Zadajte hľadaný výraz

Legislatíva Z domova

Čo je list vlastníctva?

Čo je list vlastníctva?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

List vlastníctva je súčasťou evidencie katastra nehnuteľností obsahujúci popis nehnuteľností.

Je listinou preukazujúcou vlastnícke a iné právne vzťahy viažuce sa ku konkrétnej nehnuteľnosti, pričom nám poskytuje rámcovú informáciu o nehnuteľnostiach, o vlastníkoch a oprávnených osobách, o právach a tiež iné údaje, ktoré sa do listu vlastníctva zapisujú podľa Zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení.

V súčasnosti je obsah listu vlastníctva známy už aj bežnej verejnosti. Ako ho však detailne prečítať a obdržať všetky ním udávané údaje?

Základná štruktúra LV je v zásade rovnaká; obsahuje číslo LV, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia. Ďalej sa člení, a to nasledovne:

– časť „A“ – majetková podstata

Zahŕňa jednotlivé nehnuteľnosti položkovito identifikované podľa registra „C“ / „E“, parcelného čísla, výmery, druhu pozemku, kódu spôsobu využívania pozemku, umiestnenie pozemku v zastavanom území obce alebo mimo neho. Následne sú tieto identifikátory bližšie popisne určené. V súčasnosti sa v rámci evidencie katastra môžu vyskytnúť niektoré nedokonalosti evidovaných zápisov, ako je to napr. v prípade, že pozemky nie sú uvedené v majetkovej podstate LV, kedy hovoríme o tzv. hluchom, či polohluchom LV. Takéto nedostatky by ale mali byť riešené v rámci konania ROEP – konania o obnove evidencie niektorých pozemkov.

– časť „B“ – vlastník alebo iná oprávnená osoba

V tejto časti sa uvádza konkrétna osoba – vlastník alebo iná oprávnená osoba, a to v členení na meno, priezvisko, resp. názov či obchodné meno, rodné priezvisko, dátum narodenia, resp. IČO, trvalý pobyt, sídlo.  Takisto sa v tejto časti zapisujú byty a nebytové priestory. Podstatným údajom je uvedenie spoluvlastníckeho podielu a titulu nadobudnutia. Rodné číslo vlastníka sa uvádza len v LV vo verzii použiteľnej pre právne účely poskytovanej za správny poplatok.  

Aj v tejto časti často absentujú niektoré údaje nevyhnutné k riadnemu uplatňovaniu práva k nehnuteľnosti uvedenej v časti „A“. V niektorých prípadoch je napr. vlastník označený len v rozsahu svojho mena a priezviska, prípadne s uvedením titulu nadobudnutia, či pôvodného zápisu v pozemnoknižnej vložke. V dôsledku takýchto rôznorodých nedostatkov vznikla kategória tzv. neznámych alebo nezistených vlastníkov. Ich vlastnícke právo však nezaniklo, ale naďalej samozrejme trvá. Keďže však sami vykonávať svoje práva nevedia, ich zastúpenie vykonáva Slovenský pozemkový fond. Tento stav je v podmienkach SR značne rozšírený, najmä z dôvodu, že evidencia pôvodných pozemnoknižných zápisov nebola dokonalá, neobsahovala dostatok údajov o vlastníkoch, neskôr sa neviedla vôbec. V súčasnosti v prípade, že takýto vlastník preukáže svoje vlastnícke právo dostatočnými identifikátormi a preukaznými skutočnosťami, príslušný Okresný úrad – katastrálny odbor ho zapíše ako vlastníka. Ak sa jedná o vlastníka, ktorý už zomrel, prichádza do úvahy postup cestou podania návrhu dedičov na prejednanie novoobjaveného majetku na príslušný okresný súd.

– časť „C“ – ťarcha

Podľa Katastrálneho zákona sa v tejto časti udáva
vecné bremeno  s jeho konkrétnym určením , obsahom, označením oprávneného z vecného bremena, záložné práva s ich určením, predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv, iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C. Dostatočné oboznámenie sa s touto časťou listu vlastníctva je podstatné tak pre aktuálneho vlastníka, ako aj potenciálneho nadobúdateľa, keďže všetky práva v nej uvádzané sú tzv. právami k cudzej veci. Zjednodušene povedané sa jedná o práva iného subjektu k Vašej nehnuteľnosti.

Podľa zákona, práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra; tým sa stávajú hodnovernými, resp. aj záväznými údajmi katastra. Z tohto dôvodu je preto potrebné byť o údajoch uvedených v tomto dokumente dôsledne informovaný a detailne poznať ich obsah a pravý význam.

Viac informácií na portáli Moja pôda.

Autor článku: JUDr. Ing. Jana Marenčíková LLM a Peter Marenčík
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
3 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
G.S
G.S
5. marec 2015 19:03

Tereticky je to správne, ale v reále je LV len zdrap papiera na ktorý sa môže kataster z vysoka napr. v rámci ROEP viete čo. Stačí, že za podklad pre ROEP si zoberú mapu. Tá je absolútne nepresná ,veď často ide len o hrubo prekreslenú krokovú mapu a následne zistíte,… Celý komentár »

farmárPú
farmárPú
5. marec 2015 20:36

Môžem potvrdiť nám po ROEPE zrazu zmizli 4 Ha a na katastri sa tvária že to je normálne .

KarelZima
KarelZima
30. jún 2021 9:01

Super, díky za info. Takže ten list vlastnictví stačí mít uloženy na katastrálním úřadu a být zapsaný jako majitel pozemku či nemovitosti na daném pozemku, jestli to chápu dobře? A kdybych si chtěl koupit třeba byt v nějaké takové novostavbě https://www.ziprealty.cz/rok/ihned/ kde je vícero bytů, tak jak se to řeší… Celý komentár »