Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Živočíšna výroba

P. Polák: Za tri roky sa v projektových podporách nič zásadné neudialo

P. Polák: Za tri roky sa v projektových podporách nič zásadné neudialo
insert_photoTASR - Peter Polák

Hoci bravčové mäso a produkty z neho patria na Slovensku medzi spotrebiteľmi k najvyhľadávanejším, stavy ošípaných už roky klesajú a dovoz narastá. Zvrátiť zlý stav v sebestačnosti bravčoviny u nás sa roky nedarí – a v tých uplynulých sa k problémom pridal aj africký mor ošípaných. Rozprávali sme sa s Petrom Polákom, výkonným riaditeľom Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných.

Štyria jazdci apokalypsy

Rok 2022 patri v sektore chovu ošípaných určite k tým ťažším. Ako hodnotíte uplynulé mesiace? 

Vo všeobecnosti naozaj išlo o ťažký rok. Špeciálne v našom sektore sme pociťovali štyri zásadné vplyvy: pretrvávajúca hrozba afrického moru ošípaných, nízka výkupná cena jatočných ošípaných, zvyšujúca sa cena krmív a vysoká cena energií. Každý faktor osobitne je veľkou hrozbou. V spoločnom pôsobení sa javia ako štyria jazdci apokalypsy.

Udiali sa opatrenia, zmeny, ktoré vnímate ako nesprávne, neprospešné pre sektor?  

Môžem povedať, že je nastavený vysoký štandard komunikácie s ministerstvom. No napriek tomu sa niekedy dejú zmeny v nastaveniach bez nášho zapojenia, čo vnímam negatívne, ale aj sebakriticky. Budeme musieť byť viac aktívni vo vysvetľovaní a predostieraní našich problémov a pripomienok k nastaveniam podporných opatrení. Ako neprospešnú možno považovať nižšiu alokáciu financií na podporu „kadáverov“, teda odstraňovania a likvidácie uhynutých zvierat, ale tým trpela celá živočíšna výroba. Vysoká cena energií spôsobila zvýšenie ceny tejto služby a nižšia alokácia spôsobila, že v časti roka nebola služba vôbec dotovaná a konečná cena pre chovateľov bola vyššia, ako v predchádzajúcom roku.

Ošípané boli podporené nižšou sumou

Ktoré kroky zo strany štátu naopak, vnímate ako správne a pozitívne?

Určite bolo správne zareagovať na nízke úrody krmovín špeciálnou podporou. Tiež bolo správnym krokom reagovať na vysoké ceny energií. Ako trochu problematické vnímame, že v ťažšom minulom roku, bol chov ošípaných podporený nižšou sumou ako rok predtým, na rozdiel od ostatných sektorov živočíšnej výroby. Treba si uvedomiť, že jedinými relevantnými ukazovateľmi úspešnosti nastavených procesov je len nárast stavov ošípaných na Slovensku a zvýšenie ich umiestňovania na domácom trhu. Ak sa nebudú napĺňať tieto ciele, bude jasné, že čas, ktorý plynie nebol nevynaložený efektívne ani z pohľadu ministerstva ani nášho.

Čo možno najviac oceňujete v uplynulom roku v rámci diania v sektore?

Treba spomenúť a oceniť snahu riadiacich orgánov o zvýšenie odlovu diviačej zveri ako jedného z najdôležitejších opatrení v boji proti AMO. Minimálny posun hranice infekcie na území Slovenska sa dá považovať za úspech. Pri tejto príležitosti treba vyzdvihnúť prácu Štátnej i regionálnych veterinárnych a potravinových správ, súkromných veterinárov, ako aj ministerstva pôdohospodárstva, poľovníckej samosprávy a štátnej správy na úseku riadenia poľovníctva.  Nedá sa tiež nepovšimnúť snahu ministerstva o včasné vyplácanie podpôr. Snáď sa dočkáme aj projektových opatrení z programu rozvoja vidieka, kde sa tri roky v podstate nič zásadné neudialo.

Pomáha podpora na riadenie rizík

V rámci živočíšnej výroby sa veľa hovorí o sebestačnosti. Ide o tému, ktorá je často zmieňovaná aj zo strany vedenia rezortu či politikov. Aj pre výskyt afrického moru ošípaných je sektor chovu ošípaných v tomto smere istým spôsobom špecifický, avšak predsa len – udiali sa v roku 2022 nejaké zmeny, ktoré k zvýšeniu sebestačnosti naozaj prispeli, alebo je to skôr naopak?

Časy sú naozaj neľahké. Desaťročie tu nie sme schopní vytvoriť funkčné, logické a spravodlivé schémy štátnej pomoci. Pre sektor chovu ošípaných sú dôležité najmä koncepčné finančné podpory. Rovnako dôležité pre stabilitu produkcie bravčového mäsa sú aj nefinančné riešenia v podobe správne nastavenej legislatívy. Príkladom koncepčnej podpory bola do roku 2021 aj zelená nafta. Z nejakého, nám neznámeho dôvodu sa zmenili sadzby v sektore hydiny a ošípaných. Spôsob chovu aj nároky týchto dvoch druhov hospodárskych zvierat sú vo svojej podstate veľmi podobné. Sadzby na zelenú naftu sa však zmenili a diametrálne vzdialili, a to bez relevantného rozumného vysvetlenia, odôvodnenia.  Na druhej strane nám veľmi pomáha schéma podpory na riadenie rizík, ktorá nám uhrádza 45 percent nákladov na poistné.

Čo by teda sektoru na Slovensku mohlo ešte pomôcť?

Pomohlo by lepšie nastavenie kontroly dovozu bravčového mäsa a mäsových výrobkov a jeho riadenie podobne, ako v ostatných štátoch EÚ, tak aby sme za možností voľného trhu vedeli zabezpečiť kvalitu dovezených potravín pre obyvateľov a nízku uhlíkovú stopu pre ochranu klímy. Rovnako by pomohli medzirezortné riešenia podpory výstavby nových ustajňovacích priestorov, aby sme mohli zvyšovať stavy ošípaných a napĺňať náš cieľ – zabezpečenie sebestačnosti Slovenskej republiky v súlade so všetkými environmentálnymi a inými zmysluplnými požiadavkami. Funkčné produkčné vertikály od prvovýrobcov až po obchod sú predpokladom stability a rozvoja každého produkčného sektora, aj bravčového mäsa.

Nedostupné alebo za vysokú cenu?

Vstúpili sme do nového roka, avšak isté očakávania boli samozrejme aj od toho starého. Čo sa teda nepodarilo v roku 2022 naplniť?

Nezastabilizovali sme pokles početných stavov ošípaných – napriek enormnej snahe, ktorá týmto konštatovaním nebola dostatočná. Prečo to stále spomínam? Bravčové mäso je stále najobľúbenejším mäsom Slovákov, je to tradičné sviatočné mäso spájané s tradičnými špecialitami. Procesy nastúpené v západnej časti Európskej únie urýchlené dôsledkami vojny na Ukrajine spôsobujú znižovanie intenzity živočíšnej výroby, teda produkcie potravín živočíšneho pôvodu, a aj bravčového mäsa. V prípade jeho nedostatku na európskom trhu a našej sebestačnosti na úrovni len 30 percent, nebude bravčové dostupné, alebo len za vysokú cenu. Tento vývoj je odhadnuteľný z vývoja situácie a predpovedí vývoja trhov.

V úvode ste spomenuli vysoké ceny energií ako jeden z apokalyptických faktorov. Ako sa teda tento problém podpísal v chove ošípaných?

Energie zásadne ovplyvňujú náklady na produkciu. Farmy ošípaných sú závislé na elektrickej energii. Šrotovanie a miešanie krmív, doprava krmív zo zásobníkov ku zvieratám, napájanie, kúrenie ciciačikom, svietenie, vetranie, čerpanie hnojovice, ale aj dezinfekcia chovných priestorov a veľmi dôležitá dezinfekcia vstupujúcich osôb, techniky a materiálov sú všetko operácie závislé na elektrickej energie. Zvýšenie ceny zvyšuje produkčné náklady na každom stupni života zvierat, na každom stupni produkcie jatočných ošípaných.

Verejná mienka o živočíšnej výrobe

Hodnotíte podporu štátu v tomto smere ako dostatočnú?

Minister tvrdí, že do poľnohospodárstva išli historicky najvyššie dotácie. To je istotne pravda, ale ak porovnáme podporu pre sektor chovu ošípaných v roku 2022 a v predchádzajúcom roku, potom sme boli v roku 2022 podporení o 350 000 eur menšou čiastkou, a to bol výrazne horší rok, ako rok 2021.  Okrem systematickej podpory a nefinančnej podpory by bolo veľmi vhodné zaviesť aj marketingovú podporu. Je dôležité, aby sa verejná mienka o živočíšnej výrobe zmenila. To, že si ľudia – spotrebitelia, konzumenti – myslia, že chov zvierat je škodlivý, je nebezpečný nový trend. Likvidácia živočíšnej výroby preruší prirodzenú distribúciu živín. V tomto smere očakávame masívnu podporu zo strany štátu. Chov zvierat, a aj ošípaných, na vidiek patrí, zabezpečuje aj pracovné príležitosti aj dotuje pôdu organickou hmotou.

Aké sú očakávania chovateľov ošípaných pre rok 2023? 

Začína sa podpora poľnohospodárstva cez Strategický plán, teda celkovo iný spôsob financovania. Členovia našej asociácie založili organizáciu producentov. Podľa medializovaných informácií mali byť tieto opatrenie a wellfare jedinou podporou v rámci Strategického plánu pre chovateľov ošípaných. Bolo by trestuhodné nevyužiť ponúkanú šancu. Alokácia na podporu založenia organizácie výrobcov v sektore bravčového mäsa nie je optimálna, ale dúfame, že v rámci pravidiel SPP bude postupne navyšovaná. Najnovšie vidíme problém aj v alokácii na wellfare, zdá sa, že plánované prostriedky nebudú zďaleka postačovať pre záujemcov. Z pohľadu počtu ošípaných držím palce našim dvom členom, postihnutých v minulom roku AMO, aby všetky procesy obnovenia chovov postupovali úspešne. Verím, že aj ich prispením dokážeme v budúcom roku dosiahnuť 30 000 prasníc na Slovensku.

Pokračovať v boji proti AMO

Aké kroky by mal štát určite v roku 2023 nevyhnutne podniknúť, aby sa aj vášmu sektoru darilo a podarilo sa ciele naplniť?

Pokračovať v opatreniach proti šíreniu AMO. Ďalej je to budovanie nových ustajňovacích kapacít, zvyšovanie počtu vychovaných jatočných ošípaných, začať so stabilizáciou spracovateľského sektora, vytvoriť odporúčanú schému rozmiestnenia a veľkosti fariem z hľadiska optimalizácie produkčných nákladov, využitia prírodných zdrojov ako aj zaťaženia životného prostredia.

Nová spoločná poľnohospodárska politika a teda aj strategický plán Slovenska vstúpil 1. januára tohto roka do praxe. Ako hodnotíte prípravy novej agropolitiky?

Prípravy Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky boli dlhé a náročné. Možno mohol byť lepšie využitý čas prípravy na začiatku pôsobenia nových ministrov po voľbách v roku 2020. Niekoľko mesiacov bolo zbytočne premárnených a potom, pred termínom odovzdania, boli činnosti horúčkovité. Podstatné však je, že už vieme s čím môžeme počítať.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: TASR - Peter Polák

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Alexander
Alexander
11. január 2023 0:49

Konečne sa niekto odvážil verejne povedať v akom stave sú projektové podpory, vyhlasovať výzvy IBA nestačí, ďakujeme p. Polák.