Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Obvinený potopil Partiku a Kodadu. Vraj roky spoločne vyciciavali agrorezort

Obvinený potopil Partiku a Kodadu. Vraj roky spoločne vyciciavali agrorezort
insert_photoTASR, archív poľnoinfo.sk, webová stránka MPRV SR, dolnatrnavka.sk a Facebook Polícia SR

Národná kriminálna agentúra zasiahla v akcii Dobytkár prvý raz 4. marca 2020. Odvtedy sú zadržaní Ľubomír Krivočenko, Milan Kopriva a Ľubomír Kropil. Práve posledný z menovaných bol v závere marca vypočutý a k skutkom, ktoré sa mu kladú za vinu, sa v plnej miere priznal a podrobne popísal všetky skutočnosti týkajúce sa jeho korupčnej činnosti. Pravdepodobne aj na základe toho došlo v prvý aprílový deň k druhému zásahu v rámci akcie Dobytkár a k zadržaniu Ľubomíra Partiku, bývalého výkonného riaditeľa na platobnej agentúre a Mareka Kodadu, bývalého sekčného riaditeľa na agroministerstve. Poľnoinfo.sk má od redaktorky spravodajského portálu aktuality.sk, Laury Kellöovej, k dispozícií uznesenie súdu, ktorý na začiatku apríla rozhodol o väzbe bývalých vysokých štátnych úradníkov. Uznesenie podrobne informuje o výzvach, ktoré boli predmetom korupcie, cenníku, ktorý jednotlivé výzvy sprevádzal ale aj o delení prostriedkov medzi aktérmi premysleného vyciciavania chlebového odvetvia.

Svojou výpoveďou si priťažil

Získané uznesenie Špecializované trestného súdu je anonymizované. V prípade jeho citácii to budeme rešpektovať a všetky vyjadrenia v takejto podobe aj uvádzať.

Jeden z obvinených popísal korupčnú schému tak dokonale, že si svojimi vyjadreniami dokonca priťažil a v rámci trestného konania bude jeho skutok kvalifikovaný cez vyššiu trestnú sadzbu.

„Tieto skutočnosti taktiež posilňujú dôveryhodnosť jeho výpovede, ktorá je okrem týchto faktov chronologická, detailne popísaná, založená na logických súvislostiach s doposiaľ zadováženým dôkazným materiálom, pričom jednotlivé dôkazy spolu s jeho výpoveďou dotvárajú mozaiku a ucelený obraz o spáchanej korupčnej trestnej činnosti,“ informuje uznesenie ŠTS, ktoré má portál poľnoinfo.sk k dispozícii od spravodajského webu aktuality.sk.

Z kontextu uznesenia je zrejmé, že ide o osobu bývalého krajského predsedu HZDS v Banskej Bystrici. Podľa článku denníka SME z roku 2010 bol podpredsedom HZDS v stredoslovenskej metropole Ľubomír Kropil.

Podľa jeho výpovede v období rokov 2012 až 2016 zo získaných finančných prostriedkov – úplatkov, odovzdal tri milióny eur v hotovosti, pravdepodobne, podľa anonymizovaného uznesenia, Ľubomírovi Partikovi.

Kombajny, spracovanie ale aj penzióny

Prácou vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry bolo zistené, že výška úplatkov bola pri jednotlivých výzvach rôzna.

Napríklad 1.1 Modernizácia fariem, ktorá bola prekvapivo vyhlásená na prelome júna a júla 2015, to znamená na úplnom konci programovacieho obdobia, mala taxu 20-percent z výšky nenávratného finančného príspevku. Tejto výzve s odstupom piatich rokov nikto nepovie inak, ako „kombajnová“. K jej vyhláseniu došlo v období, keď sa hovorilo o tom, že prostriedky z Programu rozvoja vidieka 2007-2013 sú vyčerpané a preto bolo nájdenie jedenástich miliónov eur na jej financovanie pre mnohých veľkým prekvapením.

Presne v ten istý deň, ako bola vyhlásená kombajnová výzva z PRV 2007-2013, bola z nového PRV 2014-2020 vyhlásená výzva 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie. Aj pri tejto výzve bol pravdepodobne „cenník“, dnes už obvinenými v kolúznej väzbe, stanovený na 20-percent z výšky NFP.

O niečo drahšie bolo, keď ste si chceli postaviť penzión alebo reštauráciu. Slúžila na to výzva 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Výzva bola vyhlásená opäť v júni 2015.

S množstvom vyhlásených výziev ale aj s objemom vyčlenených finančných prostriedkov išlo o mimoriadne usilovné obdobie v histórii Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Jednofarebná vláda SMER-SD sa o trištvrte roka mala skončiť a výzvy bolo potrebné nie len vyhlásiť, ale ich aj vyhodnotiť. Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve určenej na rozvoj nepoľnohospodárskych činností dosiahla neuveriteľných 75-miliónov eur! To znamená aktuálne dva a pol ročný rozpočet na vnútroštátne opatrenie Zelená nafta, ktorým sa z národných zdrojov financuje rozvoj živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby.

Výška úplatku pri výstavbe penziónu alebo reštaurácie dosahovala podľa zmapovaných projektov Národnou kriminálnou agentúrou rovných 25-percent z nenávratného finančného príspevku.

Kropil oslovoval záujemcov o dotáciu

Uznesenie Špecializovaného trestného súdu už o ďalších výzvach vyhlasovaných PPA v čase pôsobenia Ľubomíra Partiku vo funkcii výkonného riaditeľa neinformuje. Odkrýva však kľúč, ako dochádzalo k deleniu úplatkov, ktoré poľnohospodári platili firmám na základe podpísanej zmluvy o dielo, ktorá ale mala slúžiť len na zakrytie pôvodu získaných finančných prostriedkov korupčným konaním. Suma na faktúrach pritom presne na cent odzrkadľovala percento z výšky nenávratného finančného príspevku.

„V zmluvných vzťahoch, kde žiadaná čiastka – úplatok bola vo výške 14-15%, zo strany xxxxxxxu bola žiadaná 10% z celkovej výšky dotácie. V zmluvných vzťahoch, kde žiadaná čiastka – úplatok bola vo výške 20%, zo strany xxxxxxxxx bola žiadaná 14% z celkovej výšky dotácie. V zmluvných vzťahoch, kde žiadaná čiastka – úplatok bola vo výške celkom 25%, zo strany xxxxxxxxx bola žiadaná 18% z celkovej výšky dotácie, pričom vo všetkých týchto prípadoch xxxxxxxxx bola požadovaná časť prijatých finančných prostriedkov následne v hotovosti v meste Bratislava aj odovzdaná xxxxxxxxxx,“ informuje Uznesenie, ktoré sme získali z portálu aktuality.sk.

Z výsluchu Ľ. Kropila vyplýva, že jeho úlohou bolo oslovovať záujemcov o dotáciu.

„Následne tento menný zoznam bol xxxxxxxxxx odovzdaný xxxxxxxxx, ktorý v tom čase zastával pozíciu 1. námestníka generálneho riaditeľa xxxxx. Po tom, ako boli zo strany xxxxx vydané rozhodnutia o schválení NFP, ktoré boli taktiež podpísané xxxxxxxxx, xxxxxxxx bol o tejto skutočnosti informovaný a preto došlo na základe už existujúceho zmluvného vzťahu medzi xxxxxxxx a tým ktorým žiadateľom k vystaveniu faktúry na sumu, ktorá bola v samotných zmluvách vyjadrená percentuálne,“ informuje Uznesenie.

Kropilov prameň odchodom Partiku vraj vyschol

Pravdepodobne Ľubomír Partika sa podľa uznesenia necíti byť vinný. Skutky, ktoré sú popísané v uznesení o vznesení obvinenia sa podľa neho nestali tak, ako je to tam uvedené a nevie si vysvetliť a povedať príčinu prečo je to tak uvedené.

„Osobu pána xxxxxxx pozná, ako vypracovateľa projektov a poradcu v poľnohospodárstve. Prichádzal do kontaktu s ním na ministerských akciách, ale nikdy s ním nedohadoval veci, ktoré on uvádza vo svojej výpovedi a nie je mu známy ani dôvod, prečo to tak uvádza. Na xxxxx nepracuje štyri roky a nemá ani vzťahy k tejto agentúre,“ informuje Uznesenie.

Z výpovede Ľubomíra Kropila ďalej vyplýva, že po zmene vlády v roku 2016, kedy bol agrorezort pridelený politickej strane SNS a Ľubomír Partika bol odvolaný zo svojej funkcie výkonného riaditeľa PPA, nemal ďalší dosah a kontakty k tomu, aby mohol pokračovať v tejto vyššie uvedenej protiprávnej činnosti.

Podľa Kropila bol Kodada lacnejší ako Partika

Z toho dôvodu Kropil v priebehu roka 2017 nadviazal kontakt na xxxxxxxx, ktorý cestoval takmer každý týždeň v pondelok popri obci xxxxxxxx, kde sa zastavil u xxxxxxxxx na kávu.

Z kontextu Uznesenia je zrejmé, že obvinený Kropil hovorí pravdepodobne o osobe Mareka Kodadu. S tým sa poznal z rokov 2006-2010, keď Ľubomír Kropil pôsobil ako podpredseda banskobystrického HZDS a Marek Kodada okrem iného aj ako generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka na agroministerstve, ktoré vtedy ovládali nominanti HZDS.

„V rámci jedného spoločného osobného rozhovoru xxxxxxxx spomenul xxxxxxxx, že sa doma nudí a nemá kontakt na súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a rád by pokračoval vo svojej činnosti týkajúcej sa prideľovania NFP. V tom čase xxxxxxxxx, mu nevedel poskytnúť žiadnu relevantnú odpoveď, avšak o niekoľko mesiacov taktiež u xxxxxxxx v xxxxxxxxx mu oznámil, že je možnosť pokračovať v tejto činnosti, pričom mu bolo povedané, že za kladné vybavenie jednotlivých žiadostí o NFP žiada 10% z celkovej výšky NFP, avšak nekonkretizoval, že pre koho smerujú takto získané finančné prostriedky,“ informuje Uznesenie, ktoré portálu poľnoinfo.sk poskytli aktuality.sk.

Ľubomír Kropil v strede (v bielej košeli) počas otvorenia detského ihriska v Dolnej Trnávke v roku 2009. 

Po nástupe novej vlády finančne zaujímavejšie výzvy vychádzali až v roku 2018 – 2019. Obvinený Kropil ich vydal na USB kľúči. Ďalej podľa Uznesenia uviedol, že v rokoch 2018 a 2019, pravdepodobne Marek Kodada od Ľ. Kropila prijal približne 1,5 milióna eur na úplatkoch.

Lesy a spolupráca

Predmetom korupčného správania za vedenia ministerstva Slovenskou národnou stranou sú podľa Uznesenia výzvy 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, ktorá bola vyhlásená v závere roka 2017, s výškou finančných prostriedkov 22,3 milióna eur a 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu, vyhlásená v závere mája 2018 s rozpočtom takmer 50 miliónov eur.

Podľa kontextu Uznesenia pravdepodobne Kodada pred sudcom pre prípravné konanie uviedol, že Kropila pozná od roku 2008. Stretával sa s ním spoločensky a od roku 2012 aktívne, každý týždeň.

„Nemal dôvod ho v roku 2017 náhle navštíviť, keď sa s ním stretával pravidelne od roku 2012. Neoslovoval ho, aby hľadal nejakých žiadateľov,“ informuje Uznesenie.

Z kontextu je zrejmé, že ide pravdepodobne o reakciu Mareka Kodadu na vyjadrenia Ľubomíra Kropila pri priznaní, ktoré učinil v závere marca.

Úspešných bolo 80 percent predložených žiadostí

Kropil v rámci svojej výpovede uviedol aj to, že v období od roku 2012 až 2020 z takto prijatých finančných prostriedkov od jednotlivých žiadateľov o NFP, získal finančné prostriedky najmenej vo výške 1,2 milióna eur a to už po odpočítaní všetkých vzniknutých nákladov v súvislosti okrem iného s povinnosťami voči určeným príjemcom. Tieto finančné prostriedky podľa jeho vyjadrenia boli prevažne investované do drahých obrazov a zberateľských mincí, ktoré boli v priebehu domovej prehliadky zo začiatku marca zaistené.

„Z výpovede xxxxxxxxxx vyplýva, že systém fungovania schvaľovania žiadostí cez jeho osobu a xxxxxxxxx bol rovnaký aj v období rokov 2018-2019, teda úspešnosť žiadostí o NFP, ktoré boli ním oznámené xxxxxxx, že sú „zazmluvnené“, boli úspešné v prepočte cca. 80% z celkového počtu predložených žiadostí. Táto skutočnosť poukazuje na to, že xxxxxxxxx takisto nie vo všetkých prípadoch dokázal so svojim vplyvom pôsobiť na výkon právomoci doposiaľ nezistenej osoby z prostredia xxxx a kladne vybaviť jednotlivé žiadosti, teda niektorí z hodnotiteľov – referentov z xxxx, ktorí mali pridelené jednotlivé žiadosti, nemuseli byť súčasťou tejto korupčnej schémy, ako už bolo vyššie uvedené,“ informuje Uznesenie, ktoré bolo poskytnuté portálu aktuality.sk.

Kolúzna väzba pre obvinených je najtvrdší spôsob obmedzenia osobnej slobody

Vymenované výzvy, či už za pôsobenia Ľubomíra Partiku z rokov 2012 – 2016 alebo z ostatných štyroch rokov nie sú pravdepodobne všetky, ktorých sa vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry dotýka. Vymenovali sme len tie, ktoré priamo pomenúva uznesenie špecializovaného trestného súdu a vyčísľuje tak aj súhrnnú výšku získaných úplatkov v sume približne 550 tisíc eur. Polícia pritom pre spravodajstvo TV Markíza hovorila o oveľa vyššej sume.

„V monitorovanom období takto malo dôjsť k prijatiu úplatkov celkom vo výške cca 6,5 milióna eur,” povedala Denisa Bárdyová, hovorkyňa policajného prezídia pre TV Markíza.

Vyššiu sumu spomína v svojom priznaní aj obvinený Kropil. Celkovo takmer 6 miliónov eur.

Z obavy, že obvinení Partika a Kodada budú pôsobiť na spoluobvinených alebo svedkov sudca špecializovaného trestného súdu vyhovel požiadavke prokurátora o vzatí obvinených do väzby. Nariadil kolúznu väzbu, čo je najtvrdší spôsob obmedzenia osobnej slobody. Obvineným prechádza cez prokurátora všetka pošta ktorú dostávajú alebo posielajú a schvaľujú im aj telefonáty. Obaja podali na rozhodnutie sťažnosť o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: TASR, archív poľnoinfo.sk, webová stránka MPRV SR, dolnatrnavka.sk a Facebook Polícia SR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments