Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z ekonomiky

Odporúčania pre zmenu v agrosektore sa takmer nemenia

Odporúčania pre zmenu v agrosektore sa takmer nemenia
insert_photoTASR

Poľnohospodárska produkcia v roku 2020 na Slovensku vzrástla v priemere o 4 percentá, ceny potravín takmer vo všetkých ukazovateľoch rástli, alebo boli stabilizované. Aj tieto informácie prináša Zelená správa o pôdohospodárstve a potravinárstve za rok 2020, ktorú zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„V roku 2020 podiel pôdohospodárstva na  makroekonomických ukazovateľoch hospodárstva SR pri väčšine hodnotených ukazovateľoch klesal, v porovnaní s rokom 2019 sa podiel zvýšil len pri priemernej mzde,“ uvádza v úvodnom príhovore minister Samuel Vlčan.

Kladný výsledok hospodárenia

Poľnohospodárstvo dosiahlo za rok 2020 kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 63,2 milióna eur. Medziročne sa jeho úroveň znížila o 3,4 milióna eur, teda asi o 5 percent. Vplyv na to mali najmä znížené tržby z výrobkov živočíšnej výroby, keďže pri rastlinných naopak, tržby rástli. V ekonomike agropodnikov opäť zohrali rozhodujúcu úlohu podpory ako stabilizačná zložka príjmu.

„Bez nich by bola väčšina podnikov stratová. Takmer 72 percent finančnej podpory slovenského poľnohospodárstva bola poskytovaná zo zdrojov EÚ a časť výdavkov bola spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu. Podiel celkových podpôr na výnosoch dosiahol 30,1 percenta a priamych platieb 14,9 percenta,“ uvádza sa v samotnej správe.

Na hektár poľnohospodárskej pôdy sa vygeneroval zisk v priemere vo výške 39,4 eura. Asi 66 percent agropodnikov v roku 2020 skončilo svoje hospodárenie v zelených číslach. Predajom poľnohospodárskych výrobkov boli dosiahnuté tržby takmer 1,8 miliardy eur – z toho väčšina, viac ako 1 miliarda eur, pochádzala z predaja rastlinných výrobkov.

Zadlženosť narastá

Aj vzhľadom na pretrvávajúce obdobie lacných úverov sa v roku 2020 zvýšila zadlženosť majetku v odvetví, a to na 41,4 percenta. Prevažujú najmä dlhodobé úvery nad 5 rokov.

„Objem poskytnutých krátkodobých úverov predstavoval jednu tretinu z celkovo poskytnutých úverov. Tieto úvery zabezpečovali poľnohospodárskym podnikom potrebnú likviditu v prípade výpadkov cash-flow a významne prispeli k preklenutiu časového obdobia medzi potrebou financovania prevádzky podnikov a  získaním podpôr, ktoré sú úzko späté so systémom refundácie schválených platieb zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry z prostriedkov EÚ. Z hľadiska príjemcu úverov, dominovali malé a stredné poľnohospodárske podniky,“ uvádza sa v zelenej správe.

Okrem úverov poľnohospodári siahajú aj po poistení. Dominuje poistenie majetku, najmä strojov, stavieb a zásob. Celkovo poľnohospodárske podniky zaplatili v roku 2020 poistné vo výške 26,1 milióna eur, teda o asi 3 milióny viac ako rok predtým. Z tejto sumy bolo ako náhrada škody vyplatených 38,6 percenta.

„Poistenie úrody tvorí takmer tretinu z  celkovej výšky zaplateného poistného s najvyšším podielom vyplatených náhrad škôd 46,4 percenta. Poistenie zvierat tvorí malú časť z poistného ako aj z náhrad škôd  – 3,8  percenta, čo súvisí s menším zastúpením živočíšnej výroby,“ uvádza sa v zelenej správe.

Tá ďalej konštatuje, že na Slovensku stále neboli vybudované funkčné systémové mechanizmy na riadenie rizík, ktoré by kompenzovali straty spôsobené nepoistiteľnými rizikami.

Osev ani stavy zvierat neprekvapili

„V štruktúre osevu rastlinných komodít nenastali výrazné zmeny, mierne sa zvýšil podiel olejnín a strukovín na zrno, a klesol podiel obilnín, zemiakov a objemových krmovín. Zvýšili sa zberové plochy olejnín, strukovín a ovocných sadov,“ uvádza sa v zelenej správe.

K zásadným zmenám ani prekvapeniam tak v roku 2020 na našich poliach nedošlo. To platí aj pre maštale.

„Mierne vzrástli stavy rozhodujúcich hospodárskych zvierat najmä hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny. U  hovädzieho dobytka sa zlepšili niektoré reprodukčné vlastnosti ako mlieková úžitkovosť na dojnicu a priemerný denný prírastok dobytka vo výkrme. Na druhej strane poklesol stav dojníc.“

Menej pôdy aj zamestnancov

Aj posledná zelená správa konštatuje úbytok poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Dlhodobo každoročne ubudne od 1000 do 7500 hektárov pôdy.

„Využívaná poľnohospodárska pôda mala v  roku 2020 výmeru 1  910  038 hektárov, čo predstavuje výmeru o 0,30 percenta nižšiu, ako v roku 2019,“ konštatuje zelená správa.

Medziročne klesol aj počet ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve. V roku 2020 ich bolo menej o asi 4700, čo predstavuje takmer 9 percent. Priemerná mesačná mzda v sektore vzrástla takmer o 9 percent, a dosiahla 896 eur.

Potravinárstvo

Potravinársky priemysel  podľa predbežných údajov za rok 2020 dosiahol kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 264,8 miliónov eur. Z celkového počtu podnikov predstavovali ziskové podniky 71 percent a vytvorili zisk v objeme 313 miliónov eur.

„Pridaná hodnota za odvetvie ako celok dosiahla 1 miliardu aj 35 miliónov eur a medziročne vzrástla o 11,1 percenta. Najvyšší podiel na pridanej hodnote odvetvia tvorili odbor výroby pečiva a múčnych výrobkov (22,7 percenta), výroba ostatných potravinárskych výrobkov (20,2 percenta), odbor spracovania a konzervovania mäsa a mäsových produktov (17,5 percenta), výroba nápojov (17 percent) a výroba mliečnych výrobkov (10,8 percenta),“ uvádza sa v zelenej správe.

Na Slovensku v roku 2020 klesla výroba sladu, chleba a čerstvého pečiva a výrobkov z mäsa, pšeničnej múky, ako aj ovocných výrobkov. Zvýšila sa výroba vína, konzumných vajec, konzumného mlieka, zeleninových výrobkov, cestovín, masla,  zabitej hydiny a výroba syrov.

Aj v potravinárskom priemysle klesol počet zamestnancov – o takmer 5 percent. Priemerná mesačná mzda v roku 2020  rástla pomalšie, ako rok predtým a dosiahla 1100 eur, čo je asi 83 percent z priemernej mzdy pracovníka v hospodárstve SR.

Záporné saldo narástlo menej

V roku 2020 „pokračoval zvyšujúci sa import potravinárskych výrobkov zo zahraničia obchodnými reťazcami, čím sa vytvárali predpoklady pre narastajúcu závislosť SR od dovezených komodít mierneho pásma, pre ktoré má SR vhodné podmienky na ich výrobu,“ konštatuje sa tiež v zelenej správe.

Agropotravinársky zahraničný obchod v roku 2020 vykazoval rastúci trend na strane dovozu ako aj vývozu. Nárast agroimportu v porovnaní s agroexportom bol nižší, čo viedlo k zníženiu negatívnej obchodnej bilancie až o 108,5 milióna eur, čo predstavuje asi 6 percent. Záporné saldo kleslo na 1,7 miliardy eur.  V roku 2019 dosiahlo 1,8 miliardy eur.

„Vývoj v poľnohospodárstve a potravinárstve bol ovplyvnený ochorením Covid-19, aj keď z krátkodobého hľadiska bolo na trhu potravín dosť, zo strednodobého hľadiska je potrebné zabezpečiť najmä dostatok pracovných síl v rámci potravinovej vertikály poľnohospodárstvo – potravinársky priemysel – obchod. Potenciálny možný výskyt krízových situácií vyžaduje v budúcnosti zabezpečiť zo strategického hľadiska základnú výživu obyvateľstva v rozhodujúcej miere z domácich zdrojov. Príležitosťou pre zlepšenie situácie v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, v nasledujúcich rokoch, bude dotačná podpora z fondov EÚ a národných zdrojov,“ vyjadril sa minister Samuel Vlčan v úvodnom príhovore k správe.

Odporúčania sa opakujú

Zelená správa o poľnohospodárstve a potravinárstve už tradične prináša aj a odporúčania pre prax. Tie sú za rok 2020 v podstate rovnaké ako tie, ktoré sa uvádzali v zelenej správe za rok 2019. Najnovšia zelená správa ich obsahuje 35, tá predchádzajúca o 7 viac. Spomínaných 35 odporúčaní je pritom v podstate takmer totožných.

Popri zosúladení európskej a národnej legislatívy, apelu na potrebu dorovnania podpôr v jednotlivých krajinách EÚ či vypracovania dlhodobej koncepcie poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku, sa opakovane spomínajú aj podporné schémy na budovanie vertikálnych štruktúr na spracovanie doma vyprodukovaných surovín na Slovensku, zvýšenie podielu slovenských výrobkov na domácom trhu aj podporu pozemkových úprav. K odporúčaniam patrí aj systémové riešenie rizikovosti poľnohospodárskej výroby, realizovanie mechanizmov na podporu živočíšnej výroby, rozšírenie pestovania zeleniny, zemiakov a ovocia, investície do závlahových systémov či investícií do potravinárstva. Odporúčania tak akoby nepriamo konštatujú, že v tomto smere sa na Slovensku nič zásadné dlhodobo nedeje.

Na rozdiel od správy spred roka, ktorá sa vzťahovala na situáciu v sektore za rok 2019, už zelená správa za rok 2020 v rámci odporúčaní neavizuje vypracovanie samostatnej správy o potravinárstve, neodporúča podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov v potravinárskom priemysle, ani motiváciu nákupu slovenských potravín organizáciami štátnej a verejnej správy. Taktiež neobsahuje odporúčanie dôkladne analyzovať akékoľvek pripravovanú právne predpisy, ktoré by mohli mať vplyv na podnikateľské prostredie v potravinárskom sektore alebo na rast cien potravín.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: TASR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments