Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Roky sú zodpovední k spotrebiteľom a krajine. Dnes štát tvrdí, že všetci porušili pravidlá

Roky sú zodpovední k spotrebiteľom a krajine. Dnes štát tvrdí, že všetci porušili pravidlá

Podtatranský región je ukážkou pestrosti nášho poľnohospodárstva. Z hľadiska chovu hovädzieho dobytka dokonca okresu Liptovský Mikuláš patrí prvenstvo v počte kráv, medzi všetkými slovenskými okresmi. V ostatných týždňoch tu poľnohospodári nezažívajú ľahké obdobie. Podnik za podnikom zostali bez priamych podpôr a sťažujú sa aj na to, že s nimi Pôdohospodárska platobná agentúra nedostatočne komunikuje.

Podľa poľnohospodárov, s ktorými sme hovorili, začal celý problém v dôsledku kontroly diaľkovým prieskumom Zeme, do ktorého bol okres Liptovský Mikuláš v minulom roku vybraný. Jednotlivé regióny sa dostávajú pod dôkladnú kontrolu na základe náhodného výberu a rizikovej analýzy samotnej PPA.

Konkrétne v roku 2020 boli do diaľkového prieskumu Zeme zaradené okrem Liptovského Mikuláša aj regióny Trnavy, Nových Zámkov, Komárna a Popradu.

Vyplatené percento platieb v Liptovskom Mikuláši je veľmi nízke

Kontroly sa uskutočnili a ich výsledok mnohí poľnohospodári vnímajú len prostredníctvom toho, že zostali bez finančných prostriedkov. Prečo nedostali rozhodnutie k priamym platbám, tak často samotní žiadatelia nevedia.

„Celkový počet žiadateľov v okrese Liptovský Mikuláš je 250 a celková žiadaná suma dosahuje 9,4 milióna eur. Počas decembra bolo vydané rozhodnutie 75 žiadateľom a suma, ktorá je predmetom rozhodnutí, dosahuje 2,776 milióna eur,“ vysvetľuje pre portál poľnoinfo.sk Jaroslav Jánoš, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Z percentuálneho hľadiska tak bolo v rámci okresu Liptovský Mikuláš v decembri uspokojených len 30 percent žiadateľov. Z hľadiska vyplatených finančných prostriedkov dosahuje suma z vydaných rozhodnutí 29,5 percenta.

Celoslovenské čísla sú pritom oveľa lepšie. Rozhodnutia boli vystavené pre takmer 90 percent všetkých žiadateľov, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 85,95 percenta.

Ak PPA hovorí o zaslaných rozhodnutiach v decembri vo výške necelej tretiny sumy žiadanej poľnohospodármi v regióne, tak Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora vníma situáciu ešte oveľa citlivejšie a aj kritickejšie.

„Zastupujeme pätnásť subjektov v okrese Liptovský Mikuláš, ktoré hospodária na výmere 22 155 hektárov pôdy. To je viac ako polovica poľnohospodárskej pôdy v okrese. Z našich členov dostal prostriedky len jediný podnik, na ktorého pozemkoch diaľkový prieskum Zeme ani neprebiehal. Štrnásť členov, ktorí obhospodarujú 18 tisíc hektárov pôdy, zostalo bez rozhodnutí a tak zatiaľ aj bez podpôr,“ vysvetľuje Miroslav Štefček, predseda Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Nebol čas na odstránenie chýb

V minulosti bol postup taký, že ak sa u žiadateľov vyskytol problém v súvislosti s kontrolou cez diaľkový prieskum Zeme, tak boli pozvaní na prerokovanie na PPA.

„Komunikovali spolu, čo poskytovalo výhodu pre žiadateľa aj PPA. Veľké percento podozrení na nezrovnalosti mohlo byť odstránených. Čo je to za tieň, prečo sú tu koľajové riadky, z akého dôvodu je istá časť poľa napríklad neosiata. Komunikácia začínala v októbri a na základe nej žiadateľ chyby mohol odstrániť ešte pred krížovou kontrolou, ktorá nasleduje v poslednej dekáde novembra. Vtedy bolo už gro chýb odstránených a žiadatelia mohli mať začiatkom decembra vyplácané prostriedky,“ informoval portál poľnoinfo.sk ešte v novembri odborník na priame platby.

Ten nás vtedy zároveň upozornil, že tento rok takáto komunikácia s poľnohospodármi neprebiehala. Priznala to aj Pôdohospodárska platobná agentúra.

„V dôsledku opatrení proti šíreniu COVID-19 nie je v roku 2020 možné uskutočniť prerokovania výsledkov kontrol metódou diaľkového prieskumu Zeme na regionálnych pracoviskách Pôdohospodárskej platobnej agentúry,“ informovala na webe PPA a ďalej uviedla, že poľnohospodári sa o výsledkoch kontrol dozvedia prostredníctvom listov.

Prerokovanie výsledkov kontrol

Práve tu ale narážame na problém. S poľnohospodármi, s ktorými sme hovorili, agentúra pred decembrom nekomunikovala. Žiadatelia sa tak nemohli k nezrovnalostiam po diaľkovom prieskume Zeme vyjadriť. Platobná agentúra zaniesla výsledky kontrol z diaľkového prieskumu Zeme, bez diskusie, priamo do systému.

Postup, keď sa so žiadateľmi nedostatočne komunikovalo, nemohol dopadnúť inak, ako nevyplatením veľkého množstva finančných prostriedkov z dôvodu značných nezrovnalostí.

Vykonávacie nariadenie Komisie č. 809/2014 pritom v článku 41 hovorí, že „ak sa v dôsledku diaľkového snímania odhalí akékoľvek neplnenie povinností, príležitosť podpísať správu sa poskytne predtým, než príslušný orgán vyvodí zo zistení závery, pokiaľ ide o prípadné zníženia, zamietnutia, odňatia alebo sankcie z toho vyplývajúce.“

Informáciu o tom, ako dopadol diaľkový prieskum Zeme nemajú

Takto ale agentúra nepostupovala. Potvrdzuje to príklad AGRO-RACIO, ktoré je významným chovateľom hovädzieho dobytka a producentom mlieka v regióne. Chová 600 kusov dojníc a stálu prácu poskytujú 80 zamestnancom. Doteraz nemajú informácie o tom, ako diaľkový prieskum Zeme v ich spoločnosti dopadol.

„To, že sme v diaľkovom prieskume Zeme vidíme len v aplikácii GSAA. O tom, ako dopadli výsledky kontroly u nás stále nevieme. Nekomunikoval s nami nikto po kontrole a zatiaľ ani jej výsledky. To, že sme nedostali rozhodnutie k priamym platbám v decembri pripisujeme len tomu, že tu prebiehal diaľkový prieskum Zeme. Viac nevieme,“ hovorí Ľubomír Rakyta, konateľ spoločnosti AGRO-RACIO.

Pôdohospodárska platobná agentúra slová hospodára z Liptova potvrdzuje. Jej generálny riaditeľ pre poľnoinfo.sk uviedol: „pre nedostatok personálnych kapacít nie sú ešte všetky správy z kontroly prepísané v systéme na administrovanie kontrol. Keďže časť pracovníkov, ktorí v minulých rokoch spracovávali kontroly cez diaľkový prieskum Zeme, musí riešiť a administrovať  kontroly z dôvodu viacnásobných deklarácií plôch a riešiť podania a sťažnosti, ktoré súvisia s právom užívania, bolo v roku 2020 vyčlenených na spracovanie kontrol metódou diaľkového prieskumu Zeme menej pracovníkov, čo sa odráža v rýchlosti spracovania týchto kontrol.“

Rozdiel medzi ornou pôdou a TTP

Podľa odborníka, s ktorým sme hovorili, veľa závisí aj od regiónu, ktorý bol do diaľkového prieskumu Zeme vybraný. Problémy vznikajú tam, kde je veľké percento zalesnenia a značná časť trvalých trávnych porastov.

„Oveľa horšie sa kontroluje oblasť s TPP, lebo tam nevidíte hranice pozemkov. O to dôležitejšie je po takejto kontrole so žiadateľmi komunikovať,“ hovorí nami oslovený odborník.

Uvedenú informáciu nám istým spôsobom potvrdzuje aj Jozef Šumichrast z regionálnej komory v Trnave. Ten hovorí, že kontrola diaľkovým prieskumom Zeme spôsobila v minulom roku problémy niektorým poľnohospodárom aj v regióne Trnavy. Nie však také zásadné a v takom rozsahu. Aj on ale potvrdzuje skúsenosť z Liptova, že viacerým žiadateľom v okolí Trnavy prichádzajú správy z kontroly diaľkového prieskumu Zeme až teraz v januári.

Niektorí už vedia, kde pochybili

Podnikom, ktorý dostal výsledky kontroly diaľkového prieskumu Zeme v decembri je Farma Východná. Výsledky kontroly ich ale nepotešili.

„Výsledok diaľkového prieskumu Zeme vôbec nevníma špecifiká minulého roka a počasia, ktoré sme tu na Liptove zažívali. Studená a suchá jar spojená s mrazmi nám posunula agrotechnické termíny približne o mesiac a následne zber objemových krmovín bol prerušovaný častými výdatnými zrážkami. Na polia sme prichádzali akoby sme kradli a prioritne zbierali krmoviny z ornej pôdy. Podľa možnosti techniky a nakúpených služieb, sme súčasne vyrábali aj seno z trvalo trávnych porastov, ale to sa nám žiaľ, nepodarilo v celej výmere a termínoch stanovených PPA,“ hovorí Peter Pelach z Farmy Východná.

Tá hospodári na 1519 hektárov pôdy a krmivá zabezpečuje pre 490 dojníc. Vlani vyrobili 4,8 milióna litrov mlieka.

Peter Pelach priznáva, že urobili chybu a mali nahlásiť vyššiu moc. Mladá agronómka si vraj povinnosť neuvedomila a problém bol na svete.

Ďalej však vymenúva, že výčitiek zo strany kontroly bolo oveľa viac. V dôsledku obslužných ciest boli porozdeľované parcely a tie zrazu nepodliehali výmere 0,3 hektára. Kontrola vyhodila aj zamokrené plochy, kde nemohol vojsť traktor.

Zrážkovo bohatý začiatok leta

Nedostatky z výsledkov kontrol, ktoré niektorým poľnohospodárom už prišli, popisuje Dana Flórová, riaditeľka liptovskej komory.

Podľa informácií od členov, ide vo väčšine prípadov o nezmyselné vylúčenie parciel z podpory. Napríklad pri plodine zemiaky boli vylúčené manipulačné plochy, izolačné pásy medzi odrodami, pri kukurici pásy okolo elektrických ohradníkov, pri TTP cesty, ktoré boli vytvorené pri zvoze sena, senáže, no o týždeň boli zarastené trávou,“ hovorí Dana Flórová.

Tá ďalej informuje, že predmetom kontroly bolo aj dodržiavanie termínov kosieb a pastvy u biotopov.

„Načo má poľnohospodár robiť zber, keď porast nevyhovuje po stránke kvantity i kvality alebo bráni tomu počasie, ale urobí to neskôr. Vieme, že bolo treba požiadať o vyššiu moc, ale prečo papier má väčšiu  moc než  snaha poľnohospodára zobrať kvalitné krmivo a zabezpečiť dostatok krmiva pre hospodárske zvieratá! Na Liptove sú v každom podniku a produkcia mlieka a mäsa je hlavnou činnosťou a jediný príjem. Liptov dodáva do mliekarní viac ako 45 miliónov litrov mlieka,“ hovorí Dana Flórová.

Situácia s nenahlásením vyššej moci sa nedotýka všetkých poľnohospodárov, s ktorými sme hovorili. Všetci však mali vlani problém z dôvodu bohatých zrážok. Mesiace jún a júl boli, aj podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu, na Liptove zrážkovo nadpriemerný. V mesiaci jún tu padlo o 25 milimetrov zrážok viac ako je priemer rokov 1981 až 2010. V júli to bolo dokonca o viac ako 30 milimetrov.

Vyššiu chybovosť Liptovského Mikuláša priznáva aj PPA

„Kontrolóri kontrolovali údaje/termíny zapísané v knihe honov a realitu v praxi. Ak zber plodiny alebo pasenie nebolo uskutočnené v tom termíne ako uviedli v knihe honov, kontrolóri vyhodili celú parcelu. Pritom už o týždeň alebo do septembra bola plodina zobratá a parcela preukázateľne obhospodárená,“ hovorí Dana Flórová.

Podľa odborníka, s ktorým sme hovorili, ak nastal takýto postup, je to neprípustné. Nemôže dôjsť k „vyhodeniu“ celej výmery, ale má byť uložená sankcia za nedodržanie krížového plnenia.

