Zadajte hľadaný výraz

Rastlinná výroba Z domova

S pietou: Za akademikom Emilom Špaldonom

S pietou: Za akademikom Emilom Špaldonom
insert_photoSPU

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 16. septembra 2015 nás vo veku 97 rokov navždy opustil akademik Dr.h.c. prof. Ing. Emil Špaldon, DrSc., bývalý dekan Agronomickej fakulty, rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, jedna z najvýznamnejších osobností dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, prvý nitriansky akademik.

Narodil sa 12.mája 1918 v Čadci, v početnej garbiarskej rodine. Ťažká škola, ktorú mu život pripravil, ho zocelila a urobila z neho skromného, mimoriadne usilovného, pracovitého človeka s veľkou dávkou cieľavedomosti a húževnatosti. Po úspešnej maturite na reálnom gymnáziu v Žiline odišiel z rodného kraja študovať do Prahy, kde absolvoval dva semestre štúdia matematiky na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity. V rokoch 1936 -1939 študoval na Poľnohospodárskej a lesníckej fakulte Českého vysokého učenia technického v Prahe a v rokoch 1939 – 1941 na Poľnohospodárskej a lesníckej fakulte v Záhrebe. Diplom poľnohospodárskeho inžiniera získal na SVŠT v Bratislave v roku 1941. Po ukončení vysokej školy pôsobil ako riaditeľ na Družstve pre pestovanie papriky v Pate a aktívne sa zapojil do riešenia pestovania a spracovania papriky na Slovensku. Už v roku 1948 v Knižnici Povereníctva poľnohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave vychádza jeho prvá vedecká monografia pod názvom Koreninová paprika, ktorá patrila  medzi ojedinelé vedecké diela. V roku 1946 získal titul doktora technických vied na ČVÚT v Prahe a v roku 1947 sa ako 29-ročný  stal najmladším vysokoškolským profesorom na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, kde pôsobil ako vedúci Katedry rastlinnej výroby.

S pôsobením E. Špaldona je späté i budovanie organizačnej štruktúry a  vedeckého profilu Vysokej školy poľnohospodárskej, dnes Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá sa pod jeho vedením  stala uznávanou vedecko-pedagogickou inštitúciou nielen doma, ale aj v medzinárodnom kontexte. V rokoch 1952-1958 bol dekanom Agronomickej fakulty a v rokoch 1958-1966 rektorom VŠP. Meno akademika Špaldona je podpísané aj pod proces výstavby moderného komplexu školy, ktorý od 60. rokov minulého storočia tvorí jednu z dominánt Nitry. S rozvojom vysokej školy bol spätý i rozvoj vedeckovýskumnej základne a publikačnej činnosti. Aktívne sa podieľal na organizácii vedeckého života na Slovensku.

Emil Špaldon v roku 1965 získal vedeckú hodnosť doktora poľnohospodársko-lesníckych vied na ČSAV v Prahe. Jeho vedecká osobnosť prerástla  slovenské, eventuálne česko-slovenské pomery, stala sa známou nielen v európskych krajinách, ale aj v USA. Výrazný rozvoj poľnohospodárskej výroby v 60. až 80. rokoch 20. storočia by nebol mysliteľný bez  bezprostrednej účasti a osobného vkladu akademika a jeho žiakov, tzv. „Špaldonovej školy“. Propagoval a presadzoval vedecké poznatky v praxi. S jeho osobou sa spája realizácia slovenského sna o sebestačnosti. Prispel k nemu predovšetkým teoretickým rozpracovaním vedecky zdôvodnenej delenej výživy pšenice letnej ozimnej dusíkom, ktorá vošla do povedomia vedeckej a odbornej verejnosti ako „nitratácia“. Vypracoval pre agrobiologické podmienky Slovenska teoretické a praktické základy tvorby a redukcie úrodotvorných prvkov, systém výživy a hnojenia s využitím možnosti biologickej racionalizácie, lepšieho využitia materiálnych a energetických vstupov. Za zlatú niť vedúcu k trvalému úspechu v rastlinnej výrobe považoval biologickú kontrolu ako tok objektívnych informácii pre uvedomelé a nutné rozhodovanie agronóma.

Za obdobie svojho pôsobenia vychoval stovky študentov. Stali sa z nich dobrí agronómovia v praxi, ale aj vedci a vysokoškolskí učitelia.  Vychoval 55 doktorandov a 12 doktorov vied, napísal 500 vedeckých prác a učebníc.

Akademik Emil Špaldon je nositeľom mnohých významných ocenení.  Člen Československej akadémie poľnohospodárskych vied (1962), zahraničný člen Vojvodinskej akadémie vied a umení (1984). Člen a Čestný člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (1992), Hlavný vedecký tajomník SAV (1966-1971), predseda poľnohospodárskej sekcie ČSAV. Zakladajúci člen a Čestný člen (1978) Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy SAV, zakladateľ a prvý predseda redakčnej rady časopisu „Poľnohospodárstvo”. Člen predsedníctva Štátneho výboru pre vysoké školy, Štátneho výboru pre vedecké hodnosti, predseda a člen vedeckých rád výskumných ústavov a odborných komisií v SAV, ČSAV a Čs. akadémie zemědělskych vied, predseda Komisií pre obhajoby doktorandských (CSc.) a doktorských (DrSc.) dizertácií. Laureát Štátnej ceny (1968). Nositeľ štátnych vyznamenaní: Za zásluhy o výstavbu (1963), Rádu práce (1973), Radu Ľudovíta Štúra I. triedy- za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a rozvoj vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva (2015),  nositeľ medaily J.Fándlyho (2015).

Je nositeľom čestného doktorátu (Dr.h.c) Univerzity sv. Štefana v Gödöllő  (1979), Univerzity poľnohospodárskych vied v Bukurešti (1993) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (1996). 

Akademik E. Špaldon je čestným občanom rodného mestečka Čadce i Nitry, kde prežil takmer celý svoj produktívny život. Cenou mesta Nitry  bol ocenený v roku 2008 za celoživotné úsilie o rozvoj slovenskej poľnohospodárskej vedy a budovanie  organizačnej štruktúry a vedeckého profilu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Česť jeho pamiatke!

Autor článku: Renáta Chosraviová - vedúca redaktorka Poľnohospodára
Zdroj obrázku: SPU

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
lada
lada
24. september 2015 17:51

R.I.P. Ešte dnes (20 rokov od VŠP Nitra) mám v polici knihu Prof. Špaldona – Rastlinná výroba…