Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Dvojmiliónové európske dotácie získavali firmy s tržbami do 100 tisíc eur

Dvojmiliónové európske dotácie získavali firmy s tržbami do 100 tisíc eur
insert_photoMPRV SR - Mikrofón drží Marek Kodada, v prvom rade vpredu v červenej košeli sedí Ľubomír Partika a ďalej od objektívu v oranžovej košeli Juraj Kožuch.

Z rozhodnutia sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o väzbe bývalého šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraja Kožucha a vplyvného finančníka Martina Kvietika vyplýva, že je zmapovaných niekoľko prípadov korupcie obvinených. Pri ôsmich prípadoch aj došlo k odovzdaniu úplatkov, ktorých celková výška presahuje 1,2 milióna eur. Škody, ktoré svojim konaním spôsobili, zdá sa, nie sú len v rovine úplatkov, ale nemalé otázniky vzbudzujú aj samotné úspešné projekty a najmä spoločnosti, ktoré ich predložili.

Dve korupčné výzvy

Pokiaľ v prípade bývalých vysokých štátnych úradníkov Ľubomíra Partiku a Mareka Kodadu uvádza uznesenie ŠTS o ich vzatí do väzby aj výzvy o nenávratné finančné príspevky zo začiatku aktuálneho programovacieho obdobia a v jednom prípade dokonca výzvu z obdobia 2007 – 2013, tak pri bývalom šéfovi PPA Kožuchovi a konečnom užívateľovi výhod v Slavia Capital Group Kvietikovi, hovorí uznesenie ŠTS o ich vzatí do väzby o dvoch výzvach.

Prvá sa týka opatrenia 8 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania. Výzva bola vyhlásená v závere decembra 2017 a výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie presiahla 22 miliónov eur.

Druhá výzva sa týka opatrenia 16 – Podpory na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov. Túto výzvu vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra pod vedením Juraja Kožucha v závere mája 2018. Celková výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie, dosiahla bezmála 50 miliónov eur.

20 bodov ste mohli aj nemuseli dostať

Výzva na podporu horizontálnej a vertikálnej spolupráce bola z hľadiska výšky príspevku pre žiadateľa výrazne bohatšia ako lesnícka výzva. Objem podpory pre žiadateľa bol asi desaťnásobný. Oprávnené výdavky sa pohybujú niekde na úrovni 2,5 milióna eur. Miera financovania zo strany Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu Slovenska pri zmapovaných projektoch dosahuje až 70-percent. Výška nenávratného finančného príspevku sa tak pohybuje na úrovni dvoch miliónov eur. O úspešnosti alebo neúspešnosti projektu mohlo vo výraznej miere rozhodnúť kvalitatívne posúdenie projektu. Hodnotitelia mali v rukách až 20 bodov zo sto.

Úspešný v rámci podanej žiadosti ale nebýva len jeden prijímateľ, ale viacerí. Tí sú rozdelení do dvoch úrovní. Generálny partner projektu a partneri projektu. Dominantným poberateľom podpory je generálny partner. V zmapovaných projektoch boli poberateľmi finančných prostriedkov podľa vyšetrovateľa okrem iných aj Juraj Kožuch a Martin Kvietik. Žiadatelia podľa uznesenia odviedli aj im presne štrnásť percent z pomoci vo forme úplatku na základe zmluvy o dielo. Tá mala ako aj v predchádzajúcich prípadoch slúžiť len na zakrytie pôvodu získaných finančných prostriedkov korupčným konaním. Vyšetrovateľ pri zmapovaných projektoch dôkladne popísal finančné toky medzi spoločnosťami aj hotovostné výbery.

Poľnoinfo.sk sa zameralo na niekoľko vybraných projektov, pri ktorých boli žiadateľmi poskytnuté úplatky. Otázky totiž nevzbudzuje len samotná výška úplatkov a ich prelievanie medzi účtami spriaznených firiem a obvinených, ale aj účelnosť a efektívnosť vynaložených podpôr. Vo výzve na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu boli často úspešné spoločnosti, ktorých ročné tržby sú aj dvadsaťnásobne nižšie, ako samotná výška nenávratného finančného príspevku, nemajú vlastnú webovú stránku a podľa ich vlastnej účtovnej závierky ich kód hlavnej činnosti (SK NACE) nesúvisí s agrosektorom.

Projekt č. 1

Spoločnosť z Košického kraja bola s ďalšími troma partnermi úspešná s projektom výstavby budovy pre výrobu a spracovanie potravín, kontajnerového bitúnku ale aj kontajnerovej predajne.

Celková výška príspevku presiahla dva milióny eur a financovanie zo strán generálneho partnera projektu a troch partnerov malo dosiahnuť takmer 800-tisíc eur.

Najväčšia časť financovania pripadá samozrejme na generálneho partnera projektu. Ten má z vlastných zdrojov zaplatiť takmer 600-tisíc eur a výška príspevku zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry dosahuje pre túto spoločnosť z Košického kraja takmer 1,6 milióna eur.

Samotná spoločnosť funguje od roku 2009 a za toto obdobie mala podľa portálu Finstat len raz tržby vyššie ako 100 tisíc eur. V roku 2017 sa tržbami dokonca nedostala ani cez 10 tisíc eur. Hlavným  predmetom spoločnosti je podľa účtovnej závierky ostatné vzdelávanie a podľa Štatistického úradu SR turistické a krátkodobé ubytovanie.

Lepšie na tom nie sú ani jej partneri, ktorí ale nesú v samotnom projekte oveľa nižšiu mieru zodpovednosti. Partner projektu číslo dva vykázal za rok 2018 tržby vo výške 19-tisíc eur. Jeho hlavným predmetom podnikania je veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom.

Partner číslo tri dosiahol za predminulý rok tržby vo výške 20 250 eur a hlavnou činnosťou firmy sú služby súvisiace s ťažbou dreva. Posledným partnerom tejto naozaj rôznorodej horizontálnej a vertikálnej spolupráce zameranej aj na výstavbu kontajnerovej predajne je spoločnosť fungujúca v zbere iného ako nebezpečného odpadu s tržbami za rok 2019 vo výške 15 tisíc eur.

Generálny partner projektu a traja partneri, ktorí podľa ich posledných zverejnených tržieb na portáli Finstat dosahujú spoločné tržby vo výške asi stopäťdesiattisíc eur, si vďaka zmluve podpísanej konateľkou generálneho partnera projektu s PPA v novembri 2019, budú môcť siahnuť na takmer 2 milióny eur.

Projekt č. 2

Generálny partner projektu číslo 2 je z rovnakého regiónu dokonca okresu ako generálny partner projektu číslo 1.

Denník SME dokonca prostredníctvom dnes vydaného článku spája oba projekty. Konateľka generálneho partnera projektu číslo 1 mala podľa SME zaslobodna rovnaké priezvisko, ako konateľ partnera v projekte číslo 2.

Konzorcium spoločností z projektu číslo dva uspelo na Pôdohospodárskej platobnej agentúre s projektom zameraným na novostavbu budovy na spracovanie potravín a výstavbu predajne skladu a administratívnych priestorov.

Generálny partner projektu vznikol v polovici roka 2017, ale tržby za tento rok nevykázal. Podnikateľskou činnosťou za rok 2018 dosahuje generálny partner projektu tržby takmer na úrovni 40 tisíc eur. Údaje za rok 2019 neboli na portáli Finstat zatiaľ zverejnené.

Generálny partner projektu je podľa účtovnej uzávierky zaradený v podkategórii Zmiešané hospodárstvo, čo je podkategória poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu.

Celková maximálna výška oprávnených výdavkov na realizáciu projektu v tomto prípade dosahuje takmer 2,9 milióna eur, z čoho vlastné zdroje generálneho partnera projektu a troch partnerov projektu majú tvoriť 800 tisíc eur. Zvyšok je podpora z fondov Únie a zo štátneho rozpočtu.

Celkové tržby generálneho partnera projektu a troch partnerov projektu za rok 2018 (novšie údaje nie sú k dispozícií) len veľmi tesne prekročili 100 tisíc eur. Troch partnerov projektu pritom spája, že ich hlavnou oblasťou podnikania sú poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia.

Projekt č. 3

Projekt nie je možné tak dôkladne rozpracovať, ako predchádzajúce dva. Je to aj z dôvodu, že do konzorcia úspešných žiadateľov vstupujú aj fyzické osoby, pri ktorých je zložitejšie získať informácie o ich hospodárení. Vzhľadom na to, že úspešný generálny partner projektu pochádza z regiónu Dunajskej Stredy, kde pred niekoľkými týždňami aj prebehol jeden zo zásahov NAKA v akcii Dobytkár, je viac ako pravdepodobné, že títo „úspešní žiadatelia“ sú už rozpracovaní dostatočne.

Celková výška oprávnených výdavkov ich projektu prekračuje 2,5 milióna eur, z čoho vlastné prostriedky prijímateľov dosahujú takmer 800 tisíc eur.

Predmetom výzvy úspešného projektu je spracovanie zeleniny. Výška NFP dosiahne 1,8 milióna eur. Generálny partner projektu funguje už deväť rokov a za rok 2019 dosiahol vôbec najvyššie tržby v histórií. Takmer 13 tisíc eur. Zisk spoločnosti bol takmer 700 eur a zaplatená daň z príjmu 182 eur. Súčasťou konzorcia je partner číslo 2 s tržbami za rok 2018 prevyšujúcimi 20 tisíc eur a v roku 2019 s nulovými tržbami. Ďalší dvaja partneri sú fyzické osoby – podnikatelia.

Prepracovanosť korupčného systému núka ďalšie otázky

Úspešné projekty v horizontálnej a vertikálnej spolupráci boli pravdepodobne vyhodnotené podľa pravidiel, ktoré Pôdohospodárska platobná agentúra stanovila. Už dnes zo zistení vyšetrovateľa vidíme, že okrem rozvoja vidieka mali vyhlásené výzvy za úlohu zabezpečiť aj nadštandardný život pre bývalých vysokých a dokonca ešte aj donedávna súčasných štátnych úradníkov. Jeden z obvinených dokonca hovorí, že prostriedky tiekli aj do strany, ktorá rezort pôdohospodárstva v rokoch 2016 – 2020 riadila.

Zistenia, ktoré v akcii Dobytkár, dôkladne vyšetrovanie postupne odkrýva, naznačujú, že celý systém bol značne organizovaný. Nešlo o náhodné poklesky niektorých zamestnancov platobnej agentúry, ale podľa obvinení sa zdá, že súčasťou korupčnej schémy bol aj bývalý prvý muž Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Žiadatelia, ktorých tržby nepostačujú ani na vyplatenie mzdy jedného zamestnanca a pritom sú úspešní s projektmi za milióny eur naozaj nevzbudzujú dôveru v správnosti nastavenia výzvy.

Dokonca sa natíska otázka, či pri takejto prepracovanosti korupčného systému niektoré výzvy vznikali na Pôdohospodárskej platobnej agentúre alebo skôr v počítačoch bývalých a dobre zorientovaných zamestnancov, ktorí vedeli ako uliať svoj desiatok z prostriedkov, ktoré mali slúžiť k rozvoju poľnohospodárstva.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: MPRV SR - Mikrofón drží Marek Kodada, v prvom rade vpredu v červenej košeli sedí Ľubomír Partika a ďalej od objektívu v oranžovej košeli Juraj Kožuch.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
4 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Baran
Baran
5. máj 2020 19:50

Juraj klobúk dolu, pekná investigatíva!

Lukas
Lukas
6. máj 2020 11:20

Na to sa da povedat ze Hoveda a ze nedelme sa na malych velkych ale na hoveda a slusnych

jozef R.
jozef R.
7. máj 2020 19:17
Odpoveď na  Lukas

bohužiaľ, doteraz rozhodovali tí, ktorých ste tak trefne nazvali. A mysleli, že budú môcť zostať takí naveky.

karol
karol
8. máj 2020 9:55

Gratulujem. Necakane vyborne spracovane.