Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva

Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) sa usilovala eliminovať dôsledky hospodárskej krízy, najmä prepadu tržieb spôsobeného nízkymi nákupnými cenami poľnohospodárskych komodít, zhrnul generálny riaditeľ Roman Serenčéš hlavné smerovanie agentúry v roku 2009.

„Podporu na veľké dobytčie jednotky v sume 62 mil. eur sme vyplatili o mesiac skôr a v najskoršom možnom termíne sme začali vyplácať priame platby,“ uviedol Roman Serenčéš.

Počas celého roka 2009 uzatvárala PPA zmluvy na projekty Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (PRV) a vybavovala žiadosti o platby na ich realizáciu. Od začiatku kontrahovania už vyplatila na projektové opatrenia 368 498 925 eur. Významným prínosom je aj intervenčný nákup, platby pre vinohradníkov či školský mliečny program.

Priame podpory
„Vyplácať priame podpory podľa legislatívy únie je možné od 1. decembra roku, v ktorom je predložená žiadosť až do 30. júna roku nasledujúceho,“ vysvetľuje riaditeľ odboru priamych a environmentálnych podpôr Andrej Gajdoš.

PPA vydala už na začiatku decembra rozhodnutia na jednotnú aj doplnkovú platbu na plochu, podporu na chmeľ, osobitnú platbu na ovocie a zeleninu i na cukor, príspevok na znevýhodnené oblasti aj na územia európskeho významu.

Do 15. decembra, keď sa uzatvára rozpočet, poslala PPA príjemcom priamych podpôr 358 423 219 eur, z toho je 299 038 925 z rozpočtu ES a 59 384 294 z rozpočtu SR. Po rozpísaní rozpočtových výdavkov na rok 2010 bude PPA vydávať ďalšie rozhodnutia o platbách na plochu, nasledovať budú podpory na energetické plodiny, rajčiaky a agroenvironmentálne platby.

Štátna pomoc
„Výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na dávkovacie zariadenia surového kravského mlieka mimo farmy žiadateľa predĺžila PPA až do 31. januára 2010,“ povedal riaditeľ sekcie štátnej pomoci Ľudovít Hudák.

Zatiaľ prebiehajú rokovania s Európskou komisiou o limite dotácie na jedného žiadateľa. PPA poskytla poľnohospodárom, spracovateľom agroproduktov a chovateľom rýb v roku 2009 štátnu pomoc a minimálnu pomoc podľa platných nariadení vlády SR v sume 6 575 223 eur. Ďalších 3 204 588 eur rozdelila agentúra 138 pestovateľom cukrovej repy podľa nariadenia vlády SR o poskytnutí dočasnej štátnej pomoci. Národné podpory na dostihovú prevádzku a chov historicky významného genofondu koní dosiahli 6 598 490 eur.

Projektové podpory
Vyhlásené výzvy Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 (PRV) oslovili poľnohospodárov, spracovateľov, profesné združenia aj miestne samosprávy. Každá výzva rozkrúti kolotoč prijímania, registrácie vyhodnocovania a schvaľovania stoviek a tisícov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Schválenie projektov kolotoč nezastaví. Realizácii platby predchádza dokumentárna kontrola dokladov k investíciám a kontrola na mieste realizácie projektu.

Do 15. decembra 2009 prijala PPA 8601 žiadostí o NFP v sume 1 890 118 501 eur. Na dosiaľ schválených 2262 projektov s príspevkom 844 769 993 eur z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) vyplatila 368 150 950 eur. Agentúra implementuje aj Operačný program Rybné hospodárstvo, v rámci ktorého bolo schválených 30 projektov s príspevkom 3 885 796 eur, z čoho bolo vyplatených 347 975 eur.

„Hoci ešte nie je zďaleka koniec implementácie PRV, rok 2009 považujem za najťažší z celého obdobia,“ hovorí riaditeľ sekcie projektových podpôr PPA Pavol Doval.

Zdôraznil, že pokiaľ by pri predkladaní žiadostí o NFP žiadatelia postupovali podľa metodických príručiek, vyhli by sa prieťahom pri administrácii, a hlavne by znížili riziko neúspešnosti svojho projektu.

Do 30. 12. 2009 prijíma PPA žiadosti o príspevok na priamy predaj v opatrení 1.1 Modernizácia fariem. V najbližších týždňoch sa sekcia sústredí na uzatváranie zmlúv na projekty schválené v opatreniach 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Pripravujú sa nové výzvy, možno najzaujímavejšia bude na opatrenie 3.1 – Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam.

Opatrenia organizácie trhu
Aj v tomto roku prijímala PPA stovky žiadostí o vývozné náhrady, vydávala dovozné a vývozné licencie a vyplatila 428 722,32 eur vývozných náhrad. Do intervencie 2008/2009 PPA vykúpila 143 659 t obilnín v hodnote 14,9 mil. eur a v sezóne 2009/2010 zatiaľ dostala ponuky na intervenčný nákup 187 310 t obilia. Sektor vinohradníctva a vinárstva podporila agentúra príspevkami v sume 4,3 mil. eur a sektor ovocia a zeleniny sumou 931 tis. eur na operačné programy a akčné plány.

Agentúra úspešne odštartovala program školské ovocie, požiadavkám schvaľovacieho procesu zatiaľ vyhovelo 18 z 33 dodávateľov. Na školské mlieko vyplatila v tomto roku 1,2 mil. eur., z toho 363 tis. z európskeho a 862 tis. z národného rozpočtu.

„Očakávame, že v roku 2010 bude na tento program vyplatených vyše 2,2 mil. eur, keďže možno opäť rátaťs rastom počtu zapojených škôl aj dodávateľov,“ uviedla riaditeľka sekcie organizácie trhu Henrieta Leváková – Kožárová.

Okrem toho SR využila takmer 100 % celkového limitu na propagáciu mlieka, na investovaných vyše 1 385 tis. eur prispel 50 % rozpočet ES, 30 % rozpočet SR a 20 % Mliečny fond. Aj včelári v roku 2009 skoro stopercentne využili možnosti podpory z ES. PPA im vyplatila 933 tis. eur, pol na pol z rozpočtu ES a SR. Na rok 2010 je včelárom k dispozícii takmer milión eur.

Autor článku: Oľga Čelková
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Predchádzajúci článok
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments