Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Zelená nafta: Poľnohospodári majú mesiac na podanie žiadostí

Zelená nafta: Poľnohospodári majú mesiac na podanie žiadostí
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach – Zelená nafta 2023.

„Žiadosti môžu posielať v termíne od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023. Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. PPA takto podporuje prvovýrobcov  v rastlinnej a živočíšnej výrobe pričom alokácia na túto výzvu predstavuje sumu 32 miliónov eur,“ uviedla PPA.

Žiadosti podané po termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované a zároveň ani  systém ITMS2014+ nebude po termíne prijímať žiadosti  keďže tie žiadateľ  predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na http://itms2014.sk/ po prihlásení.

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo poštou s overenými podpismi, pričom adresátom je PPA Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci.

„Ak žiadateľ nie je evidovaný v Registri právnických osôb nakoľko ho obec nezaregistrovala prostredníctvom Dátového centra obcí a miest do Registra právnických osôb, teda nie je automaticky overený voči registru a podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ako samostatne hospodáriaci roľník, je povinný k žiadosti priložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka, potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní  a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla, v prípade ak identifikačné číslo nie je uvedené na osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka alebo potvrdení obecného úradu, že osvedčenie trvá,“ informuje PPA.

Uvedené potvrdenia je žiadateľ povinný doručiť na adresu platobnej agentúry. Systém ITMS2014+ pri podávaní žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci žiadateľa upozorní, ak sa dané prílohy vyžadujú.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na zelenanafta@apa.sk.

Autor článku: poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments