Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky Zaujímavosti

Banky – garant stability

Banky – garant stability
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Poľnohospodári majú v dôsledku krízy a prepadu cien agrárnych komodít za sebou veľmi ťažký rok, ktorý zakončia s väčšou či menšou stratou na svojich účtoch. Ako sa na aktuálny nedostatok peňazí v agrárnom odvetví pozerajú bankári, sme sa opýtali JAROMÍRA MATOUŠKA, vedúceho Oddelenia agrobiznisu UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Ako sa vyvíjala v tomto roku situácia v oblasti poskytovania úverov pre oblasť poľnohospodárstva?

„Naša banka aj v tomto roku poskytovala celé produktové úverové portfólio určené pre agrárne odvetvie; čiže prevádzkové úvery, kontokorenty, úvery na priame platby, úvery na projekty z Programu rozvoja vidieka i úvery na financovanie zásob. Umožnili sme prvovýrobcom aj opätovné čerpanie zdrojov, ktoré boli vyplatené v rámci platieb na VDJ, realizujeme tiež financovanie zásob obilnín a v poslednom období i kukurice.
Našu angažovanosť v tomto odvetví sme pritom medziročne zvýšili, a to najmä v dôsledku realizácie projektov z Programu rozvoja vidieka, ale aj rozšírenia objemu úverov na priame platby, akvizíciami či úvermi na zásoby. V súčasnom období predstavuje naša angažovanosť v odvetví, vrátane financovania zásob, 210 miliónov eur, čo predstavuje viac ako 30-percentný podiel na trhu.
Je to výsledok nášho uvážlivého prístupu k poľnohospodárstvu a k rozvojovým projektom jednotlivých podnikov. Možno povedať, že v strednodobom horizonte trvalo zvyšujeme svoju angažovanosť v agrárnom odvetví. V našom portfóliu je asi 1 700 menších i veľkých klientov z radov poľnohospodárskych podnikov.
Sú to predovšetkým tí lepší agropodnikatelia. Tí, ktorí využívajú príležitosti, kráčajú vpred, rastú a sú stabilní.“

Zasiahla súčasná kríza do oblasti poskytovania úverov podnikateľom v poľnohospodárstve? Zmenili sa v dôsledku toho podmienky pre poskytovanie úverov či záujem poľnohospodárov o úvery?
„Do roku 2008 sa nedalo hovoriť o kríze v ekonomickom slova zmysle. Banka má analýzy, ktoré toto tvrdenie podporujú a dokazujú. I keď odvetvie ako celok strácalo svoj rozmer, u našich klientov sa to v takej miere neprejavovalo. Avšak na prelome tohto a minulého roku sa situácia výrazne zmenila. Hlboký prepad cien prakticky všetkých agrárnych komodít spôsobil zníženie tržieb a parciálne zvýšenie zásob a záväzkov. Samozrejme, že takáto turbulencia nie je sprevádzaná znižovaním výrobnej spotreby a fixných nákladov. Jednoducho to nejde. Zvýšený objem dotácií pre rok 2009 túto situáciu nerieši a unitárne zdroje sú obmedzené. K tomu ešte pristupuje investičný boom podporovaný programom rozvoja vidieka. To všetko spôsobuje veľmi nekonzistentnú situáciu na trhu.
Tento kritický stav však nie je iba problémom chlebového odvetvia. Je to i problém dodávateľov vstupov do tohto odvetvia, ktorým viaznu pohľadávky a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa obchody mali rozhýbať. V tejto chvíli nedokážeme presne predvídať ďalší vývoj, ale k oživeniu trhu zrejme nedôjde skôr ako koncom roku 2010.
V danej situácii sme zvolili konzervatívnu úverovú politiku. To znamená udržiavať prevádzkové financovanie a po dohode s klientmi financovať diskontované projekty. V zásade nemáme zámer odchádzať z tohto odvetvia. Poľnohospodári sú naši dlhodobí obchodní partneri, máme k tomuto odvetviu vzťah, dobre sa nám s manažmentmi podnikov spolupracuje, dôverujeme im. A v neposlednom rade tomuto odvetviu aj rozumieme.“

Ako sa bude podľa vás vyvíjať situácia na agrárnom trhu v budúcom roku, respektíve v najbližších mesiacoch?

„Tohtoročné ekonomické výsledky odvetvia budú dramatické a podniky sa dostanú do významných strát. V prípade slabších a malých podnikov môžu straty spôsobiť dokonca aj záporné vlastné imanie. Niekde presiahnu straty objem odpisov a spôsobia prvotnú platobnú neschopnosť. Problémom bude tiež to, ako podniky vyrovnajú svoje staré záväzky za dodávky vstupov a ako s nimi budú spolupracovať dodávatelia.
Banky nasadia v I. štvrťroku 2010 do svojich ratingových nástrojov výsledky za rok 2009 a nastane problém. Ratingy podnikov sa totiž významne zhoršia a bude sa obmedzovať úverová aktivita. My sme sa zatiaľ dohodli, že budeme riešiť každý prípad osobitne, vždy v spolupráci s klientom.
Ja osobne považujem fatálny výkyv cien v hospodárskom roku 2008/2009 za artefakt vývoja a predpokladám, že postupne sa cenová a odbytová hladina priblíži k predchádzajúcemu vývoju. To znamená, že bankám i poľnohospodárom odporúčam vydržať toto prechodné obdobie. Ekonomické analýzy ukazujú, že dlhodobý vývoj agrárneho odvetvia má z hľadiska prevádzkových prebytkov priaznivú tendenciu. A to platí i o sústave ostatných hodnotových ukazovateľov. Ale vývoj na trhu je významne turbulentný, zatiaľ s najväčšou amplitúdou v roku 2008/2009. Okrem toho, odvetvie stráca rozmer a príležitosti na trhu EÚ.
V tejto chvíli však dozrel aj čas na diskusiu o celkovej rekonštrukcii agrárneho odvetvia. Na to je však potrebná istá platforma diskusie a realizácie, pričom musí ísť o politickú a makroekonomickú platformu. Jednoducho to bude o diskusii, aký rozmer poľnohospodárstva na Slovensku vlastne chceme.
Banky budú musieť rokovať i s ostatnými partnermi v odvetví, predovšetkým s Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Boli už vykonané niektoré kroky z iniciatívy oboch strán, a to považujem za dôležité. Dobrá správa je, že celkové objemy podpôr sa v budúcom roku neznížia. Podľa môjho názoru je v súčasnej dobe potrebné intenzívne a rýchlo preskúmať možnosti vzniku garančného a konsolidačného fondu, ktorý by stimuloval dôveru bánk v návratnosť prostriedkov, a umožnil aj naďalej financovať agrárne odvetvie v pôvodnom objeme.
Treba si uvedomiť, že banky udržujú stabilitu agrárneho odvetvia, vrátane financovania zásob, celkovou sumou na úrovni 530 miliónov eur. To je v podstate taká istá suma, aká prúdi do odvetvia vo forme podpôr zo strany EÚ a štátu.
Za najdôležitejšie však považujem otvorenú spoluprácu s klientmi. Musíme navzájom spolupracovať, nezastierať pravdu, snažiť sa problémy riešiť a nenechávať to až na obdobie, kedy sa už riešiť nedajú.“

Autor článku: ROMAN LETTRICH, Týždenník ROĽNÍCKE NOVINY č. 49/2009
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments