Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Kvíz II. časť: Neprojektové intervencie v Strategickom pláne SPP

Kvíz II. časť: Neprojektové intervencie v Strategickom pláne SPP
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Strategický plán schválila vláda 3. februára 2022. Podľa odsúhlaseného dokumentu, ktorý bol zaslaný Európskej komisii, sme pripravili kvíz. Preverte si vaše vedomosti o neprojektových intervenciách Strategického plánu.

Na prispôsobenie pôdohospodárstva na zmenu klímy a podporu postupov na zvyšovanie sekvestrácie uhlíka sa má zamerať intervencia „Zakladanie agrolesníckeho systému“. Výsadba ktorých drevín na ornej pôde a trvalých trávnych porastoch bude podporovaná?
Jedným z cieľov intervencie „Zakladanie líniových vegetačných prvkov“ je riešenie identifikovanej slabej stránky v rámci SWOT analýzy “málo krajinných prvkov a veľké parcely s monokultúrami“. Ako bude vyplácaná podpora pri tejto intervencii?
Intervencia „Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy“ je považovaná za jedno z mnohých opatrení, ktoré sú účinné pri napomáhaní zvýšenia absorpcie CO2 a priaznivým dopadom pre biodiverzitu. S akou minimálnou výmerou je možné vstúpiť do uvedenej intervencie?
Agroenvironmentálno-klimatická intervencia „Precízne hnojenie orných pôd“ rieši potrebu optimalizovať dávky hnojenia na základe rozborov pôdy a znižovanie vyplavovania živín do podzemných vôd (hlavne fosfor a dusík). Do akého dlhého záväzku musí žiadateľ vstúpiť pre uvedenú intervenciu?
Pre udržanie úrovne živočíšnej výroby je v Návrhu strategického plánu SPP zaradená aj intervencia „Podpora dobrých životných podmienok zvierat“. Ktorú podmienku je potrebné splniť pre „Zlepšenie podmienok ustajnenia dojníc“ v zimnom období?
Prispieť k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity, zlepšiť ekosystémové služby a zachovať biotopy a krajinu má za cieľ Agroenvironmentálno-klimatická intervencia – „Zatrávňovanie ornej pôdy“. Ktoré diely ornej pôdy plánuje Strategický plán SPP uprednostniť pri zaradení do opatrenia?
Strategický plán SPP obsahuje intervenciu „Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC)“. Pri týchto platbách je navrhovaná ich degresivita. Do akej výmery, pre jedného žiadateľa, sa plánujú platby ANC poskytovať v plnej výške?
V návrhu intervencie „Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC)“ sa zavádza rozčlenenie oblastí podpory v zmysle poľnohospodárskych systémov na poľnohospodárske systémy so živočíšnym zameraním a poľnohospodárske systémy s rastlinným zameraním. Aká je stanovená kriteriálna hodnota zaťaženia v dobytčích jednotkách na hektár (DJ/ha) pre určenie farmy kategórie „so živočíšnym zameraním“?
Jednou z podmienok intervencie „Chov a udržanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat“ je, že zvieratá musia byť chované na podniku žiadateľa počas retenčného obdobia. Ako je v Strategickom pláne SPP toto obdobie vymedzené?
Zvýšené požiadavky na obhospodarovanie poľnohospodárskych pôd – trvalých trávnych porastov na územiach Natura 2000 (ÚEV) spadajúcich do 4. a 5. stupňa ochrany má za úlohu kompenzovať ich obhospodarovateľom intervencia „Platba v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde (TTP)“. Oprávneným žiadateľmi podľa návrhu budú?
Zobraziť odpovede
Skontrolovať odpovede

Autor článku: Milan Róžik s použitím materiálu schváleného na rokovaní vlády SR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments