Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Legislatíva Z domova

Vlastníctvo pozemkov nezisteného vlastníka by mohlo prejsť na štát

Vlastníctvo pozemkov nezisteného vlastníka by mohlo prejsť na štát
insert_photopixabay.com

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravuje nový zákon o pozemkoch nezistených vlastníkov. Informuje o tom aj na svojej webovej stránke. Agrorezort dal na verejnú konzultáciu aj predbežnú informáciu o tom, ako by mal zákon vyzerať.

Dostatočný čas na preukázanie vlastníckeho práva

Cieľom návrhu zákona je vyriešenie dlhodobého problému v evidencii vlastníctva pozemkov, ktorý spôsobujú pozemky nezistených vlastníkov. Návrh zákona upraví konanie, ktorého výsledkom bude prechod práv k pozemkom nezistených vlastníkov na štát. Tento proces bude plne rešpektovať rozhodovaciu činnosť súdov,“ uvádza sa v materiáli.

Konanie by sa malo začať z úradnej povinnosti podľa vopred schváleného harmonogramu.

„V konaní sa poskytne dostatočný čas na to, aby si prípadní právni nástupcovia nezistených vlastníkov mohli po preukázaní nároku uplatniť svoje vlastnícke práva,“ deklaruje v predbežnej informácii rezort.

Po začatí konania, podľa plánov, správny orgán vytvorí zostavu pozemkov s nezisteným vlastníkom a zverejní ju verejnou vyhláškou aj v spolupráci s obcou. V istej lehote, ktorá sa v materiáli zatiaľ nespomína, budú mať prípadní právni nástupcovia nezistených vlastníkov čas na uplatnenie svojich nárokov. Pri pozemkoch, pri ktorých si nárok neuplatní nik, správny orgán vydá rozhodnutie, ktorými prejde vlastníctvo pozemkov a spoluvlastníckych podielov nezisteného vlastníka na štát.

„Rozhodnutie bude obsahovať údaje o pozemkoch, a spoluvlastníckych podieloch. Rozhodnutia budú zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (https://cuet.slovensko.sk/) a bude voči nim možné podať riadne i mimoriadne opravné prostriedky podľa správneho poriadku,“ avizuje MPRV SR v materiáli.

Verejnú konzultáciu k príprave zákona využilo niekoľko subjektov

Ten predpokladá aj lehotu 10 rokov na obnovenie konania, v záujme zmiernenia zásahu do vlastníckych práv.

„Potreba prijatia tejto úpravy vychádza z verejného záujmu spočívajúceho v potrebe usporiadania dlhodobo neriešených a roztrieštených vlastníckych vzťahov k pozemkom, odstránenia dosiaľ pretrvávajúceho vlastníctva nezistených vlastníkov, ktoré predstavuje bremeno pre ostatných vlastníkov, odstránenia disproporcie v ochrane vlastníckeho práva nezistených vlastníkov, ktoré požíva intenzívnejšiu ochranu než vlastnícke právo ostatných vlastníkov, a v nadväznosti na to verejného záujmu na riadnom obhospodarovaní a právno-ekonomickom využití najmä poľnohospodárskych pozemkov, efektívneho manažmentu krajiny, zabezpečovania potravinovej bezpečnosti štátu, ekologických a hospodárskych funkcií krajiny či realizácie potrebných infraštruktúrnych zámerov,“ odôvodňuje rezort potrebu pripravovaného zákona.

Do verejnej konzultácie k príprave zákona sa zapojilo len niekoľko subjektov, vrátane Republikovej únie zamestnávateľov, hlavného mesta Bratislava, Klubu 500, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

SPPK súhlasí, no zároveň kritizuje

SPPK súhlasí s tým, že problematiku nezistených vlastníkov je potrebné riešiť. Desiatky rokov neriešený problém nezistených vlastníkov je prekážkou územného rozvoja, budovania infraštruktúry, cyklotrás, krajinotvorby, rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Na druhej strane je možným zdrojom korupcie a klientelizmu pri nakladaní s pozemkami nezistených vlastníkov,“ vyjadrila sa komora v odoslanej pripomienke.

Zároveň však plány rezortu aj kritizuje.

„Navrhovaná koncepcia riešenia problematiky nezistených vlastníkov sa javí ako nedopracovaná. Spornou otázkou je aj koncepcia prechodu vlastníctva pozemkov nezistených vlastníkov na štát, a to predovšetkým z toho pohľadu, aké by mali byť dopady a spoločenský prínos prechodu vlastníctva na štát. V súčasnosti spravuje a nakladá s pozemkami nezistených vlastníkov štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu. Pritom sme svedkami mnohých problémov – od nevyriešených nájmov, niekoľkoročného sklzu pri vybavovaní žiadostí o uzavretie nájomnej zmluvy až po korupciu a klientelizmus,“ konštatuje SPPK.

SPPK: Predložený návrh neuvažuje o náhrade za prechod vlastníctva

Komora tiež navrhuje, aby pozemky nezistených vlastníkov prechádzali radšej na prípadných spoluvlastníkov, čo by malo pozitívny efekt aj na menšiu rozdrobenosť daného pozemku. Rovnako by lepšími adeptmi na získanie pozemku oproti štátu boli podľa komory nájomcovia, napríklad poľnohospodári, ktorí danú pôdu obhospodarujú, prípadne tiež obce a samosprávne kraje.

„Predložený návrh pripravovaného zákona vôbec neuvažuje o náhrade za prechod vlastníctva, čo je jeho zásadný nedostatok. Vlastnícke právo nemožno odňať bez náhrady. Výška náhrady by mala byť určená znaleckým posudkom. Výťažok z predaja by štát deponoval na osobitnom účte pre prípad, ak by oprávnená osoba (známy vlastník) preukázala právny nárok,“ navrhuje SPPK.

Pred samotným riešením pozemkov nezistených vlastníkov tiež komora odporúča rezortu ich počet znížiť. Napríklad aktualizovaním katastra, spoluprácou so známymi vlastníkmi aj predajom menšinových spoluvlastníckych podielov nezistených vlastníkov ostatným spoluvlastníkom.

SPPK k predloženej informácii podala viacero pripomienok, ktorými by sa ministerstvo pôdohospodárstva malo v rámci prípravy zákona zaoberať. Termín, v ktorom plánuje zákon predložiť, rezort v predbežnej informácii stanovil na október tohto roka, kedy by mal už celý navrhnutý materiál prejsť riadnym pripomienkovým konaním.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: pixabay.com

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
2 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Martin
Martin
13. jún 2022 11:22

Ak by sa to realizovalo tým spôsobom že by si určité podiely mohli odkúpiť spolupodielnici na danej parcele, alebo ľudia ktorí danú pôdu obhospodarujú tak by to bola skutočná pomoc pre poľnohospodárov, to by som im aj zatlieskal. Ináč dobrá pripomienka SPPK chválim.

realista
realista
13. jún 2022 15:29