Výrazne vyššiu chybovosť v regióne Liptovského Mikuláša priznáva aj Pôdohospodárska platobná agentúra.

„V predchádzajúcich rokoch bývala chybovosť žiadostí kontrolovaných diaľkovým prieskumom Zeme okolo 60-70 percent. V roku 2020 to bolo 82 percent, čo je dosť alarmujúce vzhľadom na to, že súčasná legislatíva týkajúca sa priamych podpôr je v platnosti už od roku 2015 a existuje množstvo poradenských firiem a tzv. tretích strán pomáhajúcich žiadateľom pri podávaní žiadostí,“ informuje Jaroslav Jánoš.

Sme v dobe, keď na každom litri mlieka záleží!

Na diaľkový prieskum Zeme nebudú poľnohospodári v regióne Liptovského Mikuláša spomínať v dobrom. Nedá sa však ubrániť pocitu, že v prípade lepšej komunikácie mohli „satelitné“ kontroly dopadnúť pre poľnohospodárov priaznivejšie.

Ak nemohli byť v dôsledku opatrení proti šíreniu COVID-19 nedostatky prerokované osobne na platobnej agentúre, prečo s poľnohospodármi nebolo komunikované aktívne inak?

Živočíšna výroba nie je ľahkou oblasťou nášho agrorezortu. Mnohí ju opustili. Na celom Slovensku zostali necelé tri stovky podnikov, ktoré produkciu mlieka vnímajú ako poslanie. Prečo k tým, čo pokračujú vo výrobe, po ktorej tak voláme, sa správame ako k podvodníkom? Už niekoľko mesiacov žijeme v dobe, keď na každom litri mlieka záleží!

Podporte tvorbu kvalitného obsahu na Poľnoinfo.sk v roku 2021

Podporte tvorbu kvalitného obsahu na Poľnoinfo.sk v roku 2021. Aj platba od našich čitateľov nám pomôže v rozšírení poskytovania pôvodných informácií a otváraní aktuálnych tém. Navyše, získate aktuálny newsletter na rok 2021 s výberom najzaujímavejších článkov, ktorý je určený exkluzívne iba pre podporovateľov portálu poľnoinfo.sk.

Podporte Poľnoinfo.sk hneď teraz jednoduchou jednorazovou platbou kartou

Daňový doklad vám zašleme poštou okamžite po administrácii platby. Exkluzívny newsletter vám budeme zasielať na mail, ktorý ste uviedli v platobných údajoch.

Powered by Stripe Stripe PCI Stripe PSD2 EÚ Stripe AICPA SOC Stripe E-Money EÚ

Platba kartou je zabezpečená službou Stripe, ktorá používa to najmodernejšie zabezpečenie a spĺňa všetky náležitosti finančnej inštitúcie fungujúcej v Európskej únii: vlastní EÚ licenciu E-Money License, má certifikát PCI DSS Level 1 a spĺňa požiadavky PSD2 and Strong Customer Authentication (SCA), SSAE18/SOC 1 typ 1 a typ 2, a SSAE18/SOC 2 typ 1 a typ 2.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: 2 x archív poľnoinfo.sk, 2 x https://agro-racio.sk/ a https://farmavychodna.sk/

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1551 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

10 komentárov

 1. emil
  25. januára 2021

  Či to nebude skôr tým, že žiadatelia roky nepadli do kontrolnej vzorky. Na Liptove je LPIS v dosť zlom stave, čo ale neospravedlňuje žiadateľa si deklarovať zarastené plochy. Keď príde celoplošná kontrola z diaľkového prieskumu Zeme s viacnásobným snímaním územia v priebehu roka, zrazu sa ukáže, kto robil a kto zaspal na vavrínoch.
  V zmysle nariadenia EÚ č. 1306/2013 “platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 sa vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.”. PPA sa snaží samozrejme vydať rozhodnutie hneď, ako to umožňuje stav žiadosti (žiadne chyby, ktoré by si vyžadovali kontrolu), ale v prípade kontrol diaľkového prieskumu Zeme naráža dlhodobo na svoje personálne kapacity. Výsledky kontrol sú síce načítané do GSAA v priebehu novembra/začiatkom decembra, ale tieto sú len čiastkové, finálne sa do GSAA dostanú až po vyhodnotení všetkých nezrovnalostí. Vyhodnotenie v roku 2020 kvôli pandémii COVID prebieha najprv na PPA v spolupráci s MPRV SR, potom je každá správa, ktorá zistila nezrovnalosť, zaslaná žiadateľom na vyjadrenie prostredníctvom centrálneho úradného doručovania alebo poštou. Tu samozrejme plynú lehoty, na ktoré PPA nemá celkom vplyv. Následne sa žiadatelia môžu vyjadriť, či už emailom alebo poštou, k výsledkom kontroly a ich vyjadrenia sú znovu prekonzultované aj s pracovníkmi MPRV SR, ktorí vyhodnocovali pôvodné merania DPZ. V prípade pochybenia zo strany PPA alebo MPRV SR sa správa z kontroly na mieste opraví, opravy sa zanesú do GSAA a žiadateľ dostane novú správu do rúk. Až po vyriešení vyjadrenia k správe z DPZ je možné ukončiť kontrolu. Až potom je správa z kontroly posunutá na ďalšie konanie, ktoré smeruje k rozhodnutiu o platbe.
  Do informačného systému je potrebné zadministrovať cca 1000 kontrol DPZ a súvisiacich otázkových častí. Pri 8 ľuďoch, ktorí okrem DPZ riešia aj inú agendu, a sú ovplyvnení absenciami v dôsledku karantény alebo OČR, to stíhame v rámci možností…

  Odpovedať
  1. Jana
   25. januára 2021

   Nehnevajte sa ale ani poľnohospodárom sa nevyhla pandémia. Na mnohých pracujú v zv 31 dní v mesiaci. Poľnohospodári mali strašný rok. Počítajú každé euro aj človeka hlavne do zv. Všetci by ste mali ísť najprv do prvovýroby aby ste vedeli a potom si spomenuli, že kravu treba každý deň nakŕmiť aj podojiť.

  2. G.S.
   25. januára 2021

   Viete čo je na tom zábavné? Vy nestíhate, tak argumentujete tým, že máte málo ľudí, problém s dochádzkou a podobne. A roľník ak niečo nestíha, tak vás žiadne argumenty nezaujímajú. Problém je v tom, že jednoducho satelit na severe s lesmi a stromami na TTP neumožňuje presne merať plochy. Ignorujete plochy pod korunami, vyraďujete “cesty” ktoré trvalými cestami nie sú. Rozdeľujete parcely , ktoré nie je dôvod rozdeliť a následne ignorujete akékoľvek výhrady žiadateľov. Preverenie pripomienok na mieste absolútne odmietate a vždy idete do pozície “Dajte odvolanie, inak sa tým nebudeme zaoberať”. No a keďže do vyriešenia odvolania blokujete všetky peniaze nielen žiadateľovi ale aj prípadným susedom na parcelách, tak tú chybovosť v reále sami “vyrábate”. Lebo ste sa začali stavať do zákopov a začali ste so žiadateľmi viesť vojnu. A žiadateľ vďaka vášmu prispôsobovaniu si zákona 280 ťahá za kratší koniec.

  3. Ja,L
   25. januára 2021

   Pre pána emila : Predpokladám podľa vyššie vyjadrení, že pracujete na PPA, či na ministerstve.
   Viem že PPA vypláca financie po prebratí rozhodnutia od 1. decembra do 30 júna nasledujúceho roka. Ja som tak isto prebral rozhodnutie v decembri, ale financie zatiaľ neprišli /samozrejme viem že konečný termín je 30 jún/. A čo sa stane v prípade ak náhodou PPA európska komisia nepredĺži-odoberie akreditáciu. V tom prípade čo sa stane s financiami ktoré ešte neboli vyplatené. Poľnohospodár príde o schválené financie uvedené v rozhodnutí, alebo PPA môže vyplatiť aj po /teoreticky/ prípadnom odobratí akreditácii ?

  4. Dana
   26. januára 2021

   Vážený pán Emil, pekne ste povedali ako má postupovať PPA pri kontrole so žiadateľom, no môžem Vám povedať, že na Liptove to tak neprebieha. PPA porušuje princíp kontrol a vyhovára sa na nedostatok pracovníkov. O odbornosti kontrolórov pochybujem. (česť výnimkám). Podľa mňa by PPA na stoličku kontrolóra DPZ má posadiť človeka z praxe, ktorý vie princípy agrotechnických postupov pestovania plodín.
   Poľnohospodári pracujú 365 dní, v daždi, v zime, v mraze, zamestnávajú ľudí, produkujú potraviny pri ktorých musia dodržiavať milión predpisov, zákonov a keď urobia chybu, sú sankcionovaní. Pre PPA a naše ministerstvo je porušovanie postupov a zákonov možné/dovolené ?

 2. emil
  25. januára 2021

  Plačete na nesprávnom hrobe. Správcom LPIS (problémy ciest, korún stromov) je ministerstvo. Plochy sa delia zvyčajne tam, kde je cesta alebo oplotenie viditeľné viacero rokov po sebe. Tvorcom legislatívy je ministerstvo. Ministerstvo je zároveň zriaďovateľom PPA, takže dlhodobý podstav padá na ich hlavu.
  Odblokovanie platieb, ktorých sa netýka odvolanie: z pohľadu kontrolujúceho orgánu, predstavte si, že vyplatíte žiadateľovi časť platby, ktorá je mimo nezrovnalosť. Pri kontrole spornej časti ale prídete aj na ďalšie nezrovnalosti, a môže sa stať, že ste žiadateľa vyplatili nad rámec. Čo potom? Vymáhať? Viete, koľko firiem zrazu zmení konateľa, alebo ide do bankrotu, keď majú vrátiť peniaze? Riziko, že ste neoprávnene vyplatili žiadateľa, je vysoké.
  Roľník, ak nestíha, existuje predsa inštitút vyššej moci. Zároveň, v prípade dostatočne odôvodneného omeškania pri zasielaní dokladov, je umožnený odklad.
  Viesť vojnu so žiadateľmi… alebo uplatňovať legislatívu? Tož otázka.

  Odpovedať
  1. G.S.
   26. januára 2021

   Ja predsa nepíšem o reálnych viacročných cestách. Ale o tom, že vy PPA pri kontrolách vyhodnocujete ako cesty aj stopy po zvoze úrody z poľa aj keď sa to nemá. Jednoducho tento problém je vypuklejší na severe. Na juhu je väčšina ornej pôdy a tak po rozoraní táto cesta zanikne. Ale na severe najmä na TTP alebo krmovinách to môže zaniknúť len tak, že tráva znova narastie. Ale vás to nezaujíma a na takúto plochu odmietnete prísť a overiť reálny stav. Vy ju tam vidíte a je vám v päte či vznikla len pri zbere úrody. To je na vás a nie na ministerstve. A to nehovorím o nelegálnych cestách po poľovníkoch, motorkároch a pri zvoze a ťažbe dreva bez nášho súhlasu.Aj keď to je skôr na triku práve ministerstva. Práve to ako sa staviate k blokovaniu 100% platieb pri pochybnostiach na nejakých percentách, to je vojna so žiadateľmi. Už ste mali také obrovské množstvo zastavenia všetkých prostriedkov u bežných subjektov, že napríklad ak má nejaké nezrovnalosti subjekt, tak mu pustíte 30-50% platieb aby ste mali rezervu na prípadné zistenia a sankcie boli vyššie? Ak niekto zruší okamžite firmu, tak dajte do legislatívy, aby nedostal už nikdy peniaze v akejkoľvek jeho firme ani osobe jemu blízkej. Osobne by som navrhoval aby každý kontrolór bol podľa takejto logiky aj platený. Nič nedostanete a peniaze vám budú uvoľnené až po vykonaní všetkých kontrol. Asi by ste sa inak pozerali na takéto praktiky. Alebo napríklad začatie kontroly v máji , ťahať ju do júla a tvrdiť , že neporušujete zákon 280. A zároveň odmietať ísť na miesto a preveriť skutočný stav z dôvodu “už to aj tak nemá zmysel , lebo sa to nedá odkontrolovať”. Robte kontroly počas roka a nie v máji , júni. Nestíhate? Tak ale to je vaša chyba a preto by ste podľa 280 mali dostávať tiež sankcie a nie sa vyhovárať. A ako to robia Česi s rovnakou EU legislatívou, že cesty , stromy a krovie tam nie sú tak vyraďované? Krásne to je na mapách vidieť, koľko je tam KP a u nás len vyradiť 3 m od okraja koruny a podobne. Takisto ak nie je vojna so žiadateľmi , tak nedokáže PPA jasne vyhodnotiť riziká pri priamych platbách a umožniť ich odstránenie ešte pred podávaním žiadostí? Napríklad umožniť žiadateľom žiadať o zmeny v LPIS ako to bolo kedysi vo februári, alebo robiť aktualizácie LPIS len do mája a potom už len na základe DPZ alebo KNM? To je už skôr na ministerstvo ale od vás by mohli ísť takéto podnety. Zníži sa chybovosť a vy budete stíhať. A hlavne vyhodnocovanie satelitných snímkov nech robia osoby so skúsenosťou z praxe, lebo to ide od extrému do extrému. Najprv nechávali v LPIS letiská a teraz vyraďujú aj to , čo nemajú. A ešte na záver. Za KNM zodpovedá ten , kto je tam podpísaný. Kto určil, že kontrolór nesmie ísť urobiť KNM inam než mu určia z Bratislavy? Ak je on podpísaný a on zodpovedá za výsledky, tak nech má právo ísť na miesto preveriť skutočný stav podľa vlastného uváženia a ak nie, tak nech sa tam podpisuje, len ten z Bratislavy, kto mu reálne nariaďuje kam , na ktorú parcelu má ísť.

 3. Joži
  26. januára 2021

  A presne takýchto úradníkov máme…dokedy ich vlastne ešte potrebujeme?

  Odpovedať
 4. M.H.
  26. januára 2021

  Súhlasím s G.S. Odbornosť, resp. praktické skúsenosti kontrolórov upadli. úradníci sa správajú ako keby sme boli všetci podvodníci a tak pristupujú aj ku kontrole. Česť výnimkám. Argumenty odborné a logické, vyplývajúce z bežnej praxe, poveternostných podmienok, či dokonca fyziologických vlastností rastlín sú pre nich ” červené súkno”. Prípad istej slečny kontrolórky PPA, ktorá pár vysokých rastlín lucerky na lúke považovala za burinu a plocha podľa nej nebola tým pádom upravená v zmysle SFP. Len preto, že ostatok rastlín bol vysušený dlhým suchom a teda po kosbe nenarástli, čo však lucerku, ako je nám ostatným známe, veľmi netrápi, tá si pre vodu zájde hlbšie. Pamätám sa, keď som v r. 2003, ako čerstvo skončený Ing. na vtedy ešte Intervenčnej poľnohospodárskej agentúre – predchodkyni PPA robil pohovor. Keď som sa po čase môjho nadriadeného spýtal prečo ma vybrali, z tých ľudí čo boli na výberku, že či som bol najlepší, tak ma uzemnil, že ani nie, ale že on tam chcel mať jednoducho niekoho, kto sa do toho aspoň “trochu” rozumie. Možno to je kameň úrazu. Ľudia sa boja niečoho čomu nerozumejú – bez rozdielu či úradník na PPA, alebo traktorista, či famár, a keď teda príde taká kontrola, čo sa veci nerozumie, bojí sa aby ju nenačapali pri tej nevedomosti, bojí sa aby sa tým neznížil jeho/jej status, ktorý pretrváva ešte od čias Rakúsko-Uhorska “JA ÚRADNÍK” Veľkou pravdou je, že úradníci tu nie sú pre seba samých ale pre nás, pre občanov (aj úradník je v istých situáciách v pozícii toho napáleného občana, ktorému to iný úradník dáva vyžrať). Sú tak aj zatriedený -štátna alebo verejná služba. Taká istá služba ako keď príde “službár” s kombajnom, rezačkou, kosačkou… Rozdiel je v tom, že ten ozajstný”službár” v tom má jasno – zaplatia mi, keď službu vykonám dobre. Úradníci dostane zaplatené keď službu poskytne dobre úplne a včas, ale aj keď službu neposkytol, prípadne ju poskytol neúplne, neskoro, nekompetentne… To je už ale filozofická debata. Záver je jasný – viac odbornosti by pomohlo obom stranám.

  Odpovedať
  1. hospodár
   27. januára 2021

   nástupný plat takého kontrolóra (požiadavka VŠ vzdelanie II. stupňa) na PPA je podľa zákona v BA takmer zhodný s nástupným platom predavačky v LIDL-i. Čuduješ sa, že PPA a ďalšie štátne orgány majú problém zohnať kvalitných ľudí? Za také platy tí najlepší (alebo lepší) tam pracovať nepôjdu. SŠ vzdelaného tam ani nedostaneš, ten by dostal nástupný plat ešte o takých cca 300 € menej.

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.