1. V Bánovciach nad Bebravou potečie slovenské mlieko potokom 20. septembra 2019 o 18:25
  2. Strategický plán nemá za úlohu zosúladiť požiadavky k čo najväčšej spokojnosti poľnohospodárov 19. septembra 2019 o 21:14
  3. Zhotovitelia pozemkových úprav by mohli byť vybraní počas jesene 18. septembra 2019 o 20:22
  4. To čo nám dnes pomáha, nás môže zajtra zabiť 17. septembra 2019 o 15:01
  5. Aktuálny stav v príprave SPP 16. septembra 2019 o 20:28
Zobraziť ďalšie články