Zadajte hľadaný výraz

Z domova Zaujímavosti

Zástupca SMER-SD odpovedá na otázky poľnoinfo.sk

Zástupca SMER-SD odpovedá na otázky poľnoinfo.sk
insert_photoaktuality.sk

Marian Záhumenský má 49 rokov a do Národnej rady SR kandiduje za stranu SMER – Sociálna demokracia. V roku 1986 absolvoval Technickú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Po škole pracoval ako mechanizátor v ZAD Dvory nad Žitavou a od roku 1990 ako riaditeľ Štátneho majetku v Mikuláši, ktorý po privatizácii nesie meno Agrocontract Mikuláš. Od roku 2006 je poslancom Národnej rady SR za stranu SMER-SD a v tom istom roku bol niekoľko mesiacov Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva.

Ako hodnotíte súčasný stav poľnohospodárstva?
Ak by niekto chcel naplánovať takú deštrukciu slovenského poľnohospodárstva, akej sme svedkovia od roku 1990, tak sa mu to určite nepodarí! Slovenské poľnohospodárstvo je vážne ohrozené vo svojej podstate a takmer si neplní už ani jednu svoju základnú funkciu akou sú zabezpečenie potravinovej sebestačnosti, agrárnej zamestnanosti na vidieku a s tým súvisiacej osídlenosti vidieka a krajinotvorby. Dramatický prepad živočíšnej výroby zabezpečuje dnes už iba napr. 40% spotreby bravčového mäsa, obrovská likvidácia produkcie zeleniny a ovocia a taktiež malá sebestačnosť v produkcii hrozna a vína spôsobila, že sa slovenský vidiek vyľudňuje a desaťtisíce ľudí väčšinou s nízkou kvalifikáciou prišlo o prácu. Takýto stav spôsobilo to, že veľa poľnohospodárskych podnikov do dnes neprešlo skutočnou transformáciou vlastníckych vzťahov a s tým súvisiacou reštrukturalizáciou výroby. Mnohé nestransformované podniky zaoberajúce sa živočíšnou výrobou a špeciálnou výrobou pomaly dožívajú a upadajú. Akoby čakali na zázrak, že ich niekto spasí. Preto ak neprídu v krátkej dobe účinné opatrenia, bude úpadok slovenského poľnohospodárstva pokračovať a závislosť na dovoze nahraditeľných potravín sa ešte viac prehĺbi, vzrastie nezamestnanosť a vidiek bude pokračovať vo vyľudňovaní.

Aké navrhujete riešenia, ktoré by pomohli rozvoju poľnohospodárstva?
Nahromadených problémov v poľnohospodárstve je veľmi veľa. Preto aj riešenia nemôžu byť náhodilé, práve riešiace horiaci problém, ale koncepčné a systémové. V prvom rade je potrebné aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pracovalo pre Slovensko a v hájilo v prvom rade záujmy slovenských občanov a našich poľnohospodárov a potravinárov.
Dôležité je presmerovať podpory z ničnerobenia do podpory produkcie s vyššou pridanou hodnotou tvoriacou dlhodobo udržateľné pracovné miesta spojené s produkciou potravín. Túto otázku treba riešiť aj v podhorských a horských výrobných oblastiach cez program rozvoja ovčiarstva a chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka a ich následným spracovaním. Zodpovednosť za nastavenie podporných programov a efektívnosť ich využitia leží na vláde a ministrovi pôdohospodárstva!
Dôležitou súčasťou ozdravného programu je vytvorenie dopytu po domácich potravinách na trhu v celej vertikále. Je potrebné prijať účinnú legislatívu a zapojiť do tohto procesu od obchodných reťazcov cez spracovateľa až po farmára. Na Slovensku absolútne absentuje osveta a propagácia spotreby domácich potravín a ostatných domácich produktov. Osvetu je nevyhnutné zaradiť do školského programu už od prvej triedy na základnej škole až po univerzity. Je potrebné pripraviť rozsiahlu kampaň spotreby domácich potravín plošne po celom Slovensku zastrešenú vládou, ministrom pôdohospodárstva až po farmára napr. s možným Mottom: „Občania Slovenska pomôžte sebe aj Slovensku!“ Je na to vhodná klíma po veľkých potravinových škandáloch dovážaných potravín z Poľska a iných krajín.
Musí sa vytvoriť efektívnejší systém pre účinnejšiu kontrolu bezpečnosti a kvality potravín na domácom trhu a to najmä dovážaných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov samozrejme pri zachovaní pravidiel jednotného trhu EÚ. Preto je nevyhnutná účinná transformácia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a ÚKSUP-u, ktoré kontrolujú bránu na náš trh s potravinami.
Musia sa taktiež vytvoriť stimulačné programy pre malých a mladých začínajúcich farmárov. Ich aktivity je potrebné zamerať na výrobu regionálnych špecialít s vysokou pridanou hodnotou a ekologické poľnohospodárstvo. Súčasťou tohto programu musí byť aj spracovanie produktov na farmách a ich možná distribúcia priamo spotrebiteľovi ako napr. plantáže drobného ovocia (čučoriedky, maliny, ríbezle a pod.), alebo napr. chov a produkcia králičieho mäsa, zverofarmy, včelárstvo a pod.. Tieto programy sú vhodné aj do znevýhodnených prírodných oblastí a navyše je na trhu po nich veľký dopyt a takmer celú produkciu na náš trh dovážame.
Bez kvalitného stredoškolského a univerzitného poľnohospodárskeho školstva nemožno očakávať rozvoj slovenského poľnohospodárstva. Preto je potrebné zatraktívniť, ale najmä skvalitniť stredné poľnohospodárske školy. Veľká časť z nich už zanikla, alebo poľnohospodárske programy ani neučí. Buď nájdeme kľúč na ich znovu obnovenie v nevyhnutnom rozsahu, alebo za pár rokov budú mamažovať slovenské farmy len zahraniční manažéri. V rámci znalostného poľnohospodárstva je nevyhnutné zefektívniť rezortnú vedeckú základňu a výskumné ústavy s prepojením na poľnohospodársku univerzitu a veterinárnu univerzitu.

Čo je podľa Vás najväčšou prekážkou v agrárnej politike?
Chaotické a nekoncepčné riadenie rezortu zo strany MPRV SR. Chýba strednodobá a dlhodobá koncepcia smerovania slovenského poľnohospodárstva naprieč politickým spektrom. Časté zmeny smerovania rezortu a podporných programov zneisťujú poľnohospodárov a častokrát ich dostávajú do neriešiteľných situácií pri neočakávaných zmenách. Prebujnená byrokracia častokrát zbytočne zaťažujúca poľnohospodárov nad rámec požiadaviek a pravidiel EU. Preto je potrebné zjednodušiť a sprehľadniť administratívu akýchkoľvek pravidiel a žiadostí o podporu. Všetky potvrdenia ktoré si vie štátna administratíva skontrolavať po svojej linke ako napr. nedoplatky na dani, sociálnom a zdravotnom poistení a pod. zrušiť a ostatné nahradiť čestným prehlásením žiadateľa o splnení záväzkov.
Ďalším problémom je závislosť predaja poľnohospodárskych produktov a potravín na veľkých obchodných reťazcoch a neriešenie zneužívania ich dominantného postavenia.
Chýba účinný nástroj riadenia rizík, ktorý by zahŕňal poistenie pred nepriazňou počasia, nákazou zvierat a stabilizáciu príjmov.
Malé využívanie združovania poľnohospodárov do odbytových združení a podpora tohto procesu.

Ako riešiť nerovnosti vo vertikále poľnohospodár – spracovateľ – obchod?
V podstate sú dve cesty ako napriamovať nerovné postavenie poľnohospodárov a potravinárov voči obchodným reťazcom. Po prvé je to účinná legislatíva ako napr. bol Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch ktorým sú potraviny, Zákon o potravinách a taktiež Zákon o potravinovej inšpekcii a ich využívanie kontrolnými orgánmi. Účinná legislatíva dokáže obmedziť zneužívanie dominantného postavenia obchodných reťazcov voči dodávateľom potravín. Je len na škodu všetkých občanov a samozrejme aj poľnohospodárov a potravinárov, že ho pravicová vláda zrušila. Myslím si, že ho je znovu potrebné prijať a využívať v praxi. Taktiež združovanie poľnohospodárov a potravinárov do veľkých odbytových združení pomôže zlepšovať vyjednávaciu pozíciu pre dodávateľov potravín. Kľúčovú úlohu tu musí tiež zohrať Štátna veterinárna a potravinová správa a ÚKSUP, najmä pri dovoze potravín zo zahraničia.
Druhá možnosť je budovanie vlastných predajných sietí združených potravinárskych spoločností s účinnou podporou štátu. Vytváranie regionálnych potravinových trhov a predajní ako aj podpora predaja z dvora priamo spotrebiteľovi z určitej časti dokážu otvárať cestu domácim potravinám.

Aké možnosti vidíte pre slovenské poľnohospodárstvo v návrhu SPP na roky 2013-2020?
V prvom rade musí slovenská vláda a diplomacia vyvinúť maximálne úsilie na presadenie záujmov slovenských poľnohospodárov, ktoré sa v mnohom zhodujú s farmármi v nových členských krajinách a to zrušenie historického princípu pre výpočet národnej obálky, modulácie t.j. stropovania pre veľké podniky a pravidlá pre ozeleňovanie. Toto sú kľúčové nastavenia pre nové a pravdepodobne aj pre ďalšie rozpočtové obdobie. Od týchto pravidiel bude záležať aký potenciál bude mať naše poľnohospodárstvo a či dokážeme rýchlo napredovať a dobiehať najvyspelejšie poľnohospodárske krajiny v EÚ.
Taktiež je nesmierne dôležité, ako sa schválené pravidlá implementujú do národnej legislatívy a podporných programov. Myslím si, že je najvyšší čas otvoriť celonárodnú diskusiu medzi prvovýrobou zastúpenou poľnohospodárskou samosprávou, chovateľskými a pestovateľskými zväzmi a spracovateľmi na jednej strane a ministerstvom pôdohospodárstva a Národnej rady na strane druhej, aby sme sa rozhodli aké vlastne chceme mať slovenské poľnohospodárstvo. Trestuhodne minister pôdohospodárstva celý čas ignoruje samosprávu, poľnohospodárov a potravinárov a vôbec sa nediskutuje o týchto životne dôležitých témach. Čas sa kráti a preto je nevyhnutné túto diskusiu okamžite začať.
Ak má byť cieľ zastavenie úpadku, mal by sa v nových pravidlách vytvoriť čo najväčší priestor pre podporu citlivých komodít, ako je mlieko, prežúvavce, ošípané a hydina na strane živočíšnej výroby a ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo a špeciálne plodiny v rastlinnej výrobe. Možností aj v novej SPP bude veľa, skutočne záleží len a len na ministerstve pôdohospodárstva ako tieto pravidlá nastaví. Do akej miery zapracuje väčšinový názor poľnohospodárov z hľadiska smerovania a do akej miery sa tieto zdroje efektívne využijú v prospech rozvoja Slovenska a slovenského poľnohospodárstva.

Autor článku: Marian Záhumenský kandiduje do Národnej rady za stranu SMER-SD na mieste číslo 60.
Zdroj obrázku: aktuality.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
7 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
ja
ja
9. marec 2012 16:08

zašlo slnko a stratil sa tien a prisiel Záhumensky, ja si myslím že takto je to správne , Becík nemá čo hladat v Smere ak bude nadalej preferovany ja smer volit nebudem a vyzývam všetkych farmárov aby
ho tiež nevolili volte potom Most-Híd

z.č.
z.č.
9. marec 2012 16:19

Správne ,Záhumensky bol pri zrode Smeru budoval si postavenie právom mu to patrí a pán Becík bez chrbtovej kosti prezliekol kabát a čaká ako sa pomstí svojim neprajníkom nech nas boh chrání od takéhoto človeka a nedaj bože ministra lebo z jeho večne omielaného salda aby nebolo salto

Peter
Peter
9. marec 2012 16:30

Som rád, že zo smeru sa vyjadril aj zahumenský. Deň pred voľbami som sa dočkal normálneho postoja.

Štefan
Štefan
9. marec 2012 18:06

Dovolím si povedať, že v súčanosti je agrárny expert Marián Záhumeský svojou odbornosťou, skúsenosťami a hlavne výsledkami na jeho farmách jeden z mála, ktorý môže náš rezort dostať z marazmu, ktorý tu po sebe zanecháva pán Simon a jeho tiez odborníci.

zoli
zoli
9. marec 2012 23:34

marazmus tu bol keď tu bol Zahumenský, nie nadarmo bol odvolaný.
tabak na liptove? fakt expert

Krémeš
Krémeš
10. marec 2012 7:14

Podľa mňa je to taký istý zlodej ako všetci ostatný… Veď len tie jeho spoločnosti verzus dotácie za jeho éry, čisté rozkrádanie!

bývalý pestovateľ tabaku
bývalý pestovateľ tabaku
10. marec 2012 7:38

Zoli, potáral si si, a to je všetko! Kde si videl tabakovú plantáž na Liptove? Zrejme Ťa mýli názov poľnohospodárskeho dvora “Mikuláš”, ale ten sa nachádza pri Nových Zámkoch, nie v regióne Liptov. Celá kauza, bola kauzou umelo živenou médiami, a tie v prvom rade poškodili nám, pestovateľom tabaku. Jeho… Celý komentár »