Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

PPA vlani žiadateľom vyplatila v rámci podporných schém 658,58 milióna eur

PPA vlani žiadateľom vyplatila v rámci podporných schém 658,58 milióna eur
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v roku 2017 na jednotlivé podporné schémy 658,58 milióna eur. Najvyšší podiel z toho tvorili priame platby, ktoré dosiahli výšku 533,33 milióna eur.

Vďaka novozavedeným opatreniam na zvýšenie transparentnosti, prevencie podvodov a nezrovnalostí v roku 2017 na projektové podpory nevyplatila 11,05 milióna eur. Celkovo vykonala 7553 kontrol na mieste, odstúpila od 76 zmlúv. Uviedol to vo štvrtok v rámci verejného odpočtu činnosti PPA za minulý rok jej generálny riaditeľ Juraj Kožuch.

„V súvislosti s legislatívnou podmienkou mať najmenej 75 % plochy zakreslenej v digitálnej podobe prostredníctvom GSAA sme dosiahli viac ako 80 % digitálnej plochy, čo je veľký úspech. Stalo sa tak vďaka podpore a pomoci žiadateľom, ktorým naši administrátori na regionálnych pracoviskách pomáhali so zakresľovaním hraníc užívania. Zároveň nám to však prinieslo zvýšenie počtu nezrovnalostí medzi digitálnymi a ‚papierovými‘ žiadosťami. Do budúcnosti je však digitalizácia jediným možným riešením, ktoré prinesie množstvo výhod aj zrýchlenie procesov,“ uviedol Kožuch. 

Spresnil, že vlani prijala PPA na priame platby 53.645 žiadostí, z toho bolo schválených 71 % a vyplatených 274,07 milióna eur. Prvýkrát v histórii svojho fungovania vyplatila preddavky, a to v sume 22,78 milióna eur. V rámci neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014 až 2020 vyplatila celkovo 361,78 milióna eur, pričom najväčší podiel tvorili platby na znevýhodnené oblasti, tzv. ANC, vo výške 247,6 milióna eur. 

Na projektové podpory vlani podľa Kožucha vyplatila PPA 103,66 milióna eur v celkovo 394 žiadostiach o platbu. Vlani vyhlásila PPA v rámci PRV SR na roky 2014 až 2020 celkovo 6 nových výziev a uzatvorila dve z nich – podporu na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry a podporu na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. V súvislosti s administráciou veľkého množstva projektov PPA vlani prijala 234 žiadostí o zmenu projektu, čo značne oneskorilo vyplácanie platieb. V roku 2017 bolo prijatých 141 žiadostí o záložné právo, čo je o 80 viac ako rok predtým.

Kožuch zároveň upozornil, že pre zvýšenie transparentnosti, prevencie podvodov a nezrovnalostí zaviedla PPA už v roku 2016 viaceré opatrenia ako napríklad 100-% kontrolu na mieste každého projektu pri každej žiadosti o platbu vybraných opatrení aj preverovanie konfliktu záujmov pri posudzovaní projektov a vyhodnocovaní verejného obstarávania (zavedenie 100-% korekcie v prípade zistenia konfliktu záujmov). PPA zaviedla taktiež kontrolu stavebných investícií a stavebných rozpočtov prostredníctvom certifikovaného softvéru ODIS, čím zabraňuje schváleniu a vyplateniu neúmerne nadhodnotených projektov. Tieto opatrenia prispeli k zníženiu vyplatených súm v roku 2017 o 11,05 milióna eur oproti požadovaným 146,56 milióna eur.

Šéf PPA poznamenal, že na trhové opatrenie vyplatila PPA v minulom roku celkovo 17,34 milióna eur. Najviac prostriedkov smerovalo na programy ‚Školské ovocie a zelenina‘ – 3,03 milióna eur, a ‚Školské mlieko‘ – 2,03 milióna eur. Okrem toho išlo o podpory na reštrukturalizáciu vinohradov, investície do podnikov, poistenie úrody vinohradov, propagáciu na trhoch tretích krajín, propagáciu v členskom štáte, mimoriadnu podporu v sektore ovocia a zeleniny, podporu včelárom, pomoc na zníženie výroby mlieka a podporu v sektore mlieka a bravčového mäsa.

Kožuch doplnil, že v oblasti štátnej pomoci PPA v roku 2017 administrovala 6 opatrení a vyplatila 4,24 milióna eur. Štátnu pomoc a tzv. pomoc „de minimis“ poskytla na podporu na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách, podporu na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, podporu na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat, podporu na účasť spracovateľa na výstave a podporu na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií.

Generálny riaditeľ PPA dodal, že v minulom roku PPA vykonala 7553 kontrol na mieste. Z tohto počtu bolo vykonaných 338 na projektové podpory, 466 na trhové opatrenia a 6749 na priame podpory a krížové plnenie. PPA k 31. decembru 2017 evidovala 2877 nezrovnalostí v hodnote 48,08 milióna eur, z čoho nové nezrovnalosti evidované v roku 2017 predstavovali 6,22 milióna eur. V minulom roku vyriešila 357 nezrovnalostí v hodnote 5,38 milióna eur. Väčšinou išlo o vrátenie prostriedkov, v ďalších prípadoch o splátkový kalendár, nepotvrdenie nezrovnalosti alebo odstúpenie na právne oddelenie. Napriek tomu, že počet vyriešených nezrovnalostí medziročne mierne stúpol, zaznamenáva PPA trend nárastu celkového počtu a objemu evidovaných nezrovnalostí. 

Kožuch zdôraznil, že PPA sa do budúcnosti zameria predovšetkým na elektronizáciu všetkých procesov.

„Dobudovaním informačných systémov PPA a ich prepojením s príslušnými registrami iných orgánov verejnej správy dôjde k rýchlejšiemu administrovaniu podpôr a získavaniu aktuálnych podkladov nevyhnutných pre rozhodovanie. Skrátia sa tak vybavovacie lehoty pre žiadateľov o podpory a zníži administratíva pre žiadateľov. Odbúrame tiež zložitú papierovú agendu súvisiacu s komunikáciou so žiadateľmi. Zavedením elektronizácie tiež očakávame, že nebude dochádzať k viacnásobnému zadávaniu rovnakých údajov od žiadateľov, čím zabezpečíme jeden z princípov e-Kohézie – jedenkrát a dosť, a PPA prispeje k vytvoreniu efektívnej verejnej správy,“ uzavrel Kožuch.

PPA bola zriadená zákonom o Pôdohospodárskej platobnej agentúre s účinnosťou od 1. decembra 2003. Ako rozpočtová organizácia je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a je orgánom štátnej správy. Úlohou PPA je zabezpečovanie administratívnej a kontrolnej činnosti pri poskytovaní podpôr v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve a pri rozvoji vidieka z prostriedkov fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Koncom roka 2017 mala PPA 605 zamestnancov, z toho bolo asi 64 % žien.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
jm
jm
31. máj 2018 22:52

Hlavne nemente podmienky žiadateľom pri predkladaní žiadostí projektových podpôr . A ak sa aj zmenia , nech majú dostatočný čas všetci aby to nebolo také okaté že ich potrebujete napasovať presne pre vybratý okruh žiadateľov. Ktorý záhadne stihnú splniť vaše požiadavky. Totiž v priemere bolo v týchto podporách vyplatené cez… Celý komentár »