Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

PPA: Predkladanie žiadostí o priame podpory na rok 2019

PPA: Predkladanie žiadostí o priame podpory na rok 2019
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila dňa 23. marca 2019 na svojom webovom sídle Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2019. Žiadatelia môžu predkladať Jednotnú žiadosť na rok 2019 v termíne od 03. apríla 2019 do 15. mája 2019, resp. do 10. júna vrátane (so sankciou).

V rámci jednotnej žiadosti je možné požiadať o jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu pre mladých poľnohospodárov, platbu na viazané priame platby,  platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami, platbu v rámci sústavy NATURA 2000, agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO) a ekologické poľnohospodárstvo (EKO). Podotýkame, že pre AEKO a EKO sa neotvárajú žiadne nové ani rozšírené záväzky. Avšak žiadatelia o platbu AEKO a EKO, ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, môžu požiadať o predĺženie záväzku.

GSAA

Dávame do pozornosti, že v roku 2019, tak ako v roku 2018, sú povinnou prílohou žiadosti o platbu na podporné schémy súvisiace s poľnohospodárskymi pozemkami: grafický materiál poľnohospodárskej plochy, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu, ktoré sa predkladajú na elektronickom formulári prostredníctvom aplikácie „Geopriestorová žiadosť o podporu“ (GSAA) dostupnej na adrese: https://gsaa.mpsr.sk/.

Naďalej je potrebné samotný formulár jednotnej žiadosti so špecifikáciou požadovaných podporných schém vrátane ostatných povinných príloh predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA (RP PPA) v papierovej podobe. Príslušnosť k pracovisku je určená podľa  adresy trvalého bydliska fyzickej osoby resp. adresy sídla spoločnosti právnickej osoby. Za deň predloženia jednotnej žiadosti sa považuje deň, kedy je predložená kompletná žiadosť, t. j. kedy je predložená v papierovej podobe a v GSAA sú podané a potvrdené všetky elektronické formuláre.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je vlastníkom a prevádzkovateľom aplikácie GSAA, predpripravilo pre rok 2019 jednotlivé hranice užívania (HU) žiadateľov podľa HU určených v roku 2018. Upozorňujeme, že žiadateľ je povinný jednotlivé HU aktualizovať podľa skutočnosti.

PPA opäť poskytne nevyhnutnú technickú pomoc

PPA žiadateľom v období predkladania žiadostí opäť poskytne nevyhnutnú technickú pomoc (TP). Podmienkou poskytnutia TP je predloženie Identifikačného listu na rok 2019. Obsahom TP v presne vymedzenom čase bude zakreslenie HU a pomoc s vyplnením elektronických formulárov zoznamov pozemkov. PPA bude prioritne kontaktovať žiadateľov, ktorí v roku 2018 nemali svoju geopriestorovú žiadosť podanú prostredníctvom integrátora, či požadujú TP a dohodli konkrétny deň a čas stretnutia. V prípade záujmu môže o poskytnutie TP požiadať ktorýkoľvek žiadateľ.

V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať žiadateľov, aby na dohodnuté stretnutia chodili včas a riadne pripravení, t. j. poznali polohu pozemkov, rozhodli sa aké podporné schémy budú na daných plochách požadovať a mali funkčný prístup do aplikácie GSAA pre potvrdenie podania žiadosti. Pred stretnutím odporúčame oboznámiť sa s Príručkou pre žiadateľa o priame podpory na rok 2019, ktorá bola dňa 28. marca 2019 uverejnená na webovom sídle PPA (www.apa.sk). Upozorňujeme, že za údaje potrebné pre podanie žiadosti v GSAA je v plnej miere zodpovedný žiadateľ.

PPA: Prosím žiadateľov, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu

Okrem organizovania poskytovania TP, PPA zaviedla aj systém časeniek pre samotné podanie jednotnej žiadosti na rok 2019, t. j. organizovanie prijímania žiadostí objednaním na konkrétny čas. Dôvodom sú obmedzené administratívne kapacity a rovnomerné rozloženie záťaže zamestnancov PPA počas celého obdobia podávania žiadostí. Prosíme žiadateľov, aby podanie žiadosti neeskalovali na posledné dni stanoveného termínu. Prípadné doplnenie resp. zmenu podanej žiadosti je možné v zmysle platnej legislatívy vykonať do 31. mája 2019.

V rámci zabezpečenia transparentnosti a efektivity prijímania a administrovania žiadostí PPA od roku 2019 zaviedla rozdelenie žiadateľov podľa skupín právnických osôb (PO) a fyzických osôb (FO) a pridelenie žiadateľov určenému zamestnancovi regionálneho pracoviska. Konkrétne abecedné (FO) alebo menné (PO) zatriedenie je k dispozícii na RP PPA.

PPA pracuje aj na zverejnení Oznámenia o predkladaní žiadostí o priame podpory na podporné schémy na zvieratá (životné podmienky zvierat a ohrozené druhy zvierat) a lesnícke opatrenia (prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok a na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov). O presnom termíne bude PPA informovať žiadateľov na svojom webovom sídle.

Autor článku: Pôdohospodárska platobná agentúra
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments