Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky Zaujímavosti

Mladí farmári sa chytajú šance

Mladí farmári sa chytajú šance
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje mladých ľudí. Priemerný vek zamestnancov v našom rezorte je dnes takmer 50 rokov. Na jednej strane je to odvetvie, ktoré problémy fackujú zľava-sprava, no na strane druhej tiež príležitosť realizovať svoje sny o krásnej krajine a kvalitných domácich potravinách. A v tomto smere sú mladí nepoučiteľní. Našťastie.

ASYF je anglická skratka pre Združenie mladých farmárov na Slovensku. Zoskupuje takmer 100 mladých farmárov – ľudí vo veku od 18 do 40 rokov, ktorí majú záujem pracovať v poľnohospodárstve. Od roku 2008 svojim členom poskytuje informácie, vzdeláva a zastupuje ich pri rokovaniach s exekutívou. Je členom Európskej rady mladých farmárov (CEJA) a Vidieckej platformy. Aj vďaka práci ASYFu dnes Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začína posielať rozhodnutia k žiadostiam v rámci podopatrenia 6.1 Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020.

„Prvýkrát sa na Slovensku realizuje takýto podporný systém pre mladých farmárov. Vysoký záujem mladých potvrdzuje vyše 2000 podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci podopatrenia 6.1. Na jednej strane nás to teší, no, žiaľ, vyskytli sa aj obavy, že žiadosti podávali aj „špekulanti“. To sú osoby, ktoré vnímajú iba možnosť získať 50 000 euro, no v skutočnosti nemienia poctivo, ani dlhodobo pracovať v oblasti poľnohospodárstva. Hrozilo, že kvôli takýmto špekulantom PPA celú výzvu zruší. PPA chcela sprísniť podmienky a vypísať druhú výzvu, čo by však mohlo trvať aj rok, či dva. Tiež hrozilo, že v rámci druhej výzvy by sa už nemohli o podporu uchádzať tí mladí farmári, ktorí si už založili SHR, teda začali podnikať,“ hovorí Zsolt Cserge, člen predsedníctva ASYF.

Nové podmienky by totiž museli prejsť schvaľovacím procesom na Európskej komisii, čo by tiež proces zdržalo o ďalšie mesiace. Našťastie PPA vypočula zástupcov ASYFu a spolu sa im podarilo konštruktívne a systematicky nastaviť taký spôsob, aby sa mohlo ďalej pokračovať vo vyhodnocovaní tejto výzvy. Aký bude teda ďalší postup?

„Keď žiadateľ obdrží kladné rozhodnutie PPA, môže podpísať zmluvu s PPA o poskytnutí NFP. A následne môže podať žiadosť o platbu. A tu príde tá novinka, s pomocou ktorej PPA eliminuje neželaných špekulantov. Pred odoslaním finančných prostriedkov na účet žiadateľa, vykoná u neho PPA  fyzicky na mieste tzv. „kontrolu potenciálu dosiahnutia cieľov vypracovaného podnikateľského plánu“. Teda zistí, aká je forma vlastníctva pôdy, na ktorej žiadateľ podniká, zhodnotí reálnosť plánov a cieľov projektu a iné. Tento proces môže trvať aj 6 mesiacov. Ak si to zrátame, prejde možno apríl – máj, kým sa uzavrú zmluvy a ďalší polrok kým prebehnú kontroly PPA. Preto chcem upozorniť úspešných žiadateľov, aby si zvážili, či o platbu požiadajú ešte v tomto roku. Ak dôjde k tomu, že po kontrole PPA im prídu peniaze na účet v novembri-decembri, hrozí, že ich nevyužijú v tomto roku a príjem budú musieť priznať do základu dane. Preto by som odporúčal, ale samozrejme je to individuálne, aby si žiadosti o platbu podali na PPA až začiatkom budúceho roka,“ spresňuje Zsolt Cserge.

Mnohí mladí žiadatelia sa spoliehali aj na to, že hneď dostanú 50 000 eur, no nie je to tak. V podmienkach podopatrenia 6.1 je uvedené, že na základe prvej žiadosti o platbu môže žiadateľ získať iba časť – 35 000 euro. Druhú časť, 15 000 euro, dostane po splnení záväzkov a cieľov svojho spracovaného podnikateľského plánu. Teda najskôr po dvoch rokoch, ale najneskôr do piatich rokov od podpisu zmluvy. Podľa podmienok výzvy musí byť projekt udržateľný najmenej 7 rokov, ako záväzok. No niekedy aj človek s najlepšími úmyslami a dobrým plánom nemusí byť úspešný. Začať samostatne podnikať je vážne rozhodnutie, ktoré prináša mnoho rizík.

„ASYF odporúča každému úspešnému žiadateľovi dôkladne si prečítať zmluvu, ktorú podpisuje s PPA, pretože v zmluve sú uvedené všetky detaily súvisiace s platbou, ako aj následky, ak nedodrží podmienky. Už sme počuli o prípadoch ľudí, ktorí by radšej odstúpili od zmluvy, aj keď dostanú kladné rozhodnutie PPA. Nemusí ísť o spomínaných špekulantov, len si skrátka mladí zvážili svoje reálne možnosti. V takomto prípade ešte vždy môžu stiahnuť svoje žiadosti až kým rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Je to tiež jediné východisko, ak chcú minimalizovať svoje riziká a straty. A nielen to, ak totiž niektorý žiadateľ nesplní podmienky a ciele, PPA bude vymáhať finančné prostriedky a prípadne môže spolupracovať aj s políciou,“ upozorňuje Zsolt Cserge.

Jedným z kľúčových predpokladov podnikania na pôde je samozrejme pôda. Dostať sa k potrebným hektárom môže byť prvou skúškou šikovnosti pre mladých farmárov. V krajine, kde cena pôdy láka rôznych investorov a začína bitka o každý švík zeme, môžu záujemci očakávať skôr problémy a pripraviť sa na veľmi dlhé „vybavovačky“. 

„Pôda je veľmi vážna a citlivá téma. Medzi mladými farmármi sú aj takí, ktorých predkovia hospodárili na svojej pôde, no dnes ju má v prenájme subjekt napr. na 20 rokov a nemôžu sa k nej dostať. Je to riziko, ktoré musia podnikatelia znášať. Tri základné zákony, t.j. zákon č.140/2014 o nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy, zákon č.330/1991 o pozemkových úpravách a zákon č.504/2003 o nájme poľnohospodárskej pôdy, sú predmetom legislatívnych úprav už v tomto roku. ASYF veľmi aktívne spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, navrhuje systematické a dlhodobo udržateľné riešenia, ktoré by zohľadnili aj mladých záujemcov o pôdu. V zmysle podopatrenia 6.1 môžu žiadatelia, ktorí získajú štatút „mladý farmár“ tým, že im PPA uzná podnikateľské plány (pozn. pošle kladné rozhodnutie), požiadať Slovenský pozemkový fond (SPF) o poľnohospodársku pôdu. Ale najviac iba v rovnakej výmere, akú už žiadateľ vlastní, alebo má v nájme, v pomere 1:1. Teda napr. ak mám 10 ha poľ. pôdy (6 ha vlastním a 4 ha si prenajímam), môžem SPF požiadať o 10 ha. Najviac to však môže byť 28 ha. Miesto pozemku si však vybrať nemôžem. Záleží na tom, či má SPF v želanom katastri v správe nejaký pozemok, o ktorý mám ako podnikateľ záujem. Určite sa nájdu aj také katastre, kde SPF nemá žiadne poľnohospodárske pozemky v správe, a teda nebude schopný vyhovieť všetkým žiadateľom. Na druhej strane asi nemá ekonomický zmysel vziať do prenájmu pôdu z SPF, ktorá je vzdialená niekoľko desiatok kilometrov od mojich pozemkov. Bude záležať na prístupe a ochote SPF. Tento systém nastavovalo už predošlé vedenie, takže nájomné zmluvy, ktoré podniky uzatvárali s SPF na najbližšie roky, už obsahujú klauzuly, kde sa ráta s tým, že SPF môže poskytnúť uvoľnenú pôdu mladým farmárom. Je to možno beh na dlhé trate, ale systém je už nastavený a mladí farmári očakávajú, že spolupráca bude pozitívna, efektívna aj flexibilná,“ dúfa Zsolt Cserge.

Každý, kto začína podnikať, o to viac v poľnohospodárstve, potrebuje finančné zdroje. Pre úspešných žiadateľov v rámci prvej výzvy podopatrenia 6.1 vyčlenili 25 mil. eur z celkových 30 mil. eur. V prvom kole bude teda podporených asi 500 žiadateľov. No úspešných by mohlo byť viac, preto ASYF požiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), aby presunulo finančné prostriedky alokované v podopatrení 4.1 pre mladých farmárov so štatútom do výzvy v rámci podopatrenia 6.1. Ide o približne 18 miliónov eur. V súčasnosti Slovensko čaká na oficiálne potvrdenie súhlasu z Európskej komisie, aby sa mohol tento presun vykonať. Celkovo by tak mohlo podporu získať až 1000 žiadateľov. No kým sa k týmto prostriedkom dostanú, musia nejako začať. Môžu mladí, bez väčších skúseností, či záruk, siahnuť u nás po bankových produktoch?

„ASYF pravidelne organizuje kluby mladých farmárov s odbornými prednáškami a na týchto stretnutiach sa prezentujú aj banky, ktoré mladým poskytujú pôžičky na podnikateľské účely, rádovo v desiatkach tisíc eur. Úroky sú individuálne, v závislosti od zaistenia pôžičky, od 4 do 13%. Niektoré banky majú špeciálne programy a úvery na nákup pôdy. Práve prebiehajú rokovania, aby bolo možné tieto finančné prostriedky okrem nákupu pôdy, využívať aj na režijné náklady na chod začínajúceho podniku. Keď žiadateľ o NFP dostane kladné rozhodnutie PPA, môže už osloviť banky a zmapovať si podmienky poskytovania pôžičiek finančných inštitúcií. Každý sa rozhoduje sám, no treba myslieť dopredu. Aj v súvislosti s tým, ak sa úspešný žiadateľ rozhodne podať si žiadosť o platbu na PPA až začiatkom budúceho roka, môže potrebné investície v tomto období čiastočne prefinancovať s bankovým úverom,“ radí Zsolt Cserge.

Chce to odvahu. Rozhľadenosť, množstvo vedomostí, zvládnutie modernej techniky i technológií. Ale aj lásku a úctu k pôde, k zvieratám, k životu. Čo mladých láka, alebo motivuje podnikať v poľnohospodárstve? Ponúka im tento rezort dostatočné uplatnenie, splnenie ich očakávaní a patričné finančné ohodnotenie? Prečo neváhajú riskovať?

„Mňa osobne, podobne ako niektorých ďalších, sa týka generačná výmena,“ priznáva Zsolt Cserge a pokračuje. „Vyrástol som na rodinnej farme a moji rodičia odchádzajú do dôchodku. Mám záujem pokračovať v poľnohospodárskej činnosti. Myslím si, že tu vzniká priestor pre mladú generáciu, aby mohli vybudovať vlastné podniky. Aj mladých trápia problémy s kvalitou dovážaných potravín, ktoré precestujú celú zemeguľu, často sú nižšej kvality a obsahujú aj nebezpečné látky. Mladí farmári vidia a chcú využiť potenciál – vyrábať regionálne kvalitné slovenské potraviny a vytvárať pracovné miesta na vidieku,“ uzatvára Zsolt Cserge, člen predsedníctva Združenia mladých farmárov na Slovensku.

Mladí poľnohospodári chcú prispieť k tvorbe pridanej hodnoty na Slovensku a budovať trvaloudržateľnú agropotravinársku výrobu. No, rovnako ako celý sektor na Slovensku, by potrebovali poznať kvalitnú dlhodobú koncepciu rozvoja poľnohospodárstva, aby bolo zrejmé, kam je potrebné nasmerovať investície a podpory. Mladým patrí budúcnosť a aj od nich záleží, ako bude vyzerať naša krajina a či sa dožijeme zlepšovania kvality života na vidieku.

Autor článku: Lada Debnárová pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
18 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Michal
Michal
10. apríl 2017 12:57

A čo taký mladý ktorý by sa chcel takémuto venovať len nemá čo i len 1 ha vlastne pôdy ? Alebo nezdedil žiadnu pôdu ?

Jaroslav
Jaroslav
10. apríl 2017 13:49

Toto nieje pomoc na začatie podnikania mladým farmárom, ale pomoc na odradenie od podnikania mladých…Všetko je to tak prezentované ako keby každý mladý kto chce začať, mal doma už aspoň dva traktory, nejaké to náradie k nemu a aspoň zo 10 ha pôdy vo vlastníctve. To sa vôbec neberú do… Celý komentár »

bps
bps
10. apríl 2017 21:43

Ak by bola odvaha zo strany MPaRV SR , tak pôdy by bolo toľko k dispozíci pre mladých a malých poľnohospodárov, že skôr by bol problém obsadiť ju !!! Čudujem sa vyplakávaniu ASYF-u. Nech žiadajú uplatňovanie platnej legislatívy 504! Už tým otravujete!

Fero
Fero
11. apríl 2017 6:23

Nech sa snažia radšej uplatnit vo veľkých uz fungujúcich podnikoch ,kde je perspektíva využitia moderných technológií a nie naskočiť do takýchto problémov a driny ,ktorá patrí do začiatku minulého storočia! toto je podvod Bruselu ‚pozrite sa aké su „farmy „vUSA vo Fr.ale aj v SŔN!!

Ludo
Ludo
11. apríl 2017 9:02

budte radi, že je asyf- resp. im podobné organizácie lebo bez nich by tu boli len veľko farmy a malých by zahltili – veľkofarmy nestíhajú a môžu mať akúkoľvek techniku – faktor počasie sa doteraz nedá nijako obísť. ps. a v čom plače asyf?

Peter
Peter
11. apríl 2017 10:42

je mala sanca dostat podporu a este mensia sanca dostat do najmu podu od SPF.bol som osobne pytat necely 1 ha pody do najmu povedali mi aby som sa dohodol s podnikom co to ma v najme.bol som tam povedal co chcem a ani sa nerozpravali so mnou

vojto
vojto
11. apríl 2017 21:12

Slovensko nepotrebuje mladých farmárov ale traktoristov!

jm
jm
11. apríl 2017 21:15

Petrov člnok by si mali prečítať .Pani ministerka MPRV p. Matečná , generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch a Zsolt Cserge, člen predsedníctva ASYF. Dôvod jednoduchý. Mladý farmár v skutočnosti by teraz nemal behať zo SPF do farmy veľkostatku s prosíkom a väčšinu času venovať vybavovaniu získaniu pôdy,ale naplno sa venovať… Celý komentár »

thanulik
thanulik
12. apríl 2017 2:11

V clanku su nepresnosti.dotacia zo statu a Eu nie je prijem z ktorého sa odvádza dan, takže je jedno, kedy ju dostanete..netreba ju hneď minut

PaliBielnik
PaliBielnik
12. apríl 2017 13:28

Bolo by dobre oboznámiť uchádzačov o situácii,keď kontrolór vyhodnotí pri obhliadke miesta podnikania projekt ako nevyhovujúci.Ako sa bude postupovať a meniť poradie keďže fin. zdroje sú jasne určené na účel výzvy 6.1.

top farmar
top farmar
12. apríl 2017 19:06

Dotácia sa dáva do základu dane, čiže ak ju v roku 2017 príjme a oproti nej si nič nekúpi, čiže ju neminie, musí ju zdaniť daňou z príjmu. To na čo dotáciu minie sú výdavky ovplyvňujúce základ dane. Ešte raz a po lopate ak dostane 35 000 a v tom… Celý komentár »

ZM
ZM
12. apríl 2017 19:38

Dotácie sú nedaňovým príjmom iba v prípade, že subjekt nepodniká v poľnohospodárstve a je príjemcom priamych platieb na vlastnú pôdu – inak vstupujú do daňového základu.

Anonym
Anonym
13. apríl 2017 11:07

Vojto to vysrihol uplne presne .

Juraj Vins
Juraj Vins
13. apríl 2017 14:36

Slovensko potrebuje sukromnych farmarov ako sol hlavne na vyvazenie trhu. V postsocialistickych krajinach ako su cechy a polsko neklesla ph. vyroba tak dramaticky ako u nas aj z dovodu vacsej flexibility, rozmanitosti a efektivnosti. Neoddelitelnu ulohu pritom zohrava prave aj dostatocne silna a pocetna vrstva schopnych sukromnych farmarov ktora tu… Celý komentár »

PaliBielnik
PaliBielnik
13. apríl 2017 15:24

2.3.1 Oprávnené výdavky: Oprávnené výdavky sú výdavky uvedené v podnikateľskom pláne. Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel použitia NFP na jednotlivé typy výdavkov, uvedených v podnikateľskom pláne. V praxi to znamená že žiadateľ môže investovať 35 000 okamžite ako mu bude NFP pripísaný na účet,,,na daňovom príjmovom doklade… Celý komentár »