Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

SPPK oceňuje snahu vlády o nediskriminačné podmienky

SPPK oceňuje snahu vlády o nediskriminačné podmienky
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) považuje za životne dôležité pre slovenský agrosektor presadzovanie vyrovnaného podnikateľského prostredia v poľnohospodárstve celej EÚ, najmä odstránenie súčasnej diskriminácie v priamych platbách a tzv. historického princípu pre ich výpočet.

„Komora v tejto súvislosti oceňuje v Programovom vyhlásení vlády SR zámer snažiť sa o dosiahnutie nediskriminačných podmienok pre našich poľnohospodárov,“ tlmočí stanovisko SPPK k návrhu programového vyhlásenia vlády SR jej predseda Milan Semančík.

Snahu koalície podporovať v čo najväčšej miere finalizáciu výroby potravín komora oceňuje, no zároveň pripomína, že táto úloha nebude jednoduchá, lebo pri jej plnení treba počítať nielen s pôsobením národných záujmov, ale aj globalizačných prvkov a tendencií, ktoré v čoraz väčšej miere ovplyvňujú domácu realitu.

Trochu nejednoznačne, respektíve menej zrozumiteľne vyznieva téza o zabránení selektívneho zvýhodňovania zahraničných investorov v pôdohospodárstve. Podľa SPPK by sa mala spájať predovšetkým s predĺžením ochranného obdobia na nákup poľnohospodárskej pôdy cudzincami a vytváraním priaznivých podmienok na jej získavanie domácimi podnikateľmi v prvovýrobe. Keďže takéto alebo podobné formulácie návrh vládneho programu neobsahuje, nedá sa presnejšie identifikovať, akému selektívnemu zvýhodňovaniu zahraničných investorov chce vláda zabrániť.

SPPK považuje za kľúčové zabezpečenie vyváženého a s praxou ostatných členských krajín kompatibilného rozdelenia podporných prostriedkov EÚ pre jednotlivé odvetvia a činnosti, vrátane poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka a sprístupnenie podporných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre všetky výrobné odbory potravinárskeho priemyslu v SR. Nemožno zabúdať na tzv. druhospracovateľov potravín, ktorí nemôžu čerpať podpory z Programu rozvoja vidieka SR a pri doterajšom získavaní zdrojov z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast nadobudli pocit, že sú v porovnaní so žiadateľmi z iných odvetví v nevýhode.

Veľký význam pripisuje SPPK vytváraniu väčšej vyváženosti vzťahov medzi poľnohospodármi, potravinármi a obchodnými systémami.

Legislatívne kroky na vyváženosť vzťahov medzi dodávateľmi potravín a obchodom by sa podľa komory mali podnikať v súlade so zvýšenou podporou predaja u nás vyrábaných kvalitných poľnohospodárskych a potravinárskych produktov, ktorá by sa nemala obmedzovať len na projekt Značka kvality SK, ale aj ďalšie podporné programy (napríklad komoditné).

Okrem toho SPPK upozorňuje na potrebu stabilizácie podnikateľského prostredia vo forme novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá by zamedzila možnému neúmernému medziročnému rastu dane z nehnuteľností, vrátane dane z pozemkov, a prijatie legislatívnych opatrení na elimináciu netransparentných transakcií pri usporiadaní vlastníctva pozemkov, zastavaných poľnohospodárskymi a potravinárskymi stavbami, budovami a objektmi.

SPPK podporuje programové zámery vlády súvisiace s oživením trhu s pôdou, vrátane posilnenia vlastníckych práv, pružnejšieho riešenia reštitúcií, urýchleného dokončenia Registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a usporiadania pozemkového vlastníctva.

Programové vyhlásenie vlády SR by sa podľa SPPK nemalo vyhýbať ani problematike potravinovej bezpečnosti, najmä z hľadiska vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí, práv spotrebiteľa, množstvovej, kvalitatívnej a cenovej dostupnosti potravín pre všetky vrstvy a skupiny obyvateľstva.

SPPK preto vyzýva vládu i Národnú radu SR, aby vytvorením porovnateľných podnikateľských podmienok umožnili domácim podnikateľom preukázať ich konkurenčnú schopnosť v podmienkach spoločného európskeho trhu.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments