Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Programové vyhlásenie vlády – kapitola pôdohospodárstvo

Programové vyhlásenie vlády - kapitola pôdohospodárstvo
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

V piatok predstavila vláda programové vyhlásenie, v ktorom značnú časť dokumentu reprezentuje kapitola pôdohospodárstva. Uverejňujeme z neho zásadné body, ktoré vás zorientujú v budúcich prioritách. Pre tých, ktorí majú záujem čítať celý dokument ponúkame aj plné znenie.

Zásadné body programového vyhlásenia:

– Vláda SR vyvinie úsilie na zabezpečenie nediskriminačných podmienok pre našich poľnohospodárov z hľadiska distribúcie podporných prostriedkov v spoločnej poľnohospodárskej politike pre roky 2014 – 2020.
– Vláda SR tejto súvislosti bude presadzovať zjednodušenie pravidiel krížového plnenia.
– Vláda bude prijímať len také vnútroštátne predpisy pre domácich výrobcov základných surovín pre potravinárske účely, ktoré nepôjdu nad rámec harmonizovanej legislatívy EÚ.
– V súlade s pravidlami spoločnej poľnohospodárskej politiky vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, ale aj potravinárskeho priemyslu. Osobitná podpora sa poskytne chovu hovädzieho dobytka a v prírodne znevýhodnených horských a podhorských oblastiach aj chovu oviec.
– Urýchlenie procesu vybavovania reštitučných nárokov.
– Vláda podporí obnovu a modernizáciu domáceho potravinárskeho priemyslu, s možnou majetkovou účasťou prvovýrobcov
– V oblasti rezortnej vedy a výskumu vláda podporí verejno-súkromné partnerstvá zamerané hlavne na inovácie v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve.

Kapitola pôdohospodárstvo v programovom vyhlásení vlády:

Vláda istôt pre občanov podporí rozvoj vidieka a zlepšovanie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva. Pôdohospodárstvo je komplexný celok so spoločnou stratégiou štátu pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné hospodárstvo a nadväzujúci drevospracujúci priemysel. Rovnako je dôležité z hľadiska tvorby hospodárskej a sociálnej politiky. Podpora rozvoja vidieka a efektívna starostlivosť o krajinu nevyhnutne vyžaduje aj spojenie všetkých rozhodujúcich aktivít v krajine do jedného funkčného celku. Vláda sa zameria aj na podporu všetkých ostatných pozitívnych externalít agropotravinárskeho sektora, vrátane udržiavania kultúrneho charakteru krajiny, ochrany a tvorby životného prostredia a akcelerácie rozvoja vidieckej ekonomiky.

Vláda bude rešpektovať programové dokumenty EÚ zamerané na podporu hospodárskeho rastu a ekonomickej výkonnosti v poľnohospodárstve a lesníctve pri dodržiavaní zásad vyváženosti medzi ekonomickým a ekologickým spôsobom hospodárenia. Ten je predpokladom trvalo udržateľného sociálneho trhového hospodárstva na vidieku.

V rámci rokovaní o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ pre roky 2014-2020 vyvinie vláda SR v rámci schvaľovacieho procesu v orgánoch EÚ maximálne úsilie na zabezpečenie nediskriminačných podmienok pre našich poľnohospodárov z hľadiska distribúcie podporných prostriedkov i ostatných nástrojov, rámcujúcich podnikanie v pôdohospodárstve.

V tejto súvislosti bude presadzovať aj zjednodušenie pravidiel krížového plnenia a celkové zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Vláda bude prijímať len také vnútroštátne predpisy pre domácich výrobcov základných surovín pre potravinárske účely, ktoré nepôjdu nad rámec harmonizovanej legislatívy EÚ.

V súlade s pravidlami spoločnej poľnohospodárskej politiky vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, ale aj potravinárskeho priemyslu. Osobitná podpora sa poskytne chovu hovädzieho dobytka a v prírodne znevýhodnených horských a podhorských oblastiach aj oviec.

Bude podporovať prípravu opatrení súvisiacich s adaptáciou poľnohospodárstva na zmenu klímy prostredníctvom takých spôsobov hospodárenia, ktorými sa zvýši zadržiavanie vody v krajine a prípravou účinnej politiky zachovania a rozvoja hydromelioračných zariadení (závlah a odvodnení).

Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity a bude hľadať možnosti aplikácie vhodných mechanizmov nákupu pôdy pre poľnohospodárov.

Vláda vytvorí podmienky na urýchlenie postupu usporiadania pozemkového vlastníctva tak, aby bolo zabezpečené efektívne využívanie poľnohospodárskych a lesných pozemkov ich vlastníkmi. Urýchli sa proces vybavovania reštitučných nárokov.

V rámci opatrení na zvýšenie sebestačnosti Slovenska v základných potravinách a potravinovej bezpečnosti vláda podporí obnovu a modernizáciu domáceho potravinárskeho priemyslu, s možnou majetkovou účasťou prvovýrobcov, s významným prínosom pre zamestnanosť, tvorbu pridanej hodnoty a zvýšenie podielu domácich výrobkov v obchodnej sieti. Zároveň podporí zvyšovanie úrovne a organizácie kontrolných zložiek orgánov potravinového dozoru za účelom dôslednej aplikácie a kontroly dodržiavania národných i európskych noriem a pravidiel pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu.

V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby vláda podporí spracovanie a finalizáciu produktov z domácej výroby, okrem iného aj zvýšením propagácie a podpory predaja domácich potravín. Využije všetky dostupné ekonomické a právne nástroje na podporu finalizácie produktov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby a predaj čerstvých potravín týmito podnikmi priamo konečnému spotrebiteľovi.

Podporou trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa zvýši konkurencieschopnosť lesného hospodárstva. Vláda vytvorí legislatívne a ekonomické podmienky na zabezpečenie kompenzácie pre vlastníkov a správcov lesného majetku za environmentálne služby poskytované pre verejnosť. Pri zvyšovaní zamestnanosti v najchudobnejších lesnatých regiónoch Slovenska vláda využije ekonomické a právne nástroje na podporu rozvoja neštátneho lesníckeho sektora ako strategického partnera štátu. Lesy vláda považuje za strategický štátny majetok a preto garantuje ich neprivatizovateľnosť.

Vláda pripraví mechanizmy pre dobudovanie systému hospodárskej úpravy lesov, vrátane trvalého financovania vyhotovenia programov starostlivosti o lesy a prijme systémové opatrenia v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia týchto činností.

Vláda podporí zalesňovanie poľnohospodársky nevyužívaných a ostatných degradovaných nelesných pôd s prioritou zalesňovania pôd extrémne ohrozených vodnou eróziou a svahovými deformáciami. Zámerom je tiež chrániť krajinu pred povodňami a vytvárať nové pracovné miesta na vidieku.

Vláda sa sústredí na rozvoj kapacít na spracovania dreva ako najvýznamnejšej domácej, ekologickej a trvalo sa obnovujúcej suroviny na finálne výrobky. Cieľom bude vytvárať nové pracovné miesta na vidieku a zvyšovať pridanú hodnotu tovarov z dreva. Rovnako je záujem aj o rozvoj hospodárstva na biologických základoch s cieľom zvýšiť efektívnosť využívania domácich obnoviteľných zdrojov surovín, prispieť k znižovaniu environmentálnej zaťaženosti znižovaním produkcie skleníkových plynov a zlepšiť sociálne podmienky obyvateľstva skvalitňovaním životného prostredia a vytváraním pracovných miest. Bude podporovať rozvoj produkcie biologických zdrojov v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve pre tradičné spracovateľské odvetvia potravinárstva, drevospracujúceho priemyslu, ale aj pre nové odvetvia biotechnológií, energetiky a chemického priemyslu.

V oblasti rezortnej vedy a výskumu vláda podporí verejno-súkromné partnerstvá zamerané hlavne na inovácie v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve.

Autor článku: poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
4 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
 Zoltán
Zoltán
29. apríl 2012 23:39

volne sa tu pestuju GMO rastliny, zamorí nam to tu osivo a nikto to neriesi…
nech riesia aj toto.. je to zaklad, mat svoje druhy a zit zdravo..

ocel
ocel
30. apríl 2012 14:45

Kde je, páni, potravinová bezpečnosť
(to by sa nedalo nestíhať ohrozenie prostredníctvom GMO ani lúpežnícke praktiky reťazcov)
a prečo nie je v prevažne vidieckej a poľnohospodársky využívanej krajine poľnohospodárstvo vládnou prioritou?

ja
ja
30. apríl 2012 22:56

moj zlaty mam otazku na čo chceš umriet na chemiu alebo gmo možeš si vybrat

ciasik
ciasik
11. máj 2012 11:14

pokiaľ nebudú zrovnoprávnené dotácie s ostatnými štátmi EU a tým aj zlepšenie výsledkov v konkurencieschopnosti potravinárov,pokiaľ sa budú voziť nekvalitné a tým aj lacnejšie výrobky na náš trh tak za chvíľu budú rásť rady nezamestnaných a hladných.Potravinová pomoc nie je riešením,hlavne keď je riešená z prebytkov EU.Treba zamestnať vlastných /keď… Celý komentár »