Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

PPA už nebude neprimerane blokovať platby žiadateľom

PPA už nebude neprimerane blokovať platby žiadateľom
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra bola oprávnená pozastaviť vyplácanie všetkých peňazí subjektu po zistení nezrovnalosti – a to až do dňa vysporiadania finančných vzťahov s platobnou agentúrou.

Toto sa dialo v minulosti často a niekedy mali aj celé roky pôdohospodári a iní žiadatelia zablokované všetky platby z PPA. Často boli blokované v nadmernej výške a tiež z viacerých podporných schém, ktoré s nezrovnalosťou nesúviseli.

Napríklad poľnohospodárske družstvo Žiarec malo nezrovnalosť 140 tisíc eur a PPA zadržiavala platby za 800 tisíc eur.

Skutočnosť, že zadržiavanie všetkých platieb môže byť pre žiadateľa likvidačné, viedla generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jaroslava Jánoša k rozhodnutiu aplikovať nový postup: „Rozhodol som sa uplatňovať princíp primeranosti voči všetkým žiadateľom tak, aby bola zachovaná zásada spravodlivosti.“

Na zabezpečenie dlhu postačuje zadržať žiadateľovi platbu do výšky maximálne dvojnásobku sumy nezrovnalosti, z dôvodu zabezpečenia pohľadávky vo výške istiny a prípadných úrokov.

Tento princíp PPA uplatnila aj v prípade vyššie spomínaného poľnohospodárskeho družstva Žiarec – u ktorého bola celková suma zadržiavaných prostriedkov 818 604,05 EUR a suma nezrovnalosti 140 519,74 EUR. Na základe princípu proporcionality a stanoviska generálneho riaditeľa PPA, boli uhradené zablokované  finančné prostriedky vo výške 674 698,97 EUR. Aktuálna suma zadržiavaných prostriedkov je 143 905,08 EUR.

Do budúcnosti sa má zmena dostať aj do zákona

PPA uplatnením princípu primeranosti (proporcionality) sleduje  na jednej strane ochranu finančných záujmov EÚ a na druhej pomoc  žiadateľom.

Platobná agentúra bude oprávnená pozastaviť vyplácanie podpory alebo príspevku poskytnutého podľa osobitného predpisu na základe vypracovanej správy o zistenej nezrovnalosti maximálne do výšky dvojnásobku zistenej nezrovnalosti. Platobná agentúra si týmto úkonom zabezpečuje svoju pohľadávku voči dlžníkom v súvislosti so zistenou nezrovnalosťou.

Do budúcnosti bude tento novátorský prístup agentúry premietnutý aj do Zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorého novelu pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – v znení navrhovanej  úpravy § 13 ods. 10 v súvislosti s uplatnením zásady proporcionality:

Platobná agentúra je oprávnená pozastaviť vyplácanie podpory alebo príspevku poskytnutého podľa osobitného predpisu na základe vypracovanej správy o zistenej nezrovnalosti do dňa vysporiadania finančných vzťahov s platobnou agentúrou maximálne do dvojnásobku sumy zistenej nezrovnalosti uvedenej v správe o zistenej nezrovnalosti podľa odseku 7 písm. g).“

Autor článku: Ladislav Ďurkovič - Pôdohospodárska platobná agentúra
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Predchádzajúci článok
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments