by MPRV SR pri tvorbe strategického plánu určilo maximálnu možnú podporu citlivých sektorov, išlo by o 61,35 milióna eur na päťročné obdobie. Táto suma by tak pokryla súčasnú požiadavku odbytových organizácií alebo organizácií výrobcov, ako ich pomenúvajú oficiálne dokumenty Európskej komisie.

Zvýšenou podporou sektorových intervencií, by sa o niekoľko eur znížila aj tak často kritizovaná podpora na plochu a narušila premisa, ktorú často počujeme, že Európska únia nepotrebuje a nemá záujem podporovať našu výrobu. Tu si Slovensko mohlo v rámci strategického plánu určiť vlastný rozsah, ako stimulovať sektory, kde má problém. Napriek tomu výška alokácie európskych zdrojov smerovaná do citlivých komodít nedosahuje ani polovicu možnej – povolenej úrovne.

Podpora produkcie

Sektorové intervencie podporia horizontálu spoluprácu fariem, koncentráciu produkcie, prispôsobenie produkcie dopytu, čím sa zvýši vyjednávacia sila organizácií výrobcov. Sektorové intervencie zvýšia pridanú hodnotu na úrovni fariem, čím sa taktiež zlepší postavenie fariem v rámci hodnotového reťazca,“ informuje slovenský strategický plán.

V minulých programových obdobiach boli sektorové intervencie povinné pre oblasť ovocia a zeleniny. Aj vďaka tomu vyrástli silné odbytové organizácie ako Zeleninárska, Bonum či GreenCoop, ktoré sú adekvátnym partnerom obchodným reťazcom.

V novej agropolitike si okrem povinne podporených sektorov mohli členské štáty zvoliť ďalšie oblasti, ktoré majú záujem podporiť prostredníctvom sektorových intervencií. Slovensko si určilo sektor mlieka, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa a zemiakov.

V druhej polovici minulého roka mohli poľnohospodári požiadať o schválenie odbytových organizácií ministerstvo pôdohospodárstva. Po registrácii ´odbytovka´ vypracuje operačný program na obdobie niekoľkých rokov. Ide o dokument, z ktorého je zrejmé do čoho chcú členovia, ale aj samotná organizácia investovať. Na základe tržieb odbytové družstvo vytvára fond, ktorý tvoria príspevky členov a európske zdroje. Čím je ´odbytovka´ silnejšia – má viac tržieb, tým viac európskych zdrojov do nej priteká. Ak má viac prostriedkov, môže investovať a opäť zvyšuje svoju veľkosť. Pred niekoľkými mesiacmi tento princíp nazval popredný slovenský zeleninár výrazom večný pohyb – perpetuum mobile.

Vyčlenených 61,35 milióna eur z priamych platieb do podpory citlivých sektorov by vyžadovalo spolufinancovanie poľnohospodárov vo výške viac ako 40 miliónov eur. Spolu by tak 100 miliónov eur za 5 rokov smerovalo najmä do investícií do prvovýroby mlieka, produkcie mäsa alebo pestovania zemiakov.

Skokový záujem

Združení poľnohospodári prostredníctvom svojich organizácií, ktorí chceli čerpať peniaze už od začiatku programového obdobia, narazili. Rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé roky akoby nezohľadňovalo znalosť slovenského poľnohospodárstva. Z 25 miliónového balíka je na prvý rok programového obdobia vyčlenený len jeden milión eur.

Ministerstvo v strategickom pláne predpokladalo postupný nárast záujmu o získanie prostriedkov zo sektorových intervencií. Odbytové organizácie ale nevznikajú z dôvodu aktuálneho čerpania sektorových intervencií na zelenej lúke. Spoločný predaj produkcie, ale aj nákup vstupov do výroby, tu máme už desaťročia a preto bol skokový nárast záujmu očakávateľný.

Zástupca odbytovej organizácie s ktorým sme hovorili uviedol, že existujúcu organizáciu len  prispôsobili potrebám čerpania prostriedkov zo sektorových intervencií. Čo má vedomosť, podobne postupovalo viacero jeho kolegov z iných odbytových organizácií. Meno zverejniť nechce, lebo aj jemu prišlo rozhodnutie o prerušení správneho konania pri schvaľovaní operačného programu.

Podľa odpovede MPRV SR pre poľnoinfo.sk je vyčlenenú finančnú alokáciu možné presúvať len medzi jednotlivými sektormi. Napríklad na podporu ovčieho a kozieho mäsa je vyčlenených 44 tisíc eur, no v danej oblasti neprišla žiadna žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov. Peniaze tak môžu byť presunuté do podpory mlieka, bravčového mäsa a zemiakov. Z reakcie MPRV vyplýva, že finančné alokácie nie je možné presúvať medzi rokmi.

Zdroj údajov: PPA

Úprava operačných programov

Podľa podkladov, ktoré portálu poľnoinfo.sk zaslali z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, je požadovaná pomoc vo všetkých podporených sektoroch v tomto roku na úrovni 8,9 milióna eur. Vzhľadom na vyčlenenú sumu jeden milión eur je tak požiadavka krytá schváleným rozpočtom iba vo výške 11 percent.

Žiadatelia tak v súčasnosti dostávajú rozhodnutia o prerušení správneho konania dovtedy, pokiaľ si povinne neupravia výšku operačného fondu. Podľa rozhodnutí, ktoré máme k dispozícii, tak niektoré ´odbytovky´ majú znížiť svoje požiadavky o 80 percent, no existuje aj žiadateľ, ktorý má upraviť výšku operačného fondu na rok 2023 na nulovú hodnotu.

Vzhľadom na to, že Slovensko nevyužilo možnosť vyčleniť na sektorové intervencie maximálnu možnú sumu 61,35 milióna eur sa ponúka otázka, či môže dôjsť k úprave strategického plánu a navýšeniu alokácie. Ministerstvo na otázku odpovedá, že môže, ale neskôr.

Celkové alokácie na vykonávanie intervencií v sektoroch ďalších vybraných výrobkov v jednotlivých kalendárnych rokoch trvania strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky Slovenskej republiky však nebude možné navýšiť skôr, ako od začiatku kalendárneho roka 2026, zmenou tohto strategického plánu podľa čl. 119 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2021/2115 na žiadosť podanú v roku 2025,“ informuje portál poľnoinfo.sk tlačový odbor ministerstva pôdohospodárstva.

Jednotlivé sektory

Mlieko

Na sektor podpory mlieka a mliečnych výrobkov je pre aktuálne programové obdobie vyčlenených 8,33 milióna eur. Pre rok 2023 dosahuje ročná alokácia 247 tisíc eur. Podľa odpovede MPRV má záujem o podporu desať odbytových organizácií, ktoré v roku 2023 požadujú 4,9 milióna eur. Aktuálne by tak dopyt prvovýrobcov mlieka bol naplnený len na 5 percent.

V ďalších rokoch sa situácia zlepšuje. V roku 2024 by boli požiadavky naplnené už na 19 percent a v roku 2027 na 39 percent. Samozrejme za predpokladu, že Slovensko nepožiada o navýšenie zdrojov vyčlenených na sektorové intervencie z aktuálnych 1,2 percenta rozpočtu priamych platieb na vyššiu hodnotu, maximálne však 3 percentá z priamych platieb.

Bravčové mäso

Celková alokácia dosahuje pre sektor bravčového mäsa na päťročné obdobie 3 milióny eur, čo je takmer suma, ktorú žiada jediná zaregistrovaná organizácia len na rok 2023. Vyčlenená suma na podporu pre aktuálny rok je 89 tisíc eur.

Ovčie a kozie mäso

Sektor disponuje alokáciou 1,5 milióna eur na programové obdobie a v tejto chvíli neexistuje žiadateľ, ktorý by sa o prostriedky uchádzal.

Zemiaky

Na podporu odbytových organizácií združujúcich pestovateľov zemiakov je celkovo vyčlenených 12,2 milióna eur. Pre rok 2023 dosahuje alokácia 620 tisíc eur a požadovaná pomoc od jedného žiadateľa dosahuje 1,35 milióna eur.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - zrekonštruovaný kravín

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments