Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Posledný deň na podanie žiadosti

Posledný deň na podanie žiadosti
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Ak chcete žiadať o preplatenie časti ročného poistného, štvrtý marec je posledným možným dňom na podanie žiadosti. Tú treba doručiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Výzva sa dnes po 29 dňoch uzavrie. Ak žiadosť pošlete poštou, práve dátum 4.marec je posledným možným dňom, s ktorým agentúra výzvu príjme.

„Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný si uchovať tento doklad z príslušnej pošty, v opačnom prípade, ak bude žiadosť doručená platobnej agentúre po dátume 9. marca 2020  (teda tretí pracovný deň po termíne), bude sa na žiadosť prihliadať ako podanú po termíne a nebude platobnou agentúrou akceptovaná,“ konštatuje sa v samotnej výzve.

Pôdohospodárska platobná agentúra v najbližších týždňoch žiadosti postupne posúdi. Vlani si žiadosť podalo 651 žiadateľov, dotáciu získalo 532 subjektov, pričom sa vyčerpal celý balík peňazí určený na túto schému. Pre tento rok sa nemení.

„Pôdohospodárska platobná agentúra poskytne prostredníctvom novej výzvy štátnu pomoc v celkovej výške štyri milióny eur,“ dodal daniel Hrežík z MPRV SR.

V tomto roku pri podávaní žiadosti platí znížená byrokracia, ktorá vyplýva aj z postupnej digitalizácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Žiadatelia tak k žiadosti nemusia predkladať potvrdenia z Obchodného registra, Živnostenského registra, zo Sociálnej poisťovne, zo všetkých zdravotných poisťovní, z registra trestov a daňového úradu.

Žiadosť ale musí obsahovať povinné prílohy, ktorými sú:

 • originál alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
 • potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní
 • kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev nie staršie ako 60 dní, spolu s kópiou potvrdenia o pridelení identifikačného čísla
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z príslušného registra, ktorým žiadateľ preukazuje oprávnenie vykonávať hospodársku činnosť a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (týka sa žiadateľov, ktorí nie sú zapísaní v registroch ako samostatne hospodáriaci roľníci.
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia o vedení účtu v banke, resp. úradne osvedčenú kópiu zmluvy o vedení účtu
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného konkurzného súdu, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • kópia poistnej zmluvy spolu s poistnými podmienkami o poistení zvierat, plodín alebo majetku využívanom na poľnohospodársku prvovýrobu
 • výpis z účtu, resp. originál potvrdenia z banky o uhradení predpísaného poistného v oprávnenom období
 • ak má žiadateľ povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora, vyžaduje sa pre poskytnutie dotácie jeho registrácia v RPVS pred podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie.

Väčšina potvrdení nesmie byť pri podávaní žiadosti staršia ako 3 mesiace. Pôdohospodárska platobná agentúra tiež upozorňuje, že žiadateľ je povinný potvrdenie o úhrade predpísaného poistného doručiť platobnej agentúre najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa úhrady poistného.  Posledným možným termínom doručenia tohto dokladu o úhrade bude 9. október tohto roka.

Streda 4. marca je tiež posledným dňom na podanie žiadosti o dotáciu na likvidáciu kadáverov. V tomto prípade je jediným žiadateľom kafiléria v Mojšovej Lúčke pri Žiline, ktorá avizovala, že sa do žiadosti zapojí. Dotáciu následne premietne do cien likvidácie a odvozu kadáverov.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Dalibor Bán, AP
Dalibor Bán, AP
4. marec 2020 10:42

Ak žiadateľ v čase podania žiadosti (do konca výzvy) nedisponuje poistnou zmluvou, zasiela žiadosť spolu s povinnými prílohami bez kópie poistnej zmluvy, prípadne bez aktualizácie poistnej zmluvy na rok 2020. V takomto prípade žiadateľ v žiadosti v časti „výpočet požiadavky o dotáciu“ uvedie kvalifikovaný odhad (napr. podľa kalkulácie poistného pri… Celý komentár »