Zadajte hľadaný výraz

Z domova Živočíšna výroba

Proces prípravy rekonštrukcie farmy v Kolárove pokračuje napriek petícii

Proces prípravy rekonštrukcie farmy v Kolárove pokračuje napriek petícii
insert_photoTASR

Spoločnosť Dan Slovakia Agrar (DSA) plánuje rekonštrukciu a modernizáciu farmy Štagnovica v katastrálnom území obce Kolárovo zameranej na chov ošípaných. Jej súčasťou bude aj rozšírenie kapacity farmy o nové maštale. V súčasnosti pokračuje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, v rámci ktorého sa uskutočnilo verejné prerokovanie projektu za účasti všetkých zúčastnených strán. Prezentované boli závery realizovaných štúdií.

„Zrekonštruovaná farma bude vybavená najmodernejšími technológiami, ktoré majú za cieľ na jednej strane zvýšiť komfort chovaných zvierat a na strane druhej minimalizovať dosah prevádzky na obyvateľov v priľahlých obytných zónach,“ uviedol predseda predstavenstva DSA Mogens Hansen.

Dva pohľady na hnojovicu

Obyvatelia Kolárova podpisujú proti obnoveniu prevádzky a rozširovaniu jej kapacity petíciu.

„Plánovaná farma podľa nášho názoru ohrozuje životné prostredie a zdravie, pohodu a kvalitu života dotknutých obyvateľov najmä produkovaním emisií čpavku. V dôsledku produkovania hnojovice negatívne vplýva na podzemné vody, pôdu. Zvýšenie dopravného zaťaženia ťažkotonážnou kamiónovou dopravou hlukom, otrasmi, zápachom zníži všeobecnú hodnotu nehnuteľností občanov a zároveň vysoko ovplyvní faktor pohody a kvality ich života,“ uvádza sa v petícii.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa venovalo predovšetkým posudzovaniu opatrení, ktoré zaručia, že prevádzka farmy a súvisiace činnosti nebudú mať vplyv na kvalitu životného prostredia a zdravia obyvateľov okolitých obcí.

„Plánované technické riešenie chovu ošípaných je bežne používanou dobrou praxou v rozvinutých krajinách. Hnojovica nie je považovaná za odpad, ale za 100 % organické hnojivo, ktoré sa šetrným spôsobom injektovania vracia do poľnohospodárskej pôdy, na ktorej navrhovateľ alebo jeho partneri realizujú rastlinnú výrobu,“ uvádza sa v posudku.

Maximálna kapacita 16 128 ošípaných

Podľa Hansena sa pri aplikácii hnojovice do pôdy používa bezzápachová technológia injektovania do pôdy, pričom neprichádza do kontaktu so vzduchom a nespôsobuje nepríjemný zápach. Samotné zberné nádrže, v ktorých sa hnojovica prechováva, sú tiež zabezpečené proti zápachom špeciálnymi biofiltrami, ktoré redukujú zápach o 40 %. Nádrže tvorí monolitický železobetónový múr, špeciálna kaučuková vodotesná izolácia odolná voči hnojovici. Ich okolie je kontinuálne monitorované viacerými sondami, ktoré majú za cieľ zachytiť prípadný únik hnojovice do pôdy. Výsledky meraní sa následne pravidelne vyhodnocujú certifikovanými autoritami.

Výsledky emisno-prenosového posúdenia ukázali, že príspevky amoniaku k znečisteniu ovzdušia budú mať v prípade použitia technológií na zníženie emisií amoniaku a tiež vzhľadom na dostatočnú odstupovú vzdialenosť nevýrazný vplyv na kvalitu ovzdušia v okolitých obývaných lokalitách. Na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne bola odborne spôsobilou osobou vypracovaná správa, ktorej predmetom bolo hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na verejné zdravie. Podľa tejto odbornej štúdie je investičný zámer bez významného vplyvu na zdravie dotknutých obyvateľov a jeho realizáciu odporúča.

Plánovaná investícia na území bývalého poľnohospodárskeho areálu Štagnovica v celkovej hodnote 5,5 milióna eur by sa mala začať v budúcom roku a trvať by mala 14 mesiacov. Spustenie prevádzky je plánované v roku 2023. Súčasťou zámeru je vybudovanie 14 veľkokapacitných maštalí s maximálnou kapacitou 16.128 ošípaných.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: TASR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments