Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Rozhovory Z domova

I. Nemčovský: Naši chovatelia sa museli vyrovnať s novým nastavením „podpôr“

I. Nemčovský: Naši chovatelia sa museli vyrovnať s novým nastavením „podpôr“
insert_photoTASR/Martin Baumann - Na snímke v popredí výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov mäsového dobytka SR Ivan Nemčovský.

Stavy mäsového dobytka v minulých rokoch na Slovensku rástli, zatiaľ čo počty iných hospodárskych zvierat spravidla klesali. Rok 2023 však v tomto smere priniesol zmenu. Aj mäsové kravy sa zaradili medzi zvieratá s klesajúcim počtom. Chovatelia sa museli vyrovnať s novým nastavením podpôr, ktoré sú od ich predstáv pomerne vzdialené. O situácii v sektore dojčiacich kráv hovoril Ivan Nemčovský, riaditeľ Zväzu chovateľov mäsového dobytka.

Ako možno zhodnotiť rok 2023 z pohľadu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku?  

Naši chovatelia sa museli vyrovnať s novým nastavením „podpôr“ pre sektor dojčiacich kráv. Ich podnikanie v tomto sektore okrem iných negatív súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou ako takou, bolo ovplyvnené aj výpadkom zahraničného trhu so zástavovým dobytkom. To, pri našej zväčša turnusovej produkcii zástavu viedlo k problémom s predajom a cenou vyprodukovaných teliat. Ako ďalšie negatívum vnímame stálu viazanosť zvierat v retenčnom období jednotlivých výziev (dotácia na sucho), čo pri skončení výziev vytvára pretlak zvierat na trhu a tým aj negatívny vplyv na realizačné ceny.

Hovoríte teda skôr o negatívach, ktoré uplynulý rok priniesol a o „nepodpore“ vášho sektora. V čom teda spočíva? 

Podpora za rok 2023 na dojčiacu kravu bola vyplácaná za jednu veľkú dobytčiu jednotku cez schému zelenej nafty v objeme asi 52 eur na VDJ a cez doplnkovú vnútroštátnu platbu vo výške približne 30,3 eur na VDJ. V rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023 – 2027 bola zrušená podpora na výkrm hovädzieho dobytka. Vynechanie tejto podpory spôsobilo ešte väčší nezáujem dokrmovať zvieratá do jatočnej hmotnosti. Dôsledkom toho je ešte výraznejšia potreba vývozu zvierat do zahraničia. Práve to nám pritom bolo pri jednaniach o novej agropolitike vyčítané zo strany bývalého vedenia ministerstva pôdohospodárstva. Ďalej sa prezentuje podpora cez ANC oblasti, ktorá je vyplácaná za to, že niektorí farmári hospodária v znevýhodnených podmienkach. Väčšina chovateľov víta pre podporu ANC oblastí rozdelenie na farmy rastlinnej a živočíšnej výroby. Avšak chovateľom v ANC oblastiach hospodáriacich na väčšej výmere ornej pôdy by pomohlo prijateľné prechodné obdobie, aby mohli zvýšiť stavy zvierat a tým dosiahnuť požadovanú zaťaženosť 0,25 VDJ na hektár obhospodarovanej pôdy.

V minulosti vaše združenie žiadalo, aby sa zmenil systém podpôr pre mäsový dobytok. K naplneniu vašich požiadaviek teda v novom období nedošlo. Prejavuje sa to aj na stavoch zvierat či chuti chovateľov sa tomuto chovu venovať?

Neschválenie nami navrhovanej podpory na narodené teľa od mäsovej kravy po mäsovom býkovi viedlo k poklesu stavov kráv. Treba povedať, že podpora, ktorú sme žiadali, funguje napríklad v Českej republike alebo Maďarsku. Týmto spomínaným poklesom teda padol zo stola aj ďalší argument bývalého vedenia agrorezortu, že na Slovensku nebudeme podporovať sektor živočíšnej výroby, ktorý dlhodobo početne rastie. Už to nie je pravda. Takže sme sa po niekoľkých dekádach neustáleho rastu zaradili medzi ostatných chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku, ktorým počty chovaných zvierat klesajú.

Zatiaľ čo stavy slovenského mäsového dobytka klesajú, dovoz hovädzieho mäsa na Slovensko pokračuje. Ako sa pozeráte na tento fakt?

Spotreba hovädzieho mäsa na Slovensku je len 5,5 kg na osobu a rok, ale z toho 3,5 kg pochádza práve z dovozu. Produkcia zástavových teliat určite po následnom dokŕmení a spracovaní vie tento dovoz nahradiť. O takto vyprodukovanú hovädzinu musí mať záujem štát vytvorením, respektíve sfunkčnením už existujúcich spracovateľských vertikál, tvorbou výkupných cien, výkupom do štátnych hmotných rezerv, zjednodušením legislatívnych podmienok pre realizáciu farmových bitúnkov, rozrábok a ďalšími opatreniami. Určite zo strany našich chovateľov stále je záujem o realizáciu ich produkcie kvalitných ekologicky chovaných teliat na slovenskom trhu, samozrejme pri akceptácii aktuálnych realizačných trhových cien.

V rámci chovu mäsových kráv sa neraz vyzdvihuje do popredia nielen potreba navýšenia sebestačnosti, ale tiež efekt, ktorý môžu zvieratá priniesť pre krajinu a krajinotvorbu. Ako v tomto kontexte vnímate pokles stavov mäsového dobytka?

Na Slovensku sme ešte donedávna mali asi 881 000 hektárov trvalých trávnych porastov, ide o údaj z roka 2007.  V súčasnosti už tento údaj nie je pravdivý, nakoľko vo využití pôdy evidujeme, že trvalé lúky a pasienky mali v roku 2022 výmeru 508 950 hektárov. Na tento pokles upozorňuje aj samospráva. Donedávna preferovaný spôsob obhospodarovania trvalých trávnych porastov kosením a mulčovaním viedol k prirodzenému zalesňovaniu. Tu je ďalší význam chovu mäsových kráv, a to práve krajinotvorný. Nárast počtu kráv určite nebude konkurovať ovciam, na danej ploche sa vie vypásť asi 500 000 kusov veľkých dobytčích jednotiek.

Pri zhodnotení uplynulého obdobia spomínate predovšetkým negatíva. Dajú sa vybrať aj pozitíva?

Na roku 2023 vidím pozitívum – a to vôľu našich chovateľov zveľaďovať chovy aj napriek nepodpore tohto sektora. Táto sa prejavila aj v produkcii kvalitných zvierat či plemenných, zástavových zvierat, čo mohla vidieť široká verejnosť na výstavách poriadaných v uplynulom roku.

V rámci chovu hospodárskych zvierat sa často podpory mäsového dobytka porovnávajú s podporami pre sektor mliečnych kráv, kde dlhodobo poukazujete na nepomer. Pretrváva tento problém? Aké problémy spôsobuje?

Áno, rozdiel v podporách sa niekoľko násobne zväčšil v prospech mliekových kráv. Tu nevystáva problém tohto rozdielu, pretože my akceptujeme rozdiel nákladovosti vo výrobe mlieka a mäsa. Problém je, že aj naše stáda sú v našich klimatických podmienkach asi pol roka kŕmené konzervovanými krmovinami, čo spôsobuje nemalé výrobné náklady, ktoré neboli v podporách zohľadnené. Navyše, chovy mliekových kráv určite nevyriešia problém v súvislosti s využitím trvalých trávnych porastov, krajinotvorbou, vypásaním exponovaných plôch, samovoľným zalesňovaním. Spomínaný pokles stavov mäsových kráv zo 75 000 kusov v auguste 2023 na 73 000 kusov ku koncu novembra 2023 ho tiež nevyrieši. Dúfame však, že tento pokles nebude pokračovať.

Pred časom došlo k vyhodnoteniu investičných výziev, bol aj váš sektor v tomto smere nejakým spôsobom zapojený? Možno teda očakávať investície v oblasti chovu mäsového dobytka?

Viacerí naši chovatelia sa zapojil do predmetnej výzvy s projektmi zameranými predovšetkým na obnovenie vozového parku poľnohospodárskej techniky, a to prostredníctvom katalógu strojov, ktorý aj menším chovateľom umožní realizáciu projektov bez verejného obstarávania a ďalšej administratívnej náročnosti s tým spojenej. Veríme, že aj v súčasnosti avizovaná nová výzva pre opatrenie 4.1, ktorú plánuje nové vedenie ministerstva, bude zameraná predovšetkým pre sektor živočíšnej výroby s možnosťou nákupu techniky a technológií cez katalóg, ktorý bude rozšírený o ďalšie položky.

Naznačili ste už teda svoje očakávania v novom roku. Práve v aktuálnom roku vás čaká aj významné výročie. Dá sa teda širšie zhodnotiť celé obdobie vášho pôsobenia na Slovensku?

V roku 2024 Zväz chovateľov mäsového dobytka oslavuje 30. rokov svojej existencie. Chovatelia mäsových kráv za toto obdobie dokázali tento sektor vybudovať z nuly na odvetvie živočíšnej výroby, ktoré je, čo do početnosti kráv, produkcie hovädzieho mäsa, krajinotvorby, zamestnanosti v menej rozvinutých oblastiach, rozvoja a udržateľnosti vidieka, dôležitou súčasťou nášho poľnohospodárstva.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: TASR/Martin Baumann - Na snímke v popredí výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov mäsového dobytka SR Ivan Nemčovský.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